מדיה ויקי:Gadget-autocomplete.js

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הערה: לאחר הפרסום, ייתכן שיהיה צורך לנקות את זיכרון המטמון (cache) של הדפדפן כדי להבחין בשינויים.

 • פיירפוקס / ספארי: להחזיק את המקש Shift בעת לחיצה על טעינה מחדש (Reload), או ללחוץ על צירוף המקשים Ctrl-F5 או Ctrl-R (במחשב מק: ⌘-R).
 • גוגל כרום: ללחוץ על צירוף המקשים Ctrl-Shift-R (במחשב מק: ⌘-Shift-R).
 • אינטרנט אקספלורר / אדג': להחזיק את המקש Ctrl בעת לחיצה על רענן (Refresh), או ללחוץ על צירוף המקשים Ctrl-F5.
 • אופרה: ללחוץ על Ctrl-F5.
/*
Autocomplete for links and templates
Written by [[משתמש:ערן]]
*/
mw.loader.using(['jquery.ui', 'jquery.textSelection'], function() {
  //extends jquery with autoCompleteWikiText functionality for autocomplete of links and templates
  $.fn.autoCompleteWikiText = function(options) {
    var mode = "none",
      templateDataCache = {},
      ctrl = $(this),
      settings = $.extend(true, {
      positionMy: $('body').is('.rtl') ? "left top" : "right top", // be default, open below the control
      positionAt: $('body').is('.rtl') ? "left bottom" : "right bottom",
      positionOf: ctrl,
      positionOffset: "0",
      filterResponse: function(a) {
        return a;
      }, // function that expects array of string and returns array of strings
      menuCSS: {
        width: 'auto',
        maxHeight: '30em',
        'overflow-y': 'auto'
      },
      itemCSS: {
        right: 'inherit'
      },
      onselected: function(item) {
        var pos = ctrl.textSelection('getCaretPosition') - 1,
          txt = ctrl.val(),
        	open, close, caretBackwards;

        switch (mode) {
          case "none":
            return;
          case "templateValue":
            open = "|";
            close = "";
            caretBackwards = 0;
            break;
          case "templateParams":
            open = "|";
            close = "=";
            caretBackwards = 0;
            break;
          case "template":
            item = item.substr(mw.config.get('wgFormattedNamespaces')[10].length + 1);
            caretBackwards = 2;
            open = "{{";
            close = "|}}";
            break;
          case "link":
            open = "[[";
            close = "]]";
            caretBackwards = 0;
            if (item[item.length - 1] == ')') item += '|';
            break;
        }
        var lastbegin = txt.lastIndexOf(open, pos);
        if (txt[lastbegin + 2] == ':')
          item = ':' + item;

        var newTxt = txt.substr(0, lastbegin) + open + item + close + txt.substr(pos + 1);
        var orgScroll = ctrl.scrollTop();
        ctrl.val(newTxt);
        ctrl.textSelection('setSelection', {
          start: lastbegin + (open + item + close).length - caretBackwards
        });
        ctrl.scrollTop(orgScroll);
      }
    }, options);

    function findLinks(res) {
      var pos = ctrl.textSelection('getCaretPosition') - 1;
      var txt = ctrl.val();

      var lastbegin = txt.lastIndexOf("[[", pos);
      var lastend = txt.lastIndexOf("]]", pos);
      var isLink = lastbegin > lastend;
      if (isLink) {
        mode = 'link';
        fillLinksList(res, txt.substr(lastbegin + 2, pos - lastbegin));
      } else {
        lastbegin = txt.lastIndexOf("{{", pos);
        lastend = txt.lastIndexOf("}}", pos);
        var isTemplate = lastbegin > lastend;
        if (isTemplate) {
          var prefixName = mw.config.get('wgFormattedNamespaces')[10] + ':' + txt.substr(lastbegin + 2, pos - lastbegin - 1);
          mode = (prefixName.indexOf('|') > -1) ? 'templateParams' : 'template';
          fillLinksList(res, prefixName);
        } else {
          mode = "none";
          res([]);
        }
      }
    }


