ויקיפדיה:תחזוקה/ערכים מוזנחים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ערך נערך לאחרונה
ד'תמ"ה 26-03-2008
ד'תמ"ז 26-03-2008
ד'תמ"ח 26-03-2008
ד'ת"ן 26-03-2008
ד'תנ"א 26-03-2008
ד'תנ"ג 26-03-2008
ד'תנ"ה 26-03-2008
ד'תנ"ו 26-03-2008
ד'תנ"ח 26-03-2008
ד'תנ"ט 26-03-2008
ד'תס"א 26-03-2008
ד'תס"ב 26-03-2008
ד'תס"ד 26-03-2008
ד'תס"ו 26-03-2008
ד'תס"ז 26-03-2008
ד'תס"ט 26-03-2008
ד'ת"ע 26-03-2008
ד'תע"ב 26-03-2008
ד'תע"ד 26-03-2008
ד'תע"ה 26-03-2008
ד'תע"ז 26-03-2008
ד'תע"ח 26-03-2008
ד'ת"ף 26-03-2008
ד'תפ"א 26-03-2008
ד'תפ"ג 26-03-2008
ד'תפ"ה 26-03-2008
ד'תפ"ו 26-03-2008
ד'תפ"ט 26-03-2008
ד'תצ"א 26-03-2008
ד'תצ"ג 26-03-2008
ד'תצ"ד 26-03-2008
ד'תצ"ו 26-03-2008
ד'תצ"ז 26-03-2008
ד'תצ"ט 26-03-2008
ד'ש"א 27-03-2008
ד'ש"ג 27-03-2008
ד'ש"ד 27-03-2008
ד'ש"ו 27-03-2008
ד'ש"ז 27-03-2008
ד'ש"ט 27-03-2008
ד'ש"י 27-03-2008
ד'שי"ב 27-03-2008
ד'שי"ד 27-03-2008
ד'שט"ו 27-03-2008
ד'שי"ז 27-03-2008
ד'ש"ך 27-03-2008
ד'שכ"ב 27-03-2008
ד'שכ"ג 27-03-2008
ד'שכ"ה 27-03-2008
ד'שכ"ו 27-03-2008
ד'שכ"ח 27-03-2008
ד'שכ"ט 27-03-2008
ד'של"א 27-03-2008
ד'של"ג 27-03-2008
ד'של"ד 27-03-2008
ד'של"ו 27-03-2008
ד'של"ז 27-03-2008
ד'של"ט 27-03-2008
ד'שמ"ב 27-03-2008
ד'שמ"ד 27-03-2008
ד'שמ"ה 27-03-2008
ד'שמ"ז 27-03-2008
ד'שמ"ח 27-03-2008
ד'ש"ן 27-03-2008
ד'שנ"ב 27-03-2008
ד'שנ"ג 27-03-2008
ד'שנ"ה 27-03-2008
ד'שנ"ו 27-03-2008
ד'שנ"ח 27-03-2008
ד'שס"א 27-03-2008
ד'שס"ג 27-03-2008
ד'שס"ד 27-03-2008
ד'שס"ו 27-03-2008
ד'שס"ז 27-03-2008
ד'שע"א 27-03-2008
ד'שע"ב 27-03-2008
ד'שע"ד 27-03-2008
ד'שע"ה 27-03-2008
ד'שע"ז 27-03-2008
ד'שע"ט 27-03-2008
ד'ש"ף 27-03-2008
ד'שפ"ב 27-03-2008
ד'שפ"ג 27-03-2008
ד'שפ"ה 27-03-2008
ד'שפ"ו 27-03-2008
ד'שפ"ח 27-03-2008
ד'שצ"א 27-03-2008
ד'שצ"ג 27-03-2008
ד'שצ"ד 27-03-2008
ד'רצ"ה 27-03-2008
ד'רצ"ו 27-03-2008
ד'רצ"ח 27-03-2008
ד'רצ"ט 27-03-2008
ד'ק"ך 27-03-2008
ד'קכ"ד 27-03-2008
ד'קכ"ה 27-03-2008
ד'קכ"ז 27-03-2008
ד'קכ"ח 27-03-2008
ד'ק"ל 27-03-2008
ד'קל"ב 27-03-2008
ד'קל"ג 27-03-2008
ד'קל"ה 27-03-2008
ד'קל"ו 27-03-2008
ד'קל"ח 27-03-2008
ד'קמ"א 27-03-2008
ד'קמ"ג 27-03-2008
ד'קמ"ד 27-03-2008
ד'קמ"ו 27-03-2008
ד'קמ"ז 27-03-2008
ד'קמ"ט 27-03-2008
ד'קנ"א 27-03-2008
ד'קנ"ב 27-03-2008
ד'קנ"ד 27-03-2008
ד'קנ"ה 27-03-2008
ד'קנ"ז 27-03-2008
ד'קנ"ח 27-03-2008
ד'ק"ס 27-03-2008
ד'קס"ב 27-03-2008
ד'קס"ג 27-03-2008
ד'קס"ה 27-03-2008
ד'קס"ו 27-03-2008
ד'קס"ח 27-03-2008
ד'ק"ע 27-03-2008
ד'קע"א 27-03-2008
ד'קע"ג 27-03-2008
ד'קע"ו 27-03-2008
ד'קע"ז 27-03-2008
ד'קע"ט 27-03-2008
ד'קפ"א 27-03-2008
ד'קפ"ב 27-03-2008
ד'קפ"ד 27-03-2008
ד'קפ"ה 27-03-2008
ד'קפ"ז 27-03-2008
ד'קפ"ט 27-03-2008
ד'ק"ץ 27-03-2008
ד'קצ"ב 27-03-2008
ד'קצ"ג 27-03-2008
ד'קצ"ה 27-03-2008
ד'קצ"ו 27-03-2008
ד'קצ"ח 27-03-2008
ד'ר' 27-03-2008
ד'ר"א 27-03-2008
ד'ר"ד 27-03-2008
ד'ר"ו 27-03-2008
ד'ר"ח 27-03-2008
ד'ר"ט 27-03-2008
ד'רי"א 27-03-2008
ד'רי"ב 27-03-2008
ד'רי"ד 27-03-2008
ד'רט"ו 27-03-2008
ד'רי"ז 27-03-2008
ד'רי"ט 27-03-2008
ד'ר"ך 27-03-2008
ד'רכ"ב 27-03-2008
ד'רכ"ג 27-03-2008
ד'רכ"ה 27-03-2008
ד'רכ"ז 27-03-2008
ד'רל"ג 27-03-2008
ד'רל"ד 27-03-2008
ד'רל"ו 27-03-2008
ד'רל"ח 27-03-2008
ד'רל"ט 27-03-2008
ד'רמ"א 27-03-2008
ד'רמ"ב 27-03-2008
ד'רמ"ד 27-03-2008
