ראש ממשלת סרי לנקה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ראש ממשלת סרי לנקה
ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය
இலங்கை பிரதமர்
איוש נוכחי רניל ויקרמסינגה (12 במאי 2022) עריכת הנתון בוויקינתונים
תחום שיפוט סרי לנקה עריכת הנתון בוויקינתונים
כפוף נשיא סרי לנקה
מעון Temple Trees עריכת הנתון בוויקינתונים
משך כהונה קצוב 5 שנה עריכת הנתון בוויקינתונים
אתר רשמי
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

ראש ממשלת הרפובליקה הדמוקרטית הסוציאליסטית של סְרִי לַנְקַה הוא ראש הממשלה של סרי לנקה, והשר הבכיר ביותר בקבינט של סרי לנקה. זהו התפקיד השני בחשיבותו ברשות המבצעת של סרי לנקה אחרי הנשיא, שהוא לפי חוקת סרי לנקה (אנ') ראש הרשות המבצעת (אנ').

מינוי ראש הממשלה[עריכת קוד מקור | עריכה]

נשיא סרי לנקה אחראי לבחור חבר מהפרלמנט של סרי לנקה שלדעתו "ישלוט באמון הפרלמנט", ולמנותו אותו לראש הממשלה. ראש הממשלה יכול להחזיק בתפקידו כל עוד קבינט השרים מתפקד, אלא אם ראש הממשלה פורש מתפקידו או מפסיק להיות חבר פרלמנט.[1]

סמכויות ותפקידים[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחת שלטון האימפריה הבריטית, תפקיד ראש הממשלה נוצר בשנת 1947, ותפקידו היה דומה אז לזה שבשיטת הממשל בישראל (כמו מדינות רבות שהיו תחת שלטון האימפריה הבריטית). בשנת 1978 לאחר חקיקה מחדש של חוקת סרי לנקה, רוב סמכויות ראש הממשלה הועברו לנשיא שהפך לראש הרשות המבצעת וראש המדינה בפועל.

כתוצאה מכך, תפקיד ראש הממשלה הפך לתפקיד הבכיר ביותר בקבינט השרים וגם תפקיד ממלא מקום הנשיא. ראש הממשלה ישמש כממלא מקום הנשיא אם שניהם מאותה מפלגה, ובמקרה שהשניים לא מאותה מפלגה, אז ראש הממשלה יהיה ראש הרשות המבצעת דה פקטו, אבל לא באופן רשמי.

התיקון ה-19 לחוקת סרי לנקה, שנחקק בשנת 2015, מחזיר חלק מסמכויותיו של הנשיא לראש הממשלה.[1]

ראש קבינט השרים[עריכת קוד מקור | עריכה]

כראש קבינט השרים, בסמכות ראש הממשלה:

  • לקבוע את מספר השרים בקבינט, למנות את השרים ואת משרדיהם.
  • לקבוע את מספר השרים שאינם חברים בקבינט, למנות את השרים ואת משרדיהם.

היועץ לנשיא[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי חוקת סרי לנקה, ראש הממשלה מחזיק בסמכות הרשמית להעיץ לנשיא בנושאי:

  • מינוי, פיטור או אישור התפטרות של שרים.
  • שינוי המשרד שניתן לשר.

ממלא מקום הנשיא[עריכת קוד מקור | עריכה]

לפי חוקת סרי לנקה, אם משרת הנשיא מתפנה, אז ראש הממשלה "ימלא את תפקיד הנשיא במשך התקופה שבין התפנות המשרה ועד איושה מחדש על ידי נשיא חדש, וימנה מתוך השרים בקבינט ראש ממשלה חדש". במקרים בהם אין ראש ממשלה או שאינו יכול לתפקד, דובר הפרלמנט ייבחר במקומו לנשיא המדינה.

הנשיא יכול למנות את ראש הממשלה שיעשה חלק או את כל תפקידיו לתקופה בה הנשיא לא יכול למלא את תפקידו בעקבות מחלה, היעדרות מסרי לנקה או כל סיבה אחרת.

זכויות ראש הממשלה[עריכת קוד מקור | עריכה]

שכר[עריכת קוד מקור | עריכה]

משכורתו של ראש הממשלה (נכון לשנת 2016) מסתכמת ב-800,000 רופי סרי לנקי.

מעון רשמי ומשרד ראש הממשלה[עריכת קוד מקור | עריכה]

המעון הרשמי של ראש הממשלה הוא מקדש העצים (אנ'), ובנוסף, ניתן לראש הממשלה בית חופשה משלו בעיר נווארה אליה (אנ').

