לדלג לתוכן

ועדת חקירה ממלכתית (ישראל)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אולם הדיונים של ועדות החקירה הממלכתיות בבית המשפט העליון

בישראל, ועדת חקירה ממלכתית היא ועדה ציבורית שהוקמה על-פי החלטה של ממשלת ישראל או בהחלטה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, ומונתה על ידי נשיא בית המשפט העליון, לשם בירורו המעמיק של נושא הנמצא במרכז סדר היום הציבורי. הממשלה יכולה להורות על מינוי ועדת חקירה ממלכתית בכל עת. הוועדה לענייני ביקורת המדינה יכולה להורות על מינוי כזה רק בעקבות דיון בדוח של מבקר המדינה.

ועדות חקירה מוקמות בדרך-כלל בעקבות לחץ ציבורי. לעיתים הממשלה מעדיפה להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי שלא תואשם ב"טיוח" של מחדלים.

על-פי פסק דין של בג"ץ, הממשלה חייבת לדון בהמלצות ועדת החקירה הממלכתית בצורה מעמיקה וממצה. למרות שאינה חייבת לקבל את ההמלצות קיימת ציפיה שהן יקוימו[1]. למרות שלעיתים קיימת התנגדות בממשלה להמלצות של ועדת חקירה ממלכתית, נכון לתחילת 2021, אף ממשלה לא התעלמה מהמלצותיה גם אם לא תמיד קוימו במלואן.

ועת חקירה ממלכתית היא עצמאית ובלתי תלויה. יש ברשותה כלים רחבים כמו יכולת לכפות המצאת מסמכים, ויכולת לחייב התייצבות עדים.

חוק ועדות חקירה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך מורחב – חוק ועדות חקירה

ועדת חקירה ממלכתית מתמנה ופועלת בהתאם להוראותיו של חוק ועדות חקירה. קודם לחקיקתו של חוק זה פעלו ועדות חקירה, (כגון ועדת פרומקין בראשות השופט גד פרומקין שהוקמה בשנת 1950 כדי לבחון את נושא החינוך האחיד) לפי פקודת ועדות חקירה.

על-פי החוק, ישנם שני מסלולים להקמת ועדת חקירה ממלכתית:

 • חוק ועדות חקירה, המסמיך את הממשלה להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ועל ניסוח כתב מינוי לוועדה. בכתב המינוי של הוועדה נקבעים תחומי פעולתה, כלומר העניינים שיהיו נושאי החקירה. מרגע שהתקבלה ההחלטה בממשלה ונוסח כתב המינוי, הממשלה אינה רשאית עוד להתערב בהרכב הוועדה או בסדרי עבודתה.
 • חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958, מסמיך את הוועדה לביקורת המדינה להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בעקבות הגשת דו"ח של מבקר המדינה. החלטה זו מתקבלת על פי הצעת המבקר או מיוזמתה של הוועדה. מבחינת הממשלה המכהנת מסלול זה עדיף פחות, מכיוון שאז הוועדה לביקורת המדינה מנסחת את כתב ההסמכה של ועדת החקירה ולא היא. בתחילה היה זה מסלול משני ופחות מקובל, ועד שנת 2008 הוקמה ועדה אחת בלבד במסלול זה - ועדת בייסקי לבדיקת ויסות מניות הבנקים (1985). אולם שלוש הוועדות שהוקמו מתחילת 2008: ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה, בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל, בראשות השופט דן ביין, וועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון (ועדת מצא), הוקמו על בסיס חוק מבקר המדינה.

בשני המקרים הסמכות להחליט על הרכב הוועדה היא בידי נשיא בית המשפט העליון. ועדת חקירה ממלכתית פועלת כמעין בית משפט בהרכב מורחב. לפיכך יש בה לפחות שלושה חברים, או מספר אי-זוגי גדול יותר של חברים (כדי שתמיד ייווצר רוב במקרה של חילוקי דעות). יו"ר הוועדה הוא שופט של בית המשפט העליון או שופט של בית משפט מחוזי או שופט כאמור שיצא לגמלאות או שפרש.

הוועדה מוסמכת לזמן עדים ולכפות עליהם להשיב לשאלותיה. עדים שמסרבים חשופים לעונשים דומים לעדים בבית משפט המסרבים להעיד. היא רשאית לכפות על רשויות המדינה ועל אזרחים למסור לה חומר שעשוי לסייע לה בחקירה, גם חומר חסוי. עם זאת, הוועדה אינה חייבת לנהוג לפי סדרי הדין ודיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט בישראל. בנוסף אין אפשרות להשתמש בחומר הנאסף על ידי הוועדה כראיה במשפט פלילי. מטרת ההגבלה הזו היא למקד את עבודתן של ועדות חקירה בהיבטים הציבוריים ולאו דווקא הפליליים של האירועים הנחקרים, וכדי להסיר חשש מחברי ממשלה שמחליטים על הקמת הוועדה, או מאזרחים המעידים בפניה, כי הם עלולים לעמוד לדין פלילי בעקבות החקירה.