ד'רמ"ו 27-03-2008
ד'רמ"ז 27-03-2008
ד'רמ"ט 27-03-2008
ד'ר"ן 27-03-2008
ד'רנ"ב 27-03-2008
ד'רנ"ג 27-03-2008
ד'רנ"ה 27-03-2008
ד'רנ"ז 27-03-2008
ד'רנ"ח 27-03-2008
ד'רס"א 27-03-2008
ד'רס"ג 27-03-2008
ד'רס"ה 27-03-2008
ד'רס"ו 27-03-2008
ד'רס"ח 27-03-2008
ד'רס"ט 27-03-2008
ד'רע"א 27-03-2008
ד'רע"ד 27-03-2008
ד'רע"ו 27-03-2008
ד'רע"ז 27-03-2008
ד'רע"ט 27-03-2008
ד'ר"ף 27-03-2008
ד'רפ"ב 27-03-2008
ד'רפ"ד 27-03-2008
ד'רפ"ה 27-03-2008
ד'רפ"ז 27-03-2008
ד'רפ"ח 27-03-2008
ד'ר"ץ 27-03-2008
ד'רצ"א 27-03-2008
ד'רצ"ג 27-03-2008
ד'תשצ"ח 22-04-2008
ה'ש"ם 27-04-2008
ד'תתס"ג 12-05-2008
ד'תש"ב 28-05-2008
ה'ש"ס 07-07-2008
ה'תקמ"ה 12-07-2008
ה'ש"ל 19-07-2008
ד'תתקמ"ז 25-07-2008
ד'תתס"ה 25-07-2008
ה'שפ"ו 25-07-2008
ה'של"ב 03-08-2008
ד'תתק"א 05-08-2008
ד'תתע"ט 06-08-2008
ה'תקמ"ב 10-08-2008
ד'תת"ס 04-09-2008
ד'שס"ט 12-04-2009
ה'ת"ץ 04-05-2009
ה'תקפ"ג 09-07-2009
ה'תקכ"ה 26-09-2009
הרחבת_העירוב_של_משחק 19-12-2009
ד'קכ"ב 01-01-2010
הארכת_תחל 01-01-2010
ד'תתקמ"ה 21-01-2010
סמל_האיחוד_האפריקאי 23-01-2010
האסכולה_הפרנקו-פלמית 01-02-2010
ה'רצ"ד 18-02-2010
ויליאם_פיץ_דאנקן 21-02-2010
ה'תקמ"ז 09-03-2010
החברה_לאסדות_וספנות_חופית 11-03-2010
אאלפוולד,_מלך_סאסקס 14-03-2010
אידווין,_מלך_סאסקס 14-03-2010
ואט,_מלך_סאסקס 14-03-2010
ניקולו_קונטאריני 27-03-2010
טמפונדה 28-03-2010
השם_של_העולם 04-04-2010
קומבינטוריקה_אדיטיבית 15-04-2010
מונוזומיה 18-04-2010
ה'תקס"א 18-04-2010
מראני_טביליסי 23-04-2010
מתג_אופטי 04-05-2010
חג_הטט 05-05-2010
ד'תתק"ן 16-05-2010
התבטלות 22-05-2010
מרכז_(תורת_החוגים) 22-05-2010
ה'של"ג 23-05-2010
לודוויג_פרזיוס 25-05-2010
סולמות_קרובים 27-05-2010
קשה_להיות_חרק! 30-05-2010
מדליית_פרנק_מאלינה_לאסטרונאוטיקה 09-06-2010
מדליית_הזהב_על_שם_יורי_גגארין 09-06-2010
ד'תת"א 09-06-2010
מדליית_האחים_רייט 10-06-2010
הפתרון_הספרדי 17-06-2010
בלי_גורוד 16-07-2010
סטפן-פטר_גריינר 04-08-2010
סטיוארט_פרקוף 06-08-2010
ה'שמ"ג 06-08-2010
תתרי_גיאורגי_(מיתולוגיה) 07-08-2010
ג'ובאני_פריני 26-08-2010
סוויני_אגוניסטס 05-09-2010
המנון_מונטנגרו 11-09-2010
קולמוסנט 14-09-2010
היפרבולה_היקשית 24-09-2010
טנהא 04-10-2010
ה'תרכ"ה 11-10-2010
ד'תתקכ"ב 13-10-2010
פזצטא_(אלבום) 21-10-2010
אנדראס_רוזנדל 03-11-2010
מרק_פטיסון 09-11-2010
עיבודים_לשירי_עם_סקוטיים_וולשיים_(היידן) 10-11-2010
WowWee 17-11-2010
זאזא_גוגאווה 25-11-2010
כיזאן 30-11-2010
יומן_המלחמה 10-12-2010
עדה_דה_וארן 13-12-2010
פילמנט 13-12-2010
U_Got_2_Know 13-12-2010
The_Noise 13-12-2010
Loops_and_Reels 13-12-2010
GAU-7 13-12-2010
Degradation_Trip 13-12-2010
ה'תקנ"ז 14-12-2010
געשיות_דו-אופנית 31-12-2010
אופאניה 07-01-2011
ויסטיר 20-01-2011
אליט 21-01-2011
אדולף_אולנד 03-02-2011
ממד_קומפקטי 10-02-2011
ניפה 15-02-2011
גרנולוציטופניה 20-02-2011
הדרי_ישראל 21-02-2011
תיאטרון_הקומדיה_המוזיקלית_של_גאורגיה 01-03-2011
ברנאר_פאקו 01-03-2011
פרדיננד_לייטנר 04-03-2011
ה'תט"ו 05-03-2011
ה'תל"ד 05-03-2011
ה'תנ"ג 05-03-2011
ה'תע"ב 05-03-2011
ה'תק"י 05-03-2011
ה'תקכ"ט 05-03-2011
Dance_of_the_Rainbow_Serpent 10-03-2011
מסג'יסט_הצמרת 12-03-2011
קשר_דייגים_כפול 15-03-2011
PBS_(ביוכימיה) 16-03-2011
משפחת_ארסלן 19-03-2011
ועידת_סיווס 04-04-2011
ה'שמ"ט 05-04-2011
המביט 06-04-2011
