ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/יהדות אתיופיה/טיוטות/פסיקת הרב עובדיה יוסף בדבר יהדות אתיופיה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ביום שישי, ז' אדר א' תשל"ג (9 בפברואר 1973) השיב הרב יוסף למכתבו של חזי עובדיה באישור יהדותם של בני ביתא ישראל מבחינת ההלכה:

לכבוד ידידנו היקר רב פעלים מר עובדיה חזי הי"ו

שלום וישע רב

בתשובה למכתבו מהיום בדבר "הפלשים", הנני להודיעו:

בהסתמך על הגאון הרדב"ז בתשובה (שאלות ותשובות דברי דוד הלכות אישות סימן ח): "שאלו הפלשים בלי ספק משבט דן, ורק מפני שלא היו ביניהם חכמים מבעלי הקבלה תפסו להם פשטי המקראות, ודינם כתינוק הנשבה לבין הגוים, ודינם כישראל שאנו מצווים לפדותם ולהחיותם, ורק לענין יוחסין יש לחוש מפני שאינם בקיאים בטיב גיטין וקדושין". עד כאן דבריו בקצור, וכן פסק תלמידו הגאון ר' יעקב קסטרו בהגהות ערך לחם (יורה דעה סי' קנח).

וכן כתבו כמה גאונים דגולים, ומהם הגאון ר' עזריאל הילדסהיימר, ראש בית המדרש בברלין, והגאון ר' אברהם יצחק הכהן קוק, נשיא הרבנות הראשית לא"י, והגאון ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל, זכר צדיקים לברכה, שהפלשים הם יהודים.

לכן באתי למסקנא שהפלשים הם צאצאי שבטי ישראל שהדרימו לכוש ואין כל ספק שהגאונים הנ"ל שקבעו שהם משבט דן חקרו ודרשו והגיעו למסקנא זו עפ"י עדויות וראיות מהימנות ביותר. וגם אני הצעיר בשבטי ישראל חקרתי ודרשתי היטב בעניניהם, לאחר שמנהיגי הפלשים פנו אלי בבקשה להתחבר עם אחינו בית ישראל ברוח התורה וההלכה, תורה שבכתב ושבעל-פה, ללא כל סייג, ולקיים כל מצות התורה הקדושה, ע"פ הוראות רבותינו ז"ל אשר מפיהם אנו חיים, והחלטתי כי לפע"ד הפלשים הם יהודים שחייבים להצילם מטמיעה ומהתבוללות ולהחיש עלייתם ארצה, ולחנכם ברוח תורתינו הקדושה ולשתפם בבנין ארצנו הקדושה ושבו בנים לגבולם.

בטוחני שמוסדות הממשלה והסוכנות היהודית, ואירגונים בישראל ובתפוצות הגולה, יסייעו לנו כמיטב יכלתם במשימה קדושה זו, שקיבל כבודו על עצמו, שהיא מצות הצלת נפשות אחינו, לבלתי ידח ממנו נדח, וכל המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם מלא.

ויהי רצון שבמהרה יקויים: ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירשולים.

עשה והצלח, ותהיה ברכת ה' עליך!

בכבוד רב ובברכת חזק ואמץ

עובדיה יוסף