    function resolveTempalte(templateName) {
      var dfd = new jQuery.Deferred();
      if (!templateName) return dfd.reject().promise();
      if (templateDataCache[templateName]) return dfd.resolve().promise();
      var api = new mw.Api();
      api.get({
        action: 'templatedata',
        titles: templateName,
        redirects: 1
      }).done(function(data) {
        if (!data.pages) return dfd.reject();
        for (var pageid in data.pages) {
          templateDataCache[templateName] = data.pages[pageid];
          dfd.resolve();
        }
        if (!templateDataCache[templateName]) dfd.reject();
      });
      return dfd.promise();
    }

    function resolveApi(queryType, queryValue) {
      var dfd = new jQuery.Deferred(),
        api = new mw.Api();

      switch (queryType) {
        case 'users':
          api.get({
            action: 'query',
            list: 'allusers',
            auactiveusers: 1,
            auprefix: queryValue
          }).done(function(data) {
            if (data && data.query && data.query.allusers) dfd.resolve($.map(data.query.allusers, function(e) {
              return e.name;
            }));
            else dfd.reject();
          });
          break;
        case 'pages':
          api.get({
            action: 'opensearch',
            search: queryValue
          }).done(function(data) {
            if (data[1]) dfd.resolve(settings.filterResponse(data[1]));
            else dfd.reject();
          });
          break;
        default:
          throw 'unexpected queryType';
      }

      return dfd.promise();
    }

    function fillLinksList(res, txt) {
      txt = $.trim(txt);
      if (txt.length <= 1 || (mode != 'templateParams' && txt.indexOf('|') > -1) || (txt.indexOf('#') > -1 && mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 0)) res([]);
      else if (mode === 'templateParams') {
        var templateMatch = /(.+?)\|(?:.*\|)?([^=]+$)/.exec(txt);
        $.when(resolveTempalte(templateMatch && templateMatch[1])).done(function() {
          var curTemplateData = templateDataCache[templateMatch[1]],
          	suggestions = [],
          	curParamIndex = txt.split('|').length - 1;
          for (var paramName in curTemplateData.params) {
            if (paramName == curParamIndex) {
              var paramValue = templateMatch[2];
              var dfd;
              switch (curTemplateData.params[paramName].type) {
                case 'wiki-page-name':
                  dfd = $.when(resolveApi('pages', paramValue));
                  mode = 'templateValue';
                  break;
                case 'wiki-file-name':
                  dfd = $.when(resolveApi('pages', 'File:' + paramValue));
                  mode = 'templateValue';
                  break;
                case 'wiki-template-name':
                  dfd = $.when(resolveApi('pages', 'Template:' + paramValue));
                  mode = 'templateValue';
                  break;                  
                case 'wiki-user-name':
                  dfd = $.when(resolveApi('users', paramValue));
                  mode = 'templateValue';
                  break;
                default:
                  return res([]); // dont suggest for this indexed param
              }
              return dfd.done(res).fail(function() {
                res([]);
              });
            }
            if (paramName === '1' || txt.indexOf(paramName) > -1) continue; //dont suggest used params
            suggestions.push(paramName);
          }
          res(suggestions);
        }).fail(res);
      } else if (txt.indexOf('#') > -1) {
        var pageTitle = txt.substr(0, txt.indexOf('#'));
        var sectionPrefix = txt.substr(txt.indexOf('#') + 1);
        var api = new mw.Api();
        api.get({
          action: 'parse',
          page: pageTitle,
          prop: 'sections'
        }).done(function(data) {
          if (data && data.parse && data.parse.sections) res($(data.parse.sections).map(function() {
            return this.line.indexOf(sectionPrefix) == 0 ? (pageTitle + '#' + this.line.replace(/[|\[\]\{\}]/g, escape)) : null;
          }));
        });
      } else {
        $.when(resolveApi('pages', txt)).done(res).fail(function() {
          res([])
        });
      }
    }