משרדו של ראש הממשלה ממוקם ברחוב Sir Ernest de Silva שבקולומבו.

לעיתים הנשיא הוא זה שמתגורר במקדש העצים, כמו צ'נדריקה קומרטונגה. ולעיתים ראש הממשלה בוחר להמשיך להתגורר בביתו האישי, כמו רניל וויקרמסינגה.

אירועים חשובים[עריכת קוד מקור | עריכה]

משבר החוקה של 2018 בסרי לנקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ב-26 באוקטובר 2018, הנשיא מייטריפלה סיריסנה הדיח את ראש הממשלה רניל ויקרמסינגה, ומינה במקומו את הנשיא לשעבר מהינדה ראג'פקסה לראש הממשלה. ויקרמסינגה סירב לקבל את ההחלפה בטענה כי היא אינה חוקתית, מה שהוביל למשבר חוקתי.

ב-3 בדצמבר 2018, בית המשפט הוציא צו שאוסר על ראג'פקסה לכהן כראש הממשלה.[2]

ב-16 בדצמבר 2018, ויקרמסינגה מונה מחדש לראש הממשלה, והמשבר הסתיים.[3]

המשבר הכלכלי והפוליטי של 2022 בסרי לנקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

במרץ 2022, סרי לנקים רבים החלו להפגין בגלל הניהול הכושל של כלכלת המדינה, שהוביל למשבר כלכלי הכי גדול בתולדות המדינה.[4] המפגינים האשימו את משפחתו של ראש הממשלה מהינדה ראג'פקסה, שהייתה מעורבת בפוליטיקה הסרי לנקית במשך עשורים, במשבר הכלכלי.

ב-9 במאי 2022, ראג'פקסה הגיש את מכתב התפטרותו לאחיו הצעיר גוטביה ראג'פקסה - נשיא סרי לנקה.[5]

ב-12 במאי 2022 מינה הנשיא גוטביה ראג'פקסה את ראש הממשלה לשעבר רניל ויקרמסינגה לראשות הממשלה.[6]

ב-9 ביולי 2022, לאחר התגברות המהומות והסתערות המונים על בתיהם של הנשיא גוטביה ראג'פקסה וראש הממשלה רניל ויקרמסינגה, הודיעו השניים כי יתפטרו.[7][8]

ראשי ממשלות סרי לנקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מפלגות[עריכת קוד מקור | עריכה]

     מפלגת הלאום המאוחד (UNP)      מפלגת החרות של סרי לנקה (SLFP)      חזית שפת הסינהלית (SLF)      החזית העממית של סרי לנקה (SLPP)

ראשי ממשלת סרי לנקה[9]
מספר תמונה שם תקופת כהונה תיקים נוספים בהם החזיק/ה מפלגה
1 Don Stephen Senanayake
දොන් ස්ටීවන් සේනානායක

டி. எஸ். சேனநாயக்கா

24 בספטמבר 194722 במרץ 1952 שר החוץ וההגנה UNP
ראש הממשלה הראשון של סרי לנקה (אז נקראה ציילון), במהלך כהונתו המדינה קיבלה עצמאות מהממלכה המאוחדת.
2 Dudley Shelton Senanayake
ඩඩ්ලි ශෙල්ටන් සේනානායක

டட்லி சேனநாயக்கா

26 במרץ 1952 – 12 באוקטובר 1953 שר החוץ וההגנה, שר החקלאות והאדמות, שר הבריאות UNP
התמנה לראש הממשלה לאחר מותו של אביו (ראש הממשלה הראשון). מפלגתו זכתה בבחירות של יוני 1952 והוא המשיך בתפקידו עד התפטרותו ב-1953.
3 Sir John Lionel Kotelawala
ශ්‍රිමත් ජෝන් ලයනල් කොතලාවල

சேர் ஜோன் கொத்தலாவலை

12 באוקטובר 1953 – 12 באפריל 1956 שר החוץ וההנגה, שר התחבורה, שר העבודה UNP
סרי לנקה הצטרפה לאומות המאוחדות תחת הנהגתו
4 סולומון בנדרנאיקה
සොලොමන් වෙස්ට් රිජ්වේ ඩයස් බණ්ඩාරනායක;

சாலமன் வெஸ்ட் ரிட்ஜ்வே டயஸ் பண்டாரநாயக்கா

12 באפריל 1956 – 26 בספטמבר 1959 שר החוץ וההגנה SLFP
בנדרנאיקה שינה את שפתה הרשמית של המדינה מאנגלית לסינהלית. הוא נרצח לפני שסיים את תפקידו.
5 Wijeyananda Dahanayake
විජයානන්ද දහනායක