מטח_דופן 08-04-2011
Metal_Magic 08-04-2011
Movable_Scaffolding_System 09-04-2011
ג'ון_מאק 13-04-2011
Carlos_Santana_and_Wayne_Shorter_–_Live_at_the_Montreux_Jazz_Festival_1988 20-04-2011
חרט_ון_הקה 21-04-2011
סוויפינג 24-04-2011
שבר_נפחי 24-04-2011
האיש_שידע_לעופף 25-04-2011
בגרט_הראשון_הקטן 25-04-2011
ניהול_מחוץ_לרשת 28-04-2011
ה'תקמ"ח 15-05-2011
ה'תקל"ח 15-05-2011
קרב_הבקעה 16-05-2011
ליפופפטיד 18-05-2011
תנועה_מגונה_(סרט) 20-05-2011
הציקלופדיה_של_ריס 21-05-2011
קונפורמציה_(כימיה) 24-05-2011
יעלימיט 02-06-2011
ולטשמרץ 03-06-2011
פנילטריאזין 06-06-2011
אתלסטאן,_מלך_סאסקס 08-06-2011
Power_Metal_(אלבום) 10-06-2011
סאביני 10-06-2011
המינהל_הכללי_למחקר_ותיעוד_(מרוקו) 11-06-2011
משטח_אלגברי 12-06-2011
ז'ונימיה 13-06-2011
פחמון_(כימיה) 16-06-2011
קלוד_אקה 18-06-2011
Best_Selection_2010 19-06-2011
שירות_ימי_ארץ_ישראלי 25-06-2011
גרוסיה 01-07-2011
אפילפסיה_של_רפלקס 01-07-2011
עלי_הלוי_בן_אלחסן 04-07-2011
שגיאת_קירוב 04-07-2011
רומן_גירשמן 05-07-2011
תסמונת_גולדנהר 06-07-2011
סדרת_סילבסטר 07-07-2011
קוואזי-איזומטריה 08-07-2011
IBM_Coupling_Facility 08-07-2011
זכוכית_דרווין 09-07-2011
שולי_הרעש_(אלקטרוניקה) 09-07-2011
הר_כרמל_(אונייה) 10-07-2011
איגוד_לשכות_המסחר_והתעשייה_בגרמניה 13-07-2011
נמק_העצם 14-07-2011
Dignity 16-07-2011
מערות_סמך 19-07-2011
קבוע_הרמיט 20-07-2011
Journal_of_Visualized_Experiments 23-07-2011
נג'יב_עזורי 23-07-2011
רצועת_בקעים 24-07-2011
מתח_היסט 25-07-2011
בבוטוב 25-07-2011
תכונית_מבחינה 26-07-2011
תדירות_מנורמלת 27-07-2011
שו_הא_רי 28-07-2011
סאוורד,_מלך_אסקס 30-07-2011
תאוריית_הגל_השלישי 30-07-2011
נביל_ברבור 02-08-2011
רבי_שמעון_בן_אליקים 03-08-2011
רב_יעקב_מנהר_פקוד 03-08-2011
אוניברסיטת_ארץ_הקודש 05-08-2011
פרנק_ואן_דר_סטוקן 05-08-2011
ועידת_ארזורום 08-08-2011
Construction_Time_Again 08-08-2011
קלקופלור 09-08-2011
דעיכת_לנדאו 10-08-2011
משפט_פרובניוס 10-08-2011
משפט_גומורי 11-08-2011
קונדוקטוס 11-08-2011
מטפלזיה 13-08-2011
Prismacolor 15-08-2011
רפואת_מטיילים 19-08-2011
סלדוניט 20-08-2011
טרמוליט 20-08-2011
תבנית_קוביות_קרח 20-08-2011
החזרה_(שבת) 20-08-2011
טעם_הדובדבן 21-08-2011
In_Camera 23-08-2011
Nadir's_Big_Chance 24-08-2011
הדריך_את_מנוחתו 25-08-2011
מבנה_יצירה 25-08-2011
קומיטטוס 27-08-2011
Hourglass 31-08-2011
שלמות_טריטוריאלית 03-09-2011
צליל_מתח 04-09-2011
סמאצ'בלו 05-09-2011
תפעוליות_בינית 07-09-2011
טריפטון 08-09-2011
ברורים 09-09-2011
פבריציו_מאוני 10-09-2011
מזרח_הונג_קונג 12-09-2011
פיליפ_מאטר 13-09-2011
578 17-09-2011
568 17-09-2011
סיקסרד,_מלך_אסקס 18-09-2011
527 18-09-2011
563 19-09-2011
562 19-09-2011
559 20-09-2011
557 20-09-2011
אוסלאק,_מלך_סאסקס 22-09-2011
קטקלסט 22-09-2011
מידה_סיגמא-סופית 23-09-2011
452 25-09-2011
454 25-09-2011
492 25-09-2011
493 25-09-2011
498 25-09-2011
529 25-09-2011
526 25-09-2011
523 25-09-2011
530 25-09-2011
583 25-09-2011
588 25-09-2011
599 25-09-2011
731 26-09-2011
736 26-09-2011
738 26-09-2011
744 26-09-2011
דגם_נייר 27-09-2011
מכלאת_הדובים_של_ברלין 29-09-2011
488 01-10-2011
747 01-10-2011
546 02-10-2011
544 02-10-2011
קבוצת_מילואים 03-10-2011
בקר_IDE 03-10-2011
מתמיר 04-10-2011
נוירואנטומיה 06-10-2011
קביעת_מוט 08-10-2011
