הבדלים בין גרסאות בדף "חוק שיווי זכויות האישה"

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
בנוסח המקורי של החוק נכלל סעיף 6, שכלל הסתייגות נוספת מעקרון השוויון: "אין חוק זה בא לפגוע בכל הוראת חוק הבאה להגן על האשה באשר היא אשה". סעיף זה בוטל בשנת 2000{{הערה|שם=ת2000|[http://fs.knesset.gov.il//15/law/15_lsr_300201.pdf חוק שיווי זכויות האשה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000], ס"ח 1735 מיום 9 באפריל 2000}} והוחלף במספר סעיפים אחרים, ביניהם סעיף 1ג. הקובע שהחוק בא להוסיף על זכויות האישה ולא לגרוע מהן.
 
==היסטוריה ותיקונים לחוקחקיקתית==
חוק שיווי זכויות האישה תשי"א-1951{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//1/law/1_lsr_209710.PDF חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951], ס"ח 82 מ-26 ביולי 1951}} המקורי היה החקיקה הראשונה בנושא שיווי זכויות האישה בישראל. המטרות המוצהרות של חוק זה היו: להביא לידי כך שיחול דין ומשפט שווה וזהה לכל פעולה שתתבצע על-ידי נשים וגברים כאחד, ותחייב את שני המינים לאותם הזכויות והחובות (ובתוך כך דין שווה בדיני ירושה, עיזבון, קניין ואפוטרופסות על הילדים). כמו כן קבע החוק כי נדרש אישור האישה להתרת קשרי נישואין, בחוק זה היו מספר סייגים בתחומי הנישואים והגירושין, שנקבעו שיהיו בטיפול בתי הדין הרבניים. בשנת [[1992]] הקימה הכנסת את הוועדה לקידום מעמד האישה, שקיבלה בשנת [[1996]] מעמד סטטוטורי והתפתחה ב[[1998]] לרשות לקידום מעמד האישה ב[[משרד ראש הממשלה]], מתפקיד ייעוצי בעיקרו לתפקיד ביצועי, ברשות המקיימת כוח אדם ומשאבים.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213k1m2_001.htm חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח-1998, אתר נבו.]}}
 
*תיקון 6 משנת [[2007]]{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//17/law/17_lsr_300128.pdf חוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), התשס״ח-2007], ס"ח 2118 מ-25 בנובמבר 2007}} בא להבטיח בחינת השלכות מגדריות של חקיקה מוצעת עוד בתקופת הליכי החקיקה. כמו כן נקבע כי יש להגיש חוות דעת מגדריות על כל הצעת חוק וחקיקה אשר עתידות להיות להן או שיש להן השלכות על השוויון בין נשים לגברים. או הנוגעות לאחת מתחומי פעולתה של הרשות. ובתוך כך שעל הרשות לקידום מעמד האישה להגיש דין וחשבון הכוללים חוות דעת מגדרית טרם כל דיון המתנהל באחת מוועדות הכנסת בנושאי הצעות חוק וחקיקה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, אתר נבו.]}}
 
*תיקון 7 משנת [[2008]] תחת "חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2) התשי"א-1951" שם לו למטרה להבטיח איסוף, עיבוד ופרסום מידע סטטיסטי בנושאי מגדר בגופים הציבוריים. בתוך כך נקבע כי יש להסמיך לכל לשכה או גוף ציבורי, לרבות [[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה]] עובד שיהיה אחראי על עיבוד ועריכת הנתונים הסטטיסטים. זאת תוך שילוב התייחסות למגדר וניסיון לבחינה ואבחנה של פעולות ונהלים שעלולים להיות בעלי ההשלכות המגדריות או עניינים שעלולים להיות להם השלכות מגדריות, בסייג לאם יש טעמים המצדיקים שלא לעשות זאת. בנוסף נקבע כי הלמ"ס יכיל בתחומי מחקריו גם מגדר ויפרסם אחת לשנה דין וחשבון שיכלול פעילות סטטיסטית המתייחסת למגדר.{{הערה|1=[https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrNvAu-LSAhVkLsAKHU2EDigQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F17%2F3%2F220_3_1.rtf&usg=AFQjCNE3Pe45aJIZz36QfdwZjBXG6Ah4kg&sig2=o5hReKsIOnvJ5c9ivLxKNg חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 2) התשי"א-1951]}} בנוסף באותה השנה נקבע החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_945.htm חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס"ח-2008]}}
 
*תיקון 8 נקבע בשנת [[2008]]{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//17/law/17_lsr_300143.pdf חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008], ס"ח 2166 מ-14 ביולי 2008}} ומטרתו הבטחת ציון שני שמות ההורים לילד בטפסים ובמסמכים הרשמיים, בסייג על ככל שהדבר ידוע לאותו אדם.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 9 נקבענחקק בשנת [[2011]]{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//18/law/18_lsr_301261.pdf תחת "חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה) התשע"א-2011], ס".ח מטרת2294 התיקוןמ-10 באפריל 2011}} הייתהובא לקדם את מימוש חובת הייצוג ההולם של נשים בוועדות בחוקי הרכבת הוועדות וההרכבים המדינתיים השונים. שהתווספו אליהם: ועדות החקירה של בית המשפט העליון וועדת הבדיקה הממשלתית. בנוסף נקבע כי לצורך מימוש חובת הייצוג הנשי בוועדות, הרשות לקידום האישה תאגד תחתה מאגר [[קורות חיים]] של נשים בעלות כישורים מתאימים שונים וזאת בהסכמתן ופנייתן לצורך הגשת מועמדותן למרכיבי הוועדות הציבוריות השונות. כך שבמקרה וגוף הממונה על הרכבת ועדה ציבוריות לא הצליח לאתר אישה שתשתלב בוועדה, יפנה אותו גוף לרשות לקבלת רשימת מועמדות לבחינה.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}}
 
*תיקון 10 נקבענחקק בשנת [[2014]]{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//19/law/19_lsr_301639.pdf תחת "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3) התשע"ד-2014], ס".ח מטרת2438 מ-10 במרץ 2014}} התיקוןובא לקבוע התייחסות לפי מין בפרסום המכרזים, במשרות למכרז, חקיקת מינוי, חוזה, שכר ונושאי משרה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996]}}
 
==התייחסות לחוק במערכת המשפט==

תפריט ניווט