விஜயானந்த தகநாயக்கா

26 בספטמבר 1959 – 20 במרץ 1960 שר החוץ וההגנה SLF
התמנה לראש הממשלה לאחר הירצחו של בנדרנאיקה. אך בעקבות אי הסכמות עם חבריו לממשלה ולמפלגה הוא נאלץ לפרק את הפרלמנט
(2) Dudley Shelton Senanayake
ඩඩ්ලි ශෙල්ටන් සේනානායක

டட்லி சேனநாயக்கா

21 במרץ 1960 – 21 ביולי 1960 שר החוץ וההגנה UNP
ממשלתו נפלה לאחר חודש אחד, והוא המשיך לשמש כראש הממשלה עד 21 ביולי אותה שנה.
6 סירימאבו בנדרנאיקה
සිරිමාවො රත්වත්තේ ඩයස් බණ්ඩාරනායක

சிறிமா ரத்வத்தே டயஸ் பண்டாரநாயக்கே

21 ביולי 1960 – 25 במרץ 1965 שרת החוץ וההגנה SLFP
בנדרנאיקה הייתה האישה הראשונה בעולם שעמדה בראש מדינה.[10] היא לא הייתה חברת פרלמנט בזמן שהתמנתה לראש ממשלה, והיא נבחרה לסנאט רק שבועיים לאחר מינויה.
(2) Dudley Shelton Senanayake
ඩඩ්ලි ශෙල්ටන් සේනානායක

டட்லி சேனநாயக்கா

25 במרץ 1965 – 29 במאי 1970 שר החוץ וההגנה UNP
סננאייקה נבחר בפעם השלישית לראש הממשלה, שהורכבה מעוד שישה מפלגות שונות, לאחר שבבחירות אף מפלגה לא קיבלה רוב. עניין החקלאות היה בראש סדר העניינים בתקופת ממשלתו השלישית.
(6) סירימאבו בנדרנאיקה
සිරිමාවො
රත්වත්තේ
ඩයස් බණ්ඩාරනායක

சிறிமா ரத்வத்தே டயஸ் பண்டாரநாயக்கே

29 במאי 1970 – 22 במאי 1972 וגם 22 במאי 1972 – 23 ביולי 1977 שרת החוץ וההגנה, שרת התכנון והתעסוקה SLFP
בנדרנאיקה הכריזה על המדינה כרפובליקה ושינתה את שם המדינה מציילון לסרי לנקה.

בתקופת שלטונה הלאימה חברות רבות, מה שהוביל להידרדרות כלכלת המדינה ולתבוסתה בבחירות של 1977. בנוסף להאשמות בשחיתות שהובילו להדחתה מהפרלמנט

7 ג'וניוס ג'אייווארדנה
ජුනියස්
රිචඩ් ජයවර්ධන

ஜூனியஸ் ரிச்சட் ஜயவர்தனா

23 ביולי 1977 – 4 בפברואר 1978 שר ההגנה, שר התכנון והכלכלה, שר ליישום תוכניות UNP
בתקופת שלטונו חוקק מחדש את החוקה של סרי לנקה, והעביר את רוב סמכויות ראש הממשלה לנשיא. לאחר מכן המשיך לכהן כנשיא סרי לנקה עד 1989
8 Ranasinghe Premadasa

රණසිංහ ප්‍රේමදාස

ரணசிங்க பிரேமதாசா

6 בפברואר 1978 – 2 בינואר 1989 שר הממשלה המקומית, שר השיכון והבינוי UNP
ראש הממשלה הראשון שכיהן לאחר השינוי בחוקה של 1978 שהעביר את רוב סמכויות ראש הממשלה לנשיא.
9 Dingiri Banda Wijetunga
ඩිංගිරි බණ්ඩා විජේතුංග

டிங்கிரி பண்ட விஜேதுங்க

6 במרץ 1989 – 7 במאי 1993 שר הכלכלה, שר העבודה, שר ההכשרה המקצועית UNP
נבחר בהפתעה על ידי הנשיא דאז (Ranasinghe Premadasa)
10 רניל ויקרמסינגה
රනිල් වික්‍රමසිංහ