משפט_דבורצקי 08-10-2011
השולחנות_הגדולים_בעולם 08-10-2011
בני_שנגול 09-10-2011
המוטואים_הלא-רשמיים_של_פולין 10-10-2011
701 12-10-2011
מדליית_מעבר_לים 13-10-2011
703 14-10-2011
704 14-10-2011
706 14-10-2011
המנון_מאוריציוס 15-10-2011
539 16-10-2011
533 16-10-2011
531 16-10-2011
543 16-10-2011
עמידות_להורמון_בלוטת_התריס 16-10-2011
528 16-10-2011
477 17-10-2011
522 17-10-2011
נוירופיברומה 19-10-2011
708 19-10-2011
709 20-10-2011
ריידו 20-10-2011
ברוטיים 21-10-2011
711 22-10-2011
521 22-10-2011
519 22-10-2011
712 22-10-2011
516 23-10-2011
פרנקופנים 25-10-2011
513 25-10-2011
510 25-10-2011
512 25-10-2011
שני_שבילין 29-10-2011
אצ'פר 29-10-2011
Some_Great_Reward 31-10-2011
Because_of_You_(אלבום) 31-10-2011
721 01-11-2011
724 02-11-2011
729 03-11-2011
קבוצת_כלבי_הלוויה_והזעירים_של_הפדרציה_הבינלאומית_לכלבנות 04-11-2011
שולי_הרעש_(תקשורת) 04-11-2011
DAS 05-11-2011
509 06-11-2011
506 06-11-2011
503 06-11-2011
504 06-11-2011
שעלת_המכלאות 07-11-2011
734 07-11-2011
No_Vacation_from_the_World 08-11-2011
קירל_מנגו 08-11-2011
ז'אן_די_בלה 10-11-2011
הנס_פארני 12-11-2011
ז'יגמונד_ברס 12-11-2011
פאול_יונר 12-11-2011
ארנסט_פלקזיג 12-11-2011
ארנסט_פלקבר 12-11-2011
אז'ן_רוסו 12-11-2011
אוסקר_גלבפוס 12-11-2011
הרולד_סונדרס 12-11-2011
דוד_מרוטי 12-11-2011
מקס_מרשנד 12-11-2011
אנדרסטה 16-11-2011
748 17-11-2011
749 17-11-2011
753 18-11-2011
754 18-11-2011
חומר_ביניים 18-11-2011
אקסטראנט 21-11-2011
760 21-11-2011
חנתיליש_הראשון 23-11-2011
ליקווידו 28-11-2011
Neuroactive 28-11-2011
חמסיאן 28-11-2011
הרביעייה_האיטלקית 29-11-2011
771 02-12-2011
772 03-12-2011
אמהרה_(אזור_היסטורי) 04-12-2011
776 05-12-2011
קאמבר 06-12-2011
779 08-12-2011
780 08-12-2011
מארגאנוס 08-12-2011
782 09-12-2011
783 09-12-2011
786 11-12-2011
790 12-12-2011
789 13-12-2011
אונומסטיקה 13-12-2011
כיסטים 13-12-2011
DTS 15-12-2011
494 15-12-2011
מהפיל 16-12-2011
תנועה_פוליטית 17-12-2011
לה_קבניה 18-12-2011
המנון_פיפ"א 21-12-2011
רב_סמא_בריה_דרבא 21-12-2011
תורת_האפקטים 22-12-2011
אגודת_לימודי_אמריקה_הלטינית 22-12-2011
גראסה_דה_קוטנרי 22-12-2011
השריר_המתוויך_הגדול 24-12-2011
השריר_המתוויך_הקצר 24-12-2011
השריר_הסותם_החיצון 24-12-2011
קבוצת_כלבי_הטוי_של_מועדון_הכלבים_הקנדי 25-12-2011
קבוצת_הכלבים_הלא_ספורטיביים_של_מועדון_הכלבים_הקנדי 25-12-2011
ריאליזם_פואטי 26-12-2011
פרס_הסביבה_לתקשורת 26-12-2011
השריר_החצי_קרומי 27-12-2011
רב_הונא_בריה_דרב_איקא 28-12-2011
487 28-12-2011
השריר_הסותם_הפנימי 29-12-2011
482 29-12-2011
תימידין_קינאז 30-12-2011
השריר_החצי_גידי 30-12-2011
ארמנגארד_דה_בומון 30-12-2011
456 30-12-2011
481 30-12-2011
479 30-12-2011
471 31-12-2011
תורת_הקירובים 31-12-2011
Requiem_-_Mezzo_Forte 31-12-2011
XSS-10 01-01-2012
היחטפות 01-01-2012
משולש_הירך 03-01-2012
איגרת_הקורינתים_אל_פאולוס 03-01-2012
צ'נלה 05-01-2012
מין_במינו_אינו_בטל 06-01-2012
מנצור 08-01-2012
Catching_Up_With_Depeche_Mode 08-01-2012
נוסחת_ההיפוך_של_מביוס 08-01-2012
People_Are_People 08-01-2012
משיק_אנכי 09-01-2012
טנרו_(נהר) 10-01-2012
כיכר_השהידים 10-01-2012
אנרגיה_רדיואקטיבית 11-01-2012
פיטוכרום 11-01-2012
המנון_טנזניה 12-01-2012
רצח_בקתדרלה 12-01-2012
