יחידה:Wikidata

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:Wikidata/תיעוד

-- module local variables
local wiki = 
{
	langcode = mw.language.getContentLanguage().code
}

-- internationalisation
local i18n = {
  ["errors"] = {
    ["property-not-found"] = "המאפיין לא נמצא.",
    ["entity-not-found"] = "היישות לא נמצאה",
    ["unknown-claim-type"] = "מאפיין לא מוכר",
    ["unknown-snak-type"] = "Unbekannter Snak-Typ.",
    ["unknown-datavalue-type"] = "סוג נתון לא ידוע",
    ["unknown-entity-type"] = "סוג יישות לא ידוע",
    ["qualifier-not-found"] = "המבחין לא נמצא.",
    ["site-not-found"] = "האתר לא נמצא.",
  },
  ["somevalue"] = "Unbekannter Wert",
  ["novalue"] = "Kein Wert",
  ["datetime"] =
	{
		-- $1 is a placeholder for the actual number
		[0] = "$1 מיליארד שנים",		-- precision: billion years
		[1] = "$100 מיליון שנים",	-- precision: hundred million years
		[2] = "$10 מיליון שנים",	-- precision: ten million years
		[3] = "$1 מיליון שנים",		-- precision: million years
		[4] = "$100,000 שנים",	-- precision: hundred thousand years
		[5] = "$10,000 שנים",		-- precision: ten thousand years
		[6] = "המילוניום ה-$1", 	-- precision: millenium
		[7] = "המאה ה-$1",	-- precision: century
		[8] = "$1er",				-- precision: decade
		-- the following use the format of #time parser function
		[9] = "Y",					-- precision: year, 
		[10] = "F Y",				-- precision: month
		[11] = "j xg Y",			-- precision: day
		[12] = 'j xg Y, G "Uhr"',	-- precision: hour
		[13] = "j xg Y G:i",		-- precision: minute
		[14] = "j xg Y G:i:s",		-- precision: second
		["beforenow"] = "vor $1",	-- how to format negative numbers for precisions 0 to 5
		["afternow"] = "in $1",		-- how to format positive numbers for precisions 0 to 5
		["bc"] = '$1 לפנה"ס',		-- how print negative years
		["ad"] = "$1"				-- how print positive years
	},
	["monolingualtext"] = '<span lang="%language">%text</span>'
}

local p = { }

local function printError(code)
	return '<span class="error">' .. i18n.errors[code] .. '</span>[[קטגוריה:שגיאת קריאת ויקינתונים]]'
end

-- the "qualifiers" and "snaks" field have a respective "qualifiers-order" and "snaks-order" field
-- use these as the second parameter and this function instead of the built-in "pairs" function
-- to iterate over all qualifiers and snaks in the intended order.
local function orderedpairs(array, order)
	if not order then return pairs(array) end
	
	-- return iterator function
  local i = 0
  return function()
    i = i + 1
    if order[i] then
      return order[i], array[order[i]]
    end
  end	
end

function p.descriptionIn(frame)
	local langcode = frame.args[1]
	local id = frame.args[2]	-- "id" must be nil, as access to other Wikidata objects is disabled in Mediawiki configuration
	-- return description of a Wikidata entity in the given language or the default language of this Wikipedia site
	return mw.wikibase.getEntityObject(id).descriptions[langcode or wiki.langcode].value
end

function p.labelIn(frame)
	local langcode = frame.args[1]
	local id = frame.args[2]	-- "id" must be nil, as access to other Wikidata objects is disabled in Mediawiki configuration
	-- return label of a Wikidata entity in the given language or the default language of this Wikipedia site
	return mw.wikibase.getEntityObject(id).labels[langcode or wiki.langcode].value
end

local function printDatavalueCoordinate(data, parameter)
	-- data fields: latitude [double], longitude [double], altitude [double], precision [double], globe [wikidata URI, usually http://www.wikidata.org/entity/Q2 [earth]]
	if parameter then
		if parameter == "globe" then data.globe = mw.ustring.match(data.globe, "Q%d+") end -- extract entity id from the globe URI
		return data[parameter]
	else
		return data.latitude .. "/" .. data.longitude -- combine latitude and longitude, which can be decomposed using the #titleparts wiki function
	end
end

local function printDatavalueQuantity(data, parameter)
	-- data fields: amount [number], unit [string], upperBound [number], lowerBound [number]
	if parameter then
		return data[paramater]
	else
		return tonumber(data.amount)
	end
end