כאשר הוועדה מוצאת שאדם עלול להיפגע מתוצאות חקירתה, היא מזהירה אותו על כך, ומעמידה לרשותו את חומר הראיות שנאסף בעניינו. כמו כן ניתנת לו אפשרות למסור את גרסתו לוועדה ולחקור עדים מטעמו. הוא רשאי להיעזר בעורך דין מטעמו לשם ניסוח גרסתו ולשם חקירת העדים.

בגמר דיוניה עליה להגיש דוח הכולל ממצאים והמלצות, והיא רשאית לפרסם עוד קודם לכן דוח ביניים על תוצאות חקירתה. דוח הוועדה מפורסם לאחר הגשתו לממשלה, אך ניתן לקבוע שהדוח או חלקים ממנו יישמרו בסוד "למניעת פגיעה של ממש בביטחון המדינה, על יחסי החוץ של המדינה, על עניין כלכלי חיוני של המדינה על שלומו או פרטיותו של אדם, או על דרכי הפעולה החסויות של רשות או גוף שיש להם סמכות חקירה על פי דין" (סעיף 20 לחוק ועדות חקירה).

לממשלה נתונה הסמכות להקים ועדה שעצם קיומה וכל דיוניה יישמרו בסוד, כאשר נושא החקירה מחייב זאת.

תפקידן של ועדות חקירה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ועדות חקירה אמורות לחקור נושא שנמצא תחת פיקוחה ואחריותה של הממשלה בפני הכנסת. חוק ועדות חקירה מציין שאם ראתה הממשלה שקיים עניין בעל חשיבות ציבורית חיונית באותה שעה, היא רשאית לבחון אותו באמצעות ועדה שתגיש לה דין וחשבון. ההחלטה לגבי קיום האינטרס הציבורי נתונה בידי הממשלה והיא זו שתצטרך לגבש דעה בנושא כשיוגשו המסקנות[2]. במחקרו המקיף של עו"ד ד"ר אביגדור קלגסבלד על ועדות חקירה ממלכתיות, הוא הדגיש כי "אחת ממטרותיה העיקריות של החקירה הממלכתית היא השבת האמון הציבורי ברשות המבצעת."[3] משמעות העניין היא, כפי שמוסבר בהרחבה בעבודת הדוקטורט של נדב מולצ'דסקי, שוועדות חקירה חותרות לגבש נראטיב לאומי על מושא החקירה שלהן[4]. הוועדות לוקחות אפוא חלק חשוב ומרכזי, לעיתים ראשוני, במאבק על עיצוב העבר הלאומי. ההיסטוריה של ועדות החקירה הממלכתיות מלמדת שרבות מהן למעשה לא הצליחו להשיב את אמון הציבור ברשות המבצעת[5].

ועדת חקירה גם עוזרת בטיהור האווירה הציבורית, אף על פי שייתכן שאת הנושא שבטיפול הוועדה ניתן היה לחקור באמצעים אחרים, ואולי אף יותר יעילים, כגון צעדים משמעתיים, בירור פנימי או חקירה של מבקר המדינה[2].

עקרון הפומביות הוא עיקרון מרכזי בעבודת ועדות חקירה, תפקיד הוועדות הוא חשיפת העובדות להתנהגות של יחידים, כללי מנהל של ארגונים ומוסדות וכללי מנהל של משרדי הממשלה, אלמנט זה מתבטא גם בעובדה שיש כאן אפשרות לציבור לראות כיצד מתנהלת החקירה ושלא מעלימים ממנו דבר (אומנם ישנה אפשרות שחלק מהדיונים יהיו סגורים לציבור).

ועדות חקירה נבדלות מבית המשפט בכך שהן אינן מסתפקות בחומר המוגש להן על ידי צדדים לסכסוך אלא גם חוקרות באופן אקטיבי. בנוסף, ועדות חקירה לרוב כוללות חברים בעלי ידע מקצועי בנושא הנחקר.