קבוצת_הכלוריט 13-01-2012
סאברט,_מלך_אסקס 13-01-2012
וירלאי 14-01-2012
וילפריד_מלרס 19-01-2012
אוטובוס_הים_באיסטנבול 19-01-2012
טרויליט 20-01-2012
New_York 21-01-2012
Iron 21-01-2012
ה'תנ"ז 22-01-2012
Light_Grenades 23-01-2012
כיכר_צ'טהאם 23-01-2012
אקווה_קלאודיה 26-01-2012
סוק"ק 29-01-2012
חלקיק_חופשי 03-02-2012
גונדובלד 03-02-2012
TanDEM-X 05-02-2012
בוחן_מציאות 06-02-2012
Album_of_the_Year 06-02-2012
כשל_הכוונה 07-02-2012
518 07-02-2012
מנואל_דה_אלמיידה 10-02-2012
קלמין_(מינרל) 11-02-2012
היפרקוניוגציה 11-02-2012
שיטת_גביע 14-02-2012
התפתחות_המדע_בעת_העתיקה 18-02-2012
תאגיד_AAI 18-02-2012
תגובת_הלם 19-02-2012
נירומה 19-02-2012
אברהם_שפייר 19-02-2012
ה'שכ"ה 21-02-2012
סטורן_INT-21 21-02-2012
נפלין 21-02-2012
משפט_מיטאג-לפלר 21-02-2012
ניקטאס_כוניאטס 22-02-2012
מודול_הגזירה 22-02-2012
נאדה_(סרט) 23-02-2012
פו-לוגל-מה 23-02-2012
שונית_קרונדלט 23-02-2012
רב_חיננא_בר_שלמיא 24-02-2012
קניארים 27-02-2012
משה_קרישבסקי 28-02-2012
מעבר_דוקלה 28-02-2012
פארום 28-02-2012
מרקם_פורפירי 29-02-2012
רפרם_בר_פפא 29-02-2012
Let_It_Bleed 29-02-2012
מהירות_פאזה 01-03-2012
סייטה_פארטידס 01-03-2012
סידרומלן 01-03-2012
אי-שוויון_קראפט 02-03-2012
נפות_ירדן 02-03-2012
906 03-03-2012
566 04-03-2012
572 04-03-2012
574 04-03-2012
569 04-03-2012
ה'שנ"ד 05-03-2012
478 05-03-2012
577 05-03-2012
580 05-03-2012
576 05-03-2012
אמפראקיה 06-03-2012
ד'רע"ב 06-03-2012
PANAS 06-03-2012
508 06-03-2012
594 06-03-2012
598 06-03-2012
המסוע_הימי 07-03-2012
593 08-03-2012
582 08-03-2012
המנון_גבון 08-03-2012
מוסאשי_גאנדו 08-03-2012
דברי_ימי_הפיקטים 09-03-2012
716 10-03-2012
719 10-03-2012
720 10-03-2012
781 10-03-2012
791 10-03-2012
סן_סבא_(רובע) 10-03-2012
פאריונה 10-03-2012
קטן_לגיל_ההיריון 11-03-2012
פרהניט 11-03-2012
אסיד_ג'אז 12-03-2012
מלאיאלאם_יהודית 12-03-2012
Viva_Santana! 15-03-2012
Kill_at_Will 15-03-2012
תגובתיות 15-03-2012
486 16-03-2012
507 16-03-2012
561 16-03-2012
774 16-03-2012
שיחור_לבנת 16-03-2012
See_You_on_the_Other_Side 16-03-2012
מואלי 17-03-2012
סריה 17-03-2012
728 17-03-2012
758 17-03-2012
קלו 17-03-2012
Dark_Horse 18-03-2012
רגולה_(רובע) 19-03-2012
560 19-03-2012
524 19-03-2012
480 19-03-2012
541 19-03-2012
542 19-03-2012
ערפיח_געשי 19-03-2012
553 20-03-2012
590 20-03-2012
591 20-03-2012
752 20-03-2012
סימנור 21-03-2012
הטיית_זיכרון 24-03-2012
927 25-03-2012
CloneDVD 26-03-2012
עוגה_צהובה 27-03-2012
קיוטה_סוגימוטו 28-03-2012
קולוקול 29-03-2012
ריבוע_יחידה 29-03-2012
SAR-Lupe 29-03-2012
Timeout_(מחשב) 02-04-2012
אשיקאגה_טאקאוג'י 03-04-2012
המנון_מיקרונזיה 04-04-2012
מועדף 04-04-2012
556 05-04-2012
537 07-04-2012
מצוג'ורנו 08-04-2012
חזית_השינוי_והרפורמה 08-04-2012
הקואליציה_להפסקת_השימוש_הצבאי_בילדים_חיילים 10-04-2012
מספר_דמוי_משוכלל 10-04-2012
משה_בן_ששת 11-04-2012
סטריאוספציפיות 13-04-2012
המוליזה 14-04-2012
ארגון_המטאורים_הבינלאומי 18-04-2012
שכבה_ארכאולוגית 18-04-2012
סימן_יעקובי 18-04-2012
מולאס 19-04-2012
Soul_Sacrifice 19-04-2012
ארגוותי 21-04-2012
אסוד 22-04-2012
חנייה_לאופניים 22-04-2012
פוניקולי_פוניקולה 23-04-2012
רתכת 24-04-2012
משפט_הצפיפות_של_צ'בוטרב 26-04-2012
רעידה_עוקבת 27-04-2012