    ctrl.autocomplete({
      source: function(request, response) {
        if (fixArrowsBug(this))
          response([]);
        else
          findLinks(response);
      },
      focus: function() {
        return false;
      },
      select: function(e, ui) {
        settings.onselected(ui.item.value);
        return false;
      },
      open: function() {
        $(".ui-autocomplete")
          .css(settings.menuCSS)
          .position({
            my: settings.positionMy,
            at: settings.positionAt,
            of: settings.positionOf,
            offset: settings.positionOffset,
            collision: 'none fit'
          })
          .find('li').css(settings.itemCSS);
      }
    });
    var fixed, stfu, escapes = 0;
    //this is hack to prevent known serious bug in autocomplete.js that prevent default of the up and down key which may drive you crazy....
    function fixArrowsBug(self) {
      if (fixed) return false;
      fixed = true;

	  // on click selection may change. close the menu
      ctrl.on("click.autocomplete", function(e){
		clearTimeout(self.searching);
		self.close();
	  });
      ctrl.off("keydown.autocomplete");
      ctrl.off("keydown.autocomplete0");
      ctrl.on("keydown.autocomplete",
        function(event) {
          var keyCode = $.ui.keyCode;
          // hack to allow cancelling the gadget: mostly useful when editing templates.
          escapes = event.keyCode == keyCode.ESCAPE ? escapes + 1 : 0;
          if ( stfu || ( stfu = escapes >= 3 ) ) {
            self.close(event);
          	return;
          }
          switch (event.keyCode) {
            case keyCode.PAGE_UP:
              self._move("previousPage", event);
              break;
            case keyCode.PAGE_DOWN:
              self._move("nextPage", event);
              break;
            case keyCode.UP:
              if (!self.menu.element.is(":visible")) return;
              self._move("previous", event);
              // prevent moving cursor to beginning of text field in some browsers
              event.preventDefault();
              break;
            case keyCode.DOWN:
              if (!self.menu.element.is(":visible")) return;
              self._move("next", event);
              // prevent moving cursor to end of text field in some browsers
              event.preventDefault();
              break;
            case keyCode.ENTER:
            case keyCode.NUMPAD_ENTER:
              // when menu is open or has focus
              if (self.menu.active) {
                event.preventDefault();
              }
              //passthrough - ENTER and TAB both select the current element
            case keyCode.TAB:
              if (!self.menu.active) {
                return;
              }
              self.menu.select(event);
              break;
            case keyCode.ESCAPE:
              self.element.val(self.term);
              self.close(event);
              break;

            case keyCode.SHIFT:
            case keyCode.CONTROL:
            case keyCode.ALT:
            case keyCode.COMMAND:
            case keyCode.COMMAND_RIGHT:
            case keyCode.INSERT:
            case keyCode.CAPS_LOCK:
            case keyCode.END:
            case keyCode.HOME:
            case keyCode.LEFT:
            case keyCode.RIGHT:            	
              // ignore metakeys (shift, ctrl, alt)
              break;
            default:
              // keypress is triggered before the input value is changed
              clearTimeout(self.searching);
              self.searching = setTimeout(function() {
                self.search(null, event);
              }, self.options.delay);
              break;
          }
        });
      return true;
    }
  }
});

if ($.inArray(mw.config.get('wgAction'), ['edit', 'submit']) + 1)
  mw.loader.using(['jquery.ui', 'jquery.textSelection'], function() {
    //enable autocomplete for editbox, relative to editform in an offset of -80 vertical
    $("#wpTextbox1").autoCompleteWikiText({
      positionAt: $('#wpTextbox1').prop('dir') == 'rtl' ? "left top" : "right top",
      positionOf: '#editform',
      positionOffset: "0 0",
      menuCSS: {
        background: '#E0EEF7',
        opacity: 0.8
      },
      itemCSS: {
        padding: 0,
        margin: 0
      }
    });
  });