המלצות[עריכת קוד מקור | עריכה]

במהלך השנים התפתח נוהג על פיו ועדות חקירה מצרפות מסקנות והמלצות בדוח הסופי שלהן. המצדדים בעמדה זו טוענים שזהו חלק מתפקידה הציבורי וזו הציפייה הציבורית מהן. אם הוועדה לא תצביע על האשמים ולא תמליץ על סנקציות בהתאם ייתכן שהציבור לא ימצא טעם בהקמתה ודוח הוועדה ייראה כניסיון טיוח של הממשלה דבר העלול להעצים את תחושת חוסר האמון של הציבור במערכת השלטונית. ועדת חקירה נתפסת כממלאת תפקיד מוסרי ציבורי ממדרגה ראשונה וכיוצרת אמות מידה אתיות בתרבות הפוליטית.

המתנגדים להגשת מסקנות והמלצות בדוח הסופי של הוועדות טוענים כי תפקידה של הוועדה הוא ביסודו בירור עובדתי בלבד של נושא החקירה. הוועדה היא גוף מקצועי וההמלצות שייכות לתחום הפוליטי וראוי שגוף פוליטי יכריע בהם. קביעת ההמלצות עלולה לפגוע בזווית הראיה הנייטרלית והמקצועית של הוועדה. בצרפה המלצות עלולה הוועדה לנכר חלק מהציבור.

דעות שונות הושמעו בשאלה האם הממשלה חייבת לבצע המלצות של ועדת חקירה ממלכתית. פרופ' יצחק זמיר טען שבהחליטה להקים ועדת חקירה, מסכימה הממשלה מראש למלא אחר מסקנותיה ועל כן הממשלה מחויבת לשקול את ההמלצות לגופן, ורק מקרים נדירים וטעמים יוצאים מן הכלל עשויים להצדיק דחיית ההמלצה. לעומת זאת, אביגדור קלגסבלד טען שהממשלה אינה מחויבת להמלצות של ועדת חקירה כשם שהיא אינה חייבת להקים ועדת חקירה מלכתחילה וכי לוועדת חקירה אין כל עדיפות במומחיות ובמעמד על-פני הממשלה בהסקת מסקנות ושלא ראוי שהממשלה תישא באחריות משותפת להחלטות ולפעולות הנכפות עליה[6].

ועדות חקירה ממלכתיות שהוקמו בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

מאז נחקק חוק ועדות חקירה בשנת 1968, הוקמו על-פיו 16 ועדות חקירה ממלכתיות מכוח החלטת ממשלה, ו-4 ועדות הוקמו על-פי חוק מבקר המדינה מכוח החלטת הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת (מסומנות בכוכבית).

החל משנות ה-70 התקיימו בכל עשור 5–3 ועדות חקירה ממלכתיות, אולם בעשור השני של המאה ה-21, לא הוקמו ועדות אלו, בין השאר לאחר שבשנת 2011 ביטל ראש הממשלה בנימין נתניהו את ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה האחראית על הטיפול בדו"חות ביקורת ממשלתיים, והעביר את הטיפול בדו"חות אלו לאחריות משרד ראש הממשלה, שבפועל בחר שלא ליישם מאז ועד סוף כהונתו בשנת 2021, אף הצעה לוועדת חקירה ממלכתית[7]. בתקופת כהונת הממשלה השלושים ושש הוקמו שתי ועדות חקירה ממלכתיות לראשונה מאז 2009[8][9].

כינוי הוועדה יו"ר הוועדה נושא החקירה תאריך הקמה תאריך הגשת הדו"ח
ועדת זוסמן יואל זוסמן הצתת מסגד אל-אקצא 22 באוגוסט 1969 19 בספטמבר 1969
ועדת עציוני משה עציוני שמועות בדבר מתן תשלומים כדי להטות משחקים בליגה הלאומית לכדורגל 13 ביוני 1971 12 בספטמבר 1971
ועדת ויתקון אלפרד ויתקון ועדת החקירה לעניין חברת "נתיבי נפט" 14 בנובמבר 1971 14 באפריל 1972[10]
ועדת אגרנט שמעון אגרנט נסיבות פריצתה של מלחמת יום הכיפורים 21 בנובמבר 1973 1 באפריל 1974 (דו"ח ביניים), 10 ביולי 1974 (דו"ח ביניים), 30 בינואר 1975 (דו"ח סופי)
ועדת קנת מרדכי קנת בדיקת מצב בתי הכלא בישראל 31 בינואר 1979 10 במאי 1981
ועדת בכור דוד בכור חקר רצח ארלוזורוב 14 במרץ 1982 4 ביוני 1985
ועדת כהן יצחק כהן האירועים במחנות הפליטים בביירות (סברה ושתילה) 1 בנובמבר 1982 7 בפברואר 1983
ועדת בייסקי* משה בייסקי משבר מניות הבנקים 7 בינואר 1985 16 באפריל 1986
ועדת לנדוי משה לנדוי שיטות החקירה של שירות הביטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת 31 במאי 1987 30 באוקטובר 1987
ועדת נתניהו שושנה נתניהו בדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל 5 ביוני 1988 20 באוגוסט 1990
ועדת שמגר מאיר שמגר הטבח במערת המכפלה פברואר 1994 יוני 1994
ועדת כהן-קדמי יהודה כהן,
יעקב קדמי
היעלמות ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948–1954 8 בינואר 1995 נובמבר 2001
ועדת שמגר מאיר שמגר רצח יצחק רבין 8 בנובמבר 1995 מרץ 1996
ועדת אור תיאודור אור בירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2000 8 בנובמבר 2000 1 בספטמבר 2003
ועדת זיילר ורדימוס זיילר בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור 29 במאי 2001 14 באוגוסט 2001 (דו"ח ביניים), 23 בדצמבר 2003 (דו"ח סופי)
ועדת דורנר* דליה דורנר בדיקת מצבם של ניצולי השואה 20 בינואר 2008 22 ביוני 2008
ועדת ביין* דן ביין ניהול משק המים בישראל 20 באוגוסט 2008 24 במרץ 2010[11]
ועדת מצא* אליהו מצא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון 23 בפברואר 2009 16 בספטמבר 2009 (דו"ח ביניים),
6 ביוני 2010 (דו"ח סופי)
ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון מרים נאור,
דבורה ברלינר
אסון הר מירון 27 ביוני 2021 22 בנובמבר 2021 (דו"ח ביניים),