ה'תקנ"ג 27-04-2012
גלדן_מוארך 27-04-2012
גלדן_מחוספס 27-04-2012
גלדן_סמרני 27-04-2012
פלאוסול 28-04-2012
קאיו_דואיליו_(אונייה_מחופת_שריון) 30-04-2012
798 02-05-2012
799 02-05-2012
797 02-05-2012
794 02-05-2012
להטוטנות_עם_אש 02-05-2012
ה'כ"א 03-05-2012
ה'ו' 03-05-2012
ה'מ"ז 03-05-2012
ה'ל"א 03-05-2012
ה'ל"ט 03-05-2012
ה'ז' 03-05-2012
ה'ל"ב 03-05-2012
ה'כ"ג 03-05-2012
ה'ט"ו 03-05-2012
ה'מ"ב 03-05-2012
ה'ט' 03-05-2012
ה'י"ז 03-05-2012
ה'ל"ד 03-05-2012
ה'י' 03-05-2012
ה'כ"ו 03-05-2012
ה'נ"א 03-05-2012
ה'י"ח 03-05-2012
ה'מ"ה 03-05-2012
ה'ל"ו 03-05-2012
ה'י"ב 03-05-2012
ה'ל"ז 03-05-2012
ה'נ"ה 03-05-2012
ה'נ"ט 03-05-2012
ה'נ"ו 03-05-2012
ה'ס"ג 03-05-2012
ה'ס"ד 03-05-2012
ה'ס"ט 03-05-2012
ה'ס"ז 03-05-2012
ה'ע"ז 03-05-2012
ה'ע"ה 03-05-2012
ה'ע"ב 03-05-2012
ה'ע"ד 03-05-2012
ה'ע"ח 03-05-2012
ה'פ"ב 03-05-2012
ה'פ"ג 03-05-2012
ה'ף' 03-05-2012
ה'פ"ט 03-05-2012
ה'פ"ה 03-05-2012
ה'פ"ו 03-05-2012
ה'צ"ג 03-05-2012
ה'צ"א 03-05-2012
ה'צ"ד 03-05-2012
ה'צ"ו 03-05-2012
ה'ק"א 03-05-2012
ה'צ"ט 03-05-2012
ה'צ"ז 03-05-2012
ה'ק"ב 03-05-2012
ה'ק"ה 03-05-2012
ה'ק"ז 03-05-2012
ה'ק"ח 03-05-2012
ה'קי"ב 03-05-2012
ה'קי"ג 03-05-2012
ה'קט"ז 03-05-2012
ה'קט"ו 03-05-2012
ה'קי"ח 03-05-2012
ה'קכ"ד 03-05-2012
ה'קכ"ו 03-05-2012
ה'קכ"א 03-05-2012
ה'קכ"ג 03-05-2012
ה'קכ"ט 03-05-2012
ה'קל"ב 03-05-2012
ה'קכ"ז 03-05-2012
ה'קל"א 03-05-2012
ה'קל"ד 03-05-2012
ה'קל"ה 03-05-2012
ה'קל"ז 03-05-2012
ה'קל"ט 03-05-2012
ה'ק"ם 03-05-2012
ה'קמ"ה 03-05-2012
ה'קמ"ג 03-05-2012
ה'קמ"ב 03-05-2012
ה'ק"ן 03-05-2012
ה'קמ"ו 03-05-2012
ה'קנ"ו 03-05-2012
ה'קנ"ח 03-05-2012
ה'קנ"ג 03-05-2012
ה'קס"א 03-05-2012
ה'קס"ד 03-05-2012
ה'קנ"ט 03-05-2012
ה'קס"ב 03-05-2012
ה'קע"ג 03-05-2012
ה'קס"ז 03-05-2012
ה'ק"ע 03-05-2012
ה'קס"ה 03-05-2012
ה'ק"ף 03-05-2012
ה'קע"ב 03-05-2012
ה'קס"ט 03-05-2012
ה'קע"ה 03-05-2012
ה'קפ"ג 03-05-2012
ה'קע"ח 03-05-2012
ה'קע"ז 03-05-2012
ה'קפ"ד 03-05-2012
ה'קפ"ו 03-05-2012
ה'קפ"ח 03-05-2012
ה'קפ"ט 03-05-2012
ה'קצ"ב 03-05-2012
ה'קצ"ד 03-05-2012
ה'קצ"ו 03-05-2012
ה'קצ"א 03-05-2012
ה'קצ"ט 03-05-2012
ה'ר"ב 03-05-2012
ה'ר"ג 03-05-2012
ה'קצ"ז 03-05-2012
ה'רי"ג 03-05-2012
ה'ר"ה 03-05-2012
ה'ר"ח 03-05-2012
ה'ר"י 03-05-2012
ה'רט"ו 03-05-2012
ה'רי"ח 03-05-2012
ה'רי"א 03-05-2012
ה'רט"ז 03-05-2012
ה'רי"ט 03-05-2012
ה'רכ"א 03-05-2012
ה'רכ"ב 03-05-2012
ה'רכ"ד 03-05-2012
ה'רכ"ז 03-05-2012
ה'ר"ל 03-05-2012
ה'רכ"ו 03-05-2012
ה'רכ"ט 03-05-2012
ה'רל"ב 03-05-2012
ה'רל"ה 03-05-2012
ה'רל"ד 03-05-2012
ה'רל"ז 03-05-2012
ה'רל"ח 03-05-2012
ה'ר"ם 03-05-2012
ה'רמ"א 03-05-2012
ה'רמ"ח 03-05-2012
ה'רמ"ג 03-05-2012
ה'רמ"ט 03-05-2012
ה'רנ"א 03-05-2012
ה'רמ"ו 03-05-2012
ה'רנ"ד 03-05-2012
ה'רנ"ג 03-05-2012
ה'רנ"ט 03-05-2012
ה'רס"ב 03-05-2012
ה'רס"ד 03-05-2012
ה'רס"ז 03-05-2012
ה'רס"ה 03-05-2012
ה'ר"ע 03-05-2012
ה'רע"ג 03-05-2012
ה'רס"ח 03-05-2012
ה'רע"ו 03-05-2012
ה'רע"ה 03-05-2012
ה'רע"ט 03-05-2012
ה'רפ"א 03-05-2012
ה'רפ"ד 03-05-2012
ה'רפ"ג 03-05-2012
ה'רפ"ו 03-05-2012
ה'רפ"ז 03-05-2012
ה'ק"ד 04-05-2012
547 04-05-2012
497 04-05-2012
501 04-05-2012
483 04-05-2012
Korn_(אלבום) 04-05-2012
טומאת_משא 05-05-2012
בית_גנזיא 05-05-2012
תרכובת_רוויה 05-05-2012
תשדיר_שירות 06-05-2012