ரணில் விக்ரமசிங்க

7 במאי 1993 – 19 באוגוסט 1994 UNP
התמנה לראש הממשלה כשהנשיא Ranasinghe Premadasa נרצח ואז ראש הממשלה הקודם נבחר לנשיא.
11 צ'נדריקה קומרטונגהචන්ද්‍රිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග

சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கே குமாரதுங்கா

19 באוגוסט 1994 – 12 בנובמבר 1994 SLFP
כיהנה כראש הממשלה לתקופה קצרה ואז התמודדה לנשיאות בבחירות 1994 בהן ניצחה והפכה לנשיאה
(6) סירימאבו בנדרנאיקהසිරිමාවො
රත්වත්තේ ඩයස් බණ්ඩාරනායක

சிறிமா ரத்வத்தே டயஸ் பண்டாரநாயக்கே

14 בנובמבר 1994 – 9 באוגוסט 2000 SLFP
נבחרה לראש הממשלה כשקודמתה (קומרטונגה) נבחרה לנשיאה. פרשה בשנת 2000.
12 Ratnasiri Wickremanayake
රත්නසිරි වික්‍රමනායක

ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

10 באוגוסט 2000 – 7 בדצמבר 2001 SLFP
נכנס לתפקיד לאחר פרישתה של קודמתו
(10) רניל ויקרמסינגה
රනිල් වික්‍රමසිංහ

ரணில் விக்ரமசிங்க

9 בדצמבר 20016 באפריל 2004 UNP
תקופת כהונתו של רניל הסתיימה מוקדם מהצפוי כיוון שהנשיאה צ'נדריקה קומרטונגה פירקה את הממשלה והכריזה על בחירות מוקדמות.
13 מהינדה ראג'פקסה
මහින්ද රාජපක්ෂ

மகிந்த ராசபக்ச

6 באפריל 2004 – 19 בנובמבר 2005 שר התחבורה SLFP
סיים את הקדנציה שלו לאחר שנה, כשהתמודד בבחירות לנשיאות של 2005 וזכה.
(12) Ratnasiri Wickremanayake
රත්නසිරි වික්‍රමනායක

ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

19 בנובמבר 2005 – 21 באפריל 2010 SLFP
התמנה לראש הממשלה כשקודמו הפך לנשיא
14 D. M. Jayaratne

දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න

திசாநாயக்க முதியன்சேலாகே ஜயரத்ன

21 באפריל 2010 – 9 בינואר 2015 שר הבודהיזם, שר הדתות SLFP
(10) רניל ויקרמסינגה
රනිල් වික්‍රමසිංහ

ரணில் விக்ரமசிங்க

9 בינואר 2015 – 26 באוקטובר 2018 שר המדיניות הלאומית והכלכלה UNP
התמנה לראש הממשלה על ידי הנשיא מייטריפלה סיריסנה
(13) מהינדה ראג'פקסה
මහින්ද රාජපක්ෂ

மகிந்த ராசபக்ச

26 באוקטובר 2018 – 15 בדצמבר 2018 שר האוצר והכלכלה SLPP
התמנה לאחר שהנשיא מייטריפלה סיריסנה הדיח במפתיע את ראש הממשלה הקודם ויקרמסינגה, שהתנגד להדחה ויצר משבר חוקתי. לאחר חודש שלא הצליח לאסוף רוב שיתמוך בו הוא התפטר מתפקידו
(10) רניל ויקרמסינגה
රනිල් වික්‍රමසිංහ

ரணில் விக்ரமசிங்க

16 בדצמבר 2018 – 21 בנובמבר 2019 שר המדיניות הלאומית והכלכלה UNP
חזר לכהן כראש הממשלה עד סוף הקדנציה לאחר שראג'פקסה לא הצליח לאסוף רוב
(13) מהינדה ראג'פקסה
මහින්ද රාජපක්ෂ

மகிந்த ராசபக்ச

21 בנובמבר 2019 – 9 במאי 2022 שר הכלכלה, שר הפיתוח העירוני והשיכון, שר הבודהיזם הדתות והתרבות SLPP
התמנה על ידי אחיו - הנשיא גוטביה ראג'פקסה, בתקופת שלטונו היה משבר כלכלי ופוליטי גדול בסרי לנקה, שהובילו להפגנות גדולות ולבסוף להתפטרותו.
(10) רניל ויקרמסינגה
රනිල් වික්‍රමසිංහ

ரணில் விக்ரமசிங்க

12 במאי 2022 – UNP
נבחר על ידי הנשיא גוטביה ראג'פקסה לאחר התפטרות קודמו בעקבות המשבר הכלכלי והפוליטי בסרי לנקה


קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]