-- precision: 0 - billion years, 1 - hundred million years, ..., 6 - millenia, 7 - century, 8 - decade, 9 - year, 10 - month, 11 - day, 12 - hour, 13 - minute, 14 - second
local function normalizeDate(date)
	date = mw.text.trim(date, "+")
	-- extract year
	local yearstr = mw.ustring.match(date, "^\-?%d+")
	local year = tonumber(yearstr)
	-- remove leading zeros of year
	return year .. mw.ustring.sub(date, #yearstr + 1), year
end

function formatDate(date, precision, timezone)
	precision = precision or 11
	date, year = normalizeDate(date)
	if year == 0 and precision <= 9 then return "" end
 
 	-- precision is 10000 years or more
	if precision <= 5 then
		local factor = 10 ^ ((5 - precision) + 4)
		local y2 = math.ceil(math.abs(year) / factor)
		local relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[precision], "$1", tostring(y2))
		if year < 0 then
			relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.beforenow, "$1", relative)
		else
			relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.afternow, "$1", relative)
		end			
		return relative
	end
 
 	-- precision is decades, centuries and millenia
	local era
	if precision == 6 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[6], "$1", tostring(math.floor((math.abs(year) - 1) / 1000) + 1)) end
	if precision == 7 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[7], "$1", tostring(math.floor((math.abs(year) - 1) / 100) + 1)) end
	if precision == 8 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[8], "$1", tostring(math.floor(math.abs(year) / 10) * 10)) end
	if era then
		if year < 0 then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, '"', ""), "$1", era)
		elseif year > 0 then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, '"', ""), "$1", era) end
		return era
	end
	
	-- precision is year
	if precision == 9 then
		return year
	end	
	
	-- precision is less than years
	if precision >= 9 then
		--[[ the following code replaces the UTC suffix with the given negated timezone to convert the global time to the given local time
		timezone = tonumber(timezone)
		if timezone and timezone ~= 0 then
			timezone = -timezone
			timezone = string.format("%.2d%.2d", timezone / 60, timezone % 60)
			if timezone[1] ~= '-' then timezone = "+" .. timezone end
			date = mw.text.trim(date, "Z") .. " " .. timezone
		end
		]]--
		
		local formatstr = i18n.datetime[precision]
		if year == 0 then formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], "")
		elseif year < 0 then
			-- Mediawiki formatDate doesn't support negative years
			date = mw.ustring.sub(date, 2)
			formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, "$1", i18n.datetime[9]))
		elseif year > 0 and i18n.datetime.ad ~= "$1" then
			formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, "$1", i18n.datetime[9]))
		end
		return mw.language.new(wiki.langcode):formatDate(formatstr, date)
	end
end

local function printDatavalueTime(data, parameter)
	-- data fields: time [ISO 8601 time], timezone [int in minutes], before [int], after [int], precision [int], calendarmodel [wikidata URI]
	--  precision: 0 - billion years, 1 - hundred million years, ..., 6 - millenia, 7 - century, 8 - decade, 9 - year, 10 - month, 11 - day, 12 - hour, 13 - minute, 14 - second
	--  calendarmodel: e.g. http://www.wikidata.org/entity/Q1985727 for the proleptic Gregorian calendar or http://www.wikidata.org/wiki/Q11184 for the Julian calendar]
	if parameter then
		if parameter == "calendarmodel" then data.calendarmodel = mw.ustring.match(data.calendarmodel, "Q%d+") -- extract entity id from the calendar model URI
		elseif parameter == "time" then data.time = normalizeDate(data.time) end
		return data[parameter]
	else
		return formatDate(data.time, data.precision, data.timezone)
	end
end

local function printDatavalueEntity(data, parameter)
	-- data fields: entity-type [string], numeric-id [int, Wikidata id]
	local id = "Q" .. data["numeric-id"]
	if parameter then
		if parameter == "link" then
			return "[[" .. (mw.wikibase.sitelink(id) or (":d:" .. id)) .. "|" .. (mw.wikibase.label(id) or id) .. "]]"
		else
			return data[parameter]
		end
	else
		if data["entity-type"] == "item" then return mw.wikibase.label("Q" .. data["numeric-id"]) or mw.ustring.format('%s%s', id, '[[קטגוריה:ויקינתונים:ערכים_חסרי_תווית_בעברית]]') else printError("unknown-entity-type") end
	end
end

local function printDatavalueMonolingualText(data, parameter)
	-- data fields: language [string], text [string]
	if parameter then
		return data[parameter]
	else
		return mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.monolingualtext, "%%language", data["language"]), "%%text", data["text"])
	end
end

function findClaims(entity, property)
	if not property or not entity or not entity.claims then return end
	return entity:getAllStatements(property)
end

function getSnakValue(snak, parameter)
	-- snaks have three types: "novalue" for null/nil, "somevalue" for not null/not nil, or "value" for actual data
	if snak.snaktype == "novalue" then return i18n["novalue"]
	elseif snak.snaktype == "somevalue" then return i18n["somevalue"]
	elseif snak.snaktype ~= "value" then return nil, printError("unknown-snak-type")
	end
		