אוקסייד_וניוטרינו 07-05-2012
ה'רצ"א 07-05-2012
פוטנציאל_גראנד_קנוני 08-05-2012
בקעת_יעפורי 09-05-2012
האלפבית_הבשקירי 10-05-2012
חורומי 10-05-2012
סקריפטוריום 13-05-2012
וינצ'נצו_מיקלי 13-05-2012
דיאמינציה 15-05-2012
מוביל_הרכב 18-05-2012
המועצה_הסודית_העליונה 19-05-2012
Stream_Control_Transmission_Protocol 19-05-2012
צפיפות_שנירלמן 19-05-2012
שיווי_משקל_קליני 20-05-2012
סוטוקו 21-05-2012
תקרית_ניקולאייבסק 21-05-2012
מעצם 22-05-2012
קהילת_אנשי_הספקטרום_האוטיסטי_בישראל 22-05-2012
פלסי 22-05-2012
מוחמד_נזאל 23-05-2012
המנון_איי_מרשל 23-05-2012
שעת_הקומדיה_של_קולגייט 24-05-2012
צינור_הנפט_הראשי_של_סודאן 25-05-2012
יוקאן 25-05-2012
מערג 28-05-2012
היסטרים 28-05-2012
המנון_איי_שלמה 29-05-2012
מהימנות_פנימית 30-05-2012
עגלת_קניות_(תוכנה) 31-05-2012
לטאה_(קבוצת_כוכבים) 31-05-2012
פיברובלסט 01-06-2012
שיטות_נומריות_לחישוב_אינטגרלים_מסוימים 01-06-2012
סמל_כריסטופל 01-06-2012
תניית_פטור 06-06-2012
סטיספיקציה 06-06-2012
Twilight_of_the_Gods 07-06-2012
מוזיקה_אבסולוטית 07-06-2012
לייזר_רייסר 07-06-2012
ניקולאי_נוטוביץ' 10-06-2012
הר_געש_מורכב 11-06-2012
BSA_(חברה) 12-06-2012
551 12-06-2012
552 12-06-2012
550 12-06-2012
549 12-06-2012
ממלכת_גארה 13-06-2012
ממלכת_גומה 13-06-2012
ממלכת_גארו 13-06-2012
שדה_אוקלידי 14-06-2012
לימו-אנריה 14-06-2012
מבחן_כתמי_הדיו_של_הולצמן 15-06-2012
זידנתש_הראשון 15-06-2012
העקומה_הפוטופית 16-06-2012
פרגוניט 16-06-2012
כושר_דחיפה 17-06-2012
אגן_מבני 20-06-2012
מרחק_אופטי 20-06-2012
שנת_האסטרונומיה_הבינלאומית 21-06-2012
סטיבן_דדאלוס 21-06-2012
554 21-06-2012
ראשוני_סיבובי 22-06-2012
חנתיליש_השני 23-06-2012
פאן_דה_חמון 23-06-2012
פטריק_גלואה 23-06-2012
תצפיתנות_כלי_רכב 24-06-2012
צפיפות_דיריכלה 24-06-2012
עצם_העורף 25-06-2012
רב_יוסף_בר_אמי 25-06-2012
מלך_קתולי 25-06-2012
וסילי_פויארקוב 26-06-2012
PaK_43 27-06-2012
קריאת_תווים_מגנטית 28-06-2012
Revolution_1 30-06-2012
מידה_הטלתית 30-06-2012
מגנום_(לוויין) 02-07-2012
שודדי_הקאריביים:_תיבה_של_איש_מת_(פסקול) 02-07-2012
מפרץ_צ'ארלסטון 03-07-2012
קיבוע_אנזימים 03-07-2012
טריזומיה_22 04-07-2012
אופרטור_קומפקטי 04-07-2012
סטרייד_פיאנו 06-07-2012
X_Japan 07-07-2012
ספריית_מלאטסטיאנה 10-07-2012
STS-3 12-07-2012
רוברט_ג'רוש 12-07-2012
טקטיט 13-07-2012
ניקטינסטיה 15-07-2012
מחשב_זומבי 15-07-2012
ארוורנוס 15-07-2012
באגיסו 15-07-2012
ז'אק_שיבואה 16-07-2012
מכלול_קרמי 17-07-2012
חירוץ 18-07-2012
איסאני 21-07-2012
שטרויזל 21-07-2012
מספר_פסאודו-ראשוני 21-07-2012
מכ"ם_גל_רציף 22-07-2012
998 22-07-2012
גני_לוקסמבורג 22-07-2012
אריק_אנדרסן 24-07-2012
דרישות_פונקציונליות_לנתוני_זהות 24-07-2012
היינריך_ליכנר 25-07-2012
קואליציה_מהותית 26-07-2012
משחק_עץ_פורש 26-07-2012
STS-38 27-07-2012
רשת_אלחוטית_קהילתית 28-07-2012
פאוסטו_פרווידינו 28-07-2012
1922_בגרמניה 28-07-2012
שחיקה_מכנית 28-07-2012
Battle_Magic 29-07-2012
המטופוביה 30-07-2012
נעילת_דלת_בפני_לווים 30-07-2012
עקום_פרמה 31-07-2012
חלון_ביפורי 01-08-2012
שדה_המחלקה_של_הילברט 01-08-2012
טיטילה,_מלך_מזרח_אנגליה 02-08-2012
ג'ובאני_פרטיצ'יפאציו_השני 02-08-2012
פונקציית_המלבן 03-08-2012
הובלה_פעילה 04-08-2012
תפר_(אנטומיה) 06-08-2012
סטומאה 07-08-2012
אור_(הרלדיקה) 07-08-2012