6 במרץ 2024 (דו״ח סופי)

ועדת גרוניס אשר גרוניס רכש הצוללות וכלי השיט 20 בפברואר 2022

לאחר מתקפת הפתע על ישראל נשמעו קריאות רבות בציבור להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בין השאר, מכתב ההתפטרות של ראש אמ"ן, אלוף אהרון חליוה, כלל קריאה להקמת ועדת כזו. פרופ' רענן סוליציאנו קינן, מומחה למדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרסם באפריל 2024 מסמך ובו ציין כי "מתקפת 7 באוקטובר עונה על הקריטריונים המצדיקים הקמת ועדת חקירה, בשל משבר האמון שיצרה ביחס לתפקידה היסודי ביותר של המדינה – ההגנה על חיי אזרחיה. כיוון שהאחראים הפוטנציאליים לכישלון שאפשר את המתקפה כוללים את כל ההנהגה המדינית והביטחונית, דרושה חקירה עצמאית מבחינה מוסדית באמצעות ועדת חקירה ממלכתית"[12].

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ הפודקאסט "240 זום אין" עם מורן מישל - ובפרק השלישי מתארחת עו"ד שרה חביב, 2024-05-24, נבדק ב-2024-05-25
 2. ^ 1 2 יצחק גל נור, ועדות חקירה כאמצעי לקבלת החלטות בידי הממשלה, נתיבי ארגון ומנהל, אפריל 1973, עמ' 323-332
 3. ^ אביגדור קלגסבלד, ועדות חקירה ממלכתיות (נבו, 2001), עמ' 22.
 4. ^ Nadav G. Molchadsky (2015), History in the Public Courtroom: Commissions of Inquiry and Struggles over the History and Memory of Israeli Traumas (Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles).)
 5. ^ נדב מולצ'דסקי, ועדות לחוד וציפיות לחוד, העין השביעית, 11 מאי, 2021 וכן שעתה היפה ביותר?, העין השביעית, 26 יולי 2022
 6. ^ בג"ץ 9223/10 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה, ניתן ב־19 בנובמבר 2012, סעיף 22
 7. ^ תומר אביטל, ועדת חקירה אחרי משבר הקורונה? תשכחו מזה, באתר "שקוף", 11 באפריל 2020
 8. ^ מורן אזולאי, טובה צימוקי, קובי נחשוני, אחרי 52 ימים: הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לאסון במירון, באתר ynet, 20 ביוני 2021
 9. ^ אתר למנויים בלבד רותם שטרקמן, כל עוד נתניהו בשלטון - הוא לא יאפשר הקמת ועדת חקירה ממלכתית, באתר TheMarker‏, 17 באוקטובר 2023
 10. ^ יובל אליצור, אליהו סלפטר, עלילות נפט סיפור פריצת מצור הדלק על ישראל, עמ' 147-149, הוצאת זמורה ביתן, 1999
 11. ^ דו"ח ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל - הקמת צוות בינמשרדי | מספר החלטה 1789, באתר GOV.IL
 12. ^ אתר למנויים בלבד עמוס הראל, האופטימיות סביב עסקת חטופים גוברת, אך בסרט הזה כבר היינו, באתר הארץ, 5 • 28 באפריל 2024