	-- call the respective snak parser
	if snak.datavalue.type == "string" then return snak.datavalue.value
	elseif snak.datavalue.type == "globecoordinate" then return printDatavalueCoordinate(snak.datavalue.value, parameter)
	elseif snak.datavalue.type == "quantity" then return printDatavalueQuantity(snak.datavalue.value, parameter)
	elseif snak.datavalue.type == "time" then return printDatavalueTime(snak.datavalue.value, parameter)
	elseif snak.datavalue.type == "wikibase-entityid" then return printDatavalueEntity(snak.datavalue.value, parameter)
	elseif snak.datavalue.type == "monolingualtext" then return printDatavalueMonolingualText(snak.datavalue.value, parameter)
	else return nil, printError("unknown-datavalue-type")
	end
end

function getQualifierSnak(claim, qualifierId, onlyHebrew)
	-- a "snak" is Wikidata terminology for a typed key/value pair
	-- a claim consists of a main snak holding the main information of this claim,
	-- as well as a list of attribute snaks and a list of references snaks
	if qualifierId then
		-- search the attribute snak with the given qualifier as key
		if claim.qualifiers then
			local qualifier = claim.qualifiers[qualifierId]
			if qualifier then
				-- only hebrew qualifiers for monolingualtext type
				if onlyHebrew and qualifier[1].datatype == 'monolingualtext' then
					for idx,eachForm in pairs(qualifier) do
						if eachForm.datavalue.value.language == 'he' then
							return qualifier[idx]
						end
					end
				else
					return qualifier[1]
				end
			end
		end
		return nil, printError("qualifier-not-found")
	else
		-- otherwise return the main snak
		return claim.mainsnak
	end
end

function getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter)
	local error
	local snak
	
	local onlyHebrew
	if qualifierId == 'P2096' then onlyHebrew = true end
	
	snak, error = getQualifierSnak(claim, qualifierId, onlyHebrew)
	if snak then

		return getSnakValue(snak, parameter)
	else
		return nil, error
	end
end

function getReferences(frame, claim)
	local result = ""
	-- traverse through all references
	for ref in pairs(claim.references or {}) do
		local refparts
		-- traverse through all parts of the current reference
		for snakkey, snakval in orderedpairs(claim.references[ref].snaks or {}, claim.references[ref]["snaks-order"]) do
			if refparts then refparts = refparts .. ", " else refparts = "" end
			-- output the label of the property of the reference part, e.g. "imported from" for P143
			refparts = refparts .. tostring(mw.wikibase.label(snakkey)) .. ": " 
			-- output all values of this reference part, e.g. "German Wikipedia" and "English Wikipedia" if the referenced claim was imported from both sites
			for snakidx = 1, #snakval do
				if snakidx > 1 then refparts = refparts .. ", " end
				refparts = refparts .. getSnakValue(snakval[snakidx])
			end
		end
		if refparts then result = result .. frame:extensionTag("ref", refparts) end
	end
	return result
end

-- Check if the 'qualifierId' exists on the 'property' of given 'id'
function p.isClaimExist(property, qualifierId, id)
	-- get wikidata entity
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id or nil)
	
	if not entity then
		return false
	end
	-- fetch the first claim of satisfying the given property
	local claims = findClaims(entity, property)
	
	if not claims or not claims[1] then
		return false
	end
	
	-- get initial sort indices
	local sortindices = {}
	for idx in pairs(claims) do
		sortindices[#sortindices + 1] = idx
	end
	
	-- check if there is an element	
	local claim = claims[sortindices[1]]
	result, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter)
	return result ~= nil
end

function p.claim(frame)
	local property = frame.args[1] or ""
	local id = frame.args["id"]	-- "id" must be nil, as access to other Wikidata objects is disabled in Mediawiki configuration
	local qualifierId = frame.args["qualifier"]
	local parameter = frame.args["parameter"]
	local list = frame.args["list"]
	local references = frame.args["references"]
	local showerrors = frame.args["showerrors"]
	local default = frame.args["default"]
	if default then showerrors = nil end