זטואיצ'י 08-08-2012
פייטרו_פרטיצ'יפאציו 08-08-2012
האיים_החיצוניים 08-08-2012
גיירמו_מרטינס 08-08-2012
אנטונוב_An-158 11-08-2012
עץ_פיתגורס 12-08-2012
סטילביט 13-08-2012
שורת_משימות 13-08-2012
ה'תק"ג 14-08-2012
מעטפה 14-08-2012
ד'תר"ץ 15-08-2012
ספרות_ארמניות 16-08-2012
X-28 16-08-2012
יצירת_זוג 17-08-2012
ברנאר_מוויין 17-08-2012
AnyDVD 17-08-2012
סנפיר_(כלי) 19-08-2012
ארדאריק 19-08-2012
קובץ_טקסט 19-08-2012
ISO_639 21-08-2012
מה_עשיתי_שזה_מגיע_לי? 21-08-2012
מאסטר_ביין 22-08-2012
Under_the_Iron_Sea 23-08-2012
סורוטי 24-08-2012
Greatest_Hits_(סנטנה) 25-08-2012
The_Future_Now 26-08-2012
ביאמו 26-08-2012
Opiate 27-08-2012
פרדוקס_הערך 27-08-2012
X-8 28-08-2012
לכידת_וידאו 28-08-2012
משבר_אוקה 28-08-2012
Aqua 29-08-2012
סובייקטיביזם 29-08-2012
משטח_יבשתי 31-08-2012
משוואת_וילר-דה_ויט 02-09-2012
אפיכרמוס 03-09-2012
Rock_DJ 04-09-2012
ולאתה 04-09-2012
תגובה_קורטיקלית 05-09-2012
חבורה_שלמה 05-09-2012
שקילות_ריקארדו 05-09-2012
כננת 06-09-2012
קופסה_שחורה_(פסיכולוגיה) 06-09-2012
הצהרת_ארושה 07-09-2012
קשר_דלתא 07-09-2012
פארק_קיקפו_(אילינוי) 08-09-2012
Live_at_the_Troubadour_1969 10-09-2012
יצחק_לוצאטו 11-09-2012
מולטיגרף 12-09-2012
עקום_אלגברי 12-09-2012
המנון_ברבדוס 13-09-2012
We_Care_a_Lot 13-09-2012
Coat_of_Arms 14-09-2012
השביתה_הכללית_בבריסביין_ב-1912 15-09-2012
אפקט_סטרי 15-09-2012
וולפגנג_הייניגר 15-09-2012
אמנות_פיקסלים 16-09-2012
יום_יומן 17-09-2012
יתדון 18-09-2012
קינטיקה_אנזימטית 21-09-2012
ה'תקמ"א 21-09-2012
יוהנס_קוץ 21-09-2012
IPAQ 21-09-2012
חומת_אש_(בניין) 22-09-2012
X-40 22-09-2012
קארל_קוקלקורן 22-09-2012
רפרן 23-09-2012
סחוס_הגדילה 23-09-2012
סדר_קשר 23-09-2012
קבוצה_אינסופית 24-09-2012
שדה_גלובלי 24-09-2012
פרדוקס_הקשת 27-09-2012
קריוספירה 28-09-2012
שריר_הירך_המרובע 28-09-2012
קורייר_ואייבס 29-09-2012
ספר_בולדון 29-09-2012
חוק_הדיור_ההולנדי 30-09-2012
לינקס_(קבוצת_כוכבים) 01-10-2012
רכבל_מצדה 02-10-2012
השריר_הדו-בטני 02-10-2012
הירמון 02-10-2012
כרטיס_טיסה_אלקטרוני 03-10-2012
קבוע_פאראדיי 03-10-2012
טרימו 03-10-2012
עצב_הלשון_והלוע 04-10-2012
פרנץ_קסוור_קרץ 05-10-2012
מוטסה_הראשון 06-10-2012
ויליאם_פריירה 06-10-2012
891 06-10-2012
892 06-10-2012
אנהרמוניה 06-10-2012
890 06-10-2012
893 06-10-2012
896 06-10-2012
897 06-10-2012
898 06-10-2012
842 06-10-2012
תיאודור_קוטשי 06-10-2012
846 06-10-2012
850 06-10-2012
852 06-10-2012
853 06-10-2012
649 06-10-2012
652 06-10-2012
854 06-10-2012
663 06-10-2012
856 06-10-2012
857 06-10-2012
697 06-10-2012
858 06-10-2012
648 06-10-2012
860 06-10-2012
651 06-10-2012
861 06-10-2012
862 06-10-2012
654 06-10-2012
656 06-10-2012
863 06-10-2012
864 06-10-2012
659 06-10-2012
662 06-10-2012
867 06-10-2012
869 06-10-2012
871 07-10-2012
667 07-10-2012
872 07-10-2012
670 07-10-2012
671 07-10-2012
877 07-10-2012
673 07-10-2012
881 07-10-2012
677 07-10-2012
678 07-10-2012
679 07-10-2012
886 07-10-2012
887 07-10-2012
686 07-10-2012
866 07-10-2012
689 07-10-2012
690 07-10-2012
691 07-10-2012
889 07-10-2012
859 07-10-2012
693 07-10-2012
884 07-10-2012
694 07-10-2012
696 07-10-2012
874 07-10-2012
699 07-10-2012
851 07-10-2012
661 07-10-2012
674 07-10-2012