	-- get wikidata entity
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	if not entity then
		if showerrors then return printError("entity-not-found") else return default end
	end
	-- fetch the first claim of satisfying the given property
	local claims = findClaims(entity, property)
	if not claims or not claims[1] then
		if showerrors then return printError("property-not-found") else return default end
	end
		
	-- get initial sort indices
	local sortindices = {}
	for idx in pairs(claims) do
		sortindices[#sortindices + 1] = idx
	end
	-- sort by claim rank
	local comparator = function(a, b)
		local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 }
		local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a)
		local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b)
		return ranka < rankb
 	end
	table.sort(sortindices, comparator)

	local result
	local error
	if list then
		local value
		-- iterate over all elements and return their value (if existing)
		result = {}
		for idx in pairs(claims) do
			local claim = claims[sortindices[idx]]
			value, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter)
			if not value and showerrors then value = error end
			if value and references then value = value .. getReferences(frame, claim) end
			result[#result + 1] = value
		end
		result = table.concat(result, list)
	else
		-- return first element	
		local claim = claims[sortindices[1]]
		result, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter)
		if result and references then result = result .. getReferences(frame, claim) end
	end
	
	if result then return result else
		if showerrors then return error else return default end
	end
end

function p.getValue(frame)
	local param = frame.args[2]
	if param == "FETCH_WIKIDATA" then return p.claim(frame) else return param end
end

function p.pageId(frame)
	return mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
end

function p.labelOf(frame)
	local id = frame.args[1]
	-- returns the label of the given entity/property id
	-- if no id is given, the one from the entity associated with the calling Wikipedia article is used
	if not id then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return printError("entity-not-found") end
		id = entity.id
	end
	return mw.wikibase.label(id)
end

function p.sitelinkOf(frame)
	local id = frame.args[1]
	-- returns the Wikipedia article name of the given entity
	-- if no id is given, the one from the entity associated with the calling Wikipedia article is used
	if not id then
		local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
		if not entity then return printError("entity-not-found") end
		id = entity.id
	end
	return mw.wikibase.sitelink(id)
end

function p.badges(frame)
	local site = frame.args[1]
	local id = frame.args[2]	-- "id" must be nil, as access to other Wikidata objects is disabled in Mediawiki configuration
	if not site then return printError("site-not-found") end
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	if not entity then return printError("entity-not-found") end
	local badges = entity.sitelinks[site].badges
	if badges then
		local result
		for idx = 1, #badges do
			if result then result = result .. "/" .. badges[idx] else result = badges[idx] end
		end
		return result
	end
end

-- call this in cases of script errors within a function instead of {{#invoke:Wikidata|<method>|...}} call {{#invoke:Wikidata|debug|<method>|...}}
function p.debug(frame)
	local func = frame.args[1]
	if func then
		-- create new parameter set, where the first parameter with the function name is removed
		local newargs = {}
		for key, val in pairs(frame.args) do
			if type(key) == "number" then
				if key > 1 then newargs[key - 1] = val end
			else
				newargs[key] = val
			end
		end
		frame.args = newargs
		local status, result = pcall(p[func], frame)
		if status then return result else return '<span class="error">' .. result .. '</span>' end
	else
		return '<span class="error">invalid parameters</span>'
	end
end

function printTable(data, level)
	level = tonumber(level) or 0
	local result = ""
	local prefix = ""
	for idx = 1, level do prefix = prefix .. " " end
	
	if type(data) == "table" then
		for key, val in pairs(data) do
			result = result .. prefix .. key .. ": "
			if type(val) == "table" then result = result .. "\n" .. printTable(val, level + 1) else result = result .. tostring(val) .. "\n" end
		end
	else
		result = prefix .. tostring(data)
	end
	if level == 0 then result = "<pre>" .. mw.text.encode(result) .. "</pre>" end
	return result
end

-- look into entity object
function p.ViewSomething(frame)
	local i = 1
	local f = frame.args[1] and frame or frame:getParent()
	local data
	if f.args[1] =='claims' and f.args[2] then
		data = mw.wikibase.getAllStatements( mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage(), f.args[2] )
		i=i+2
	else
		data = mw.wikibase.getEntityObject()
	end

	if not data then
		return nil
	end
	
	while true do
		local index = f.args[i]
		if not index then
			if type(data) == "table" then
				return mw.text.jsonEncode(data, mw.text.JSON_PRESERVE_KEYS + mw.text.JSON_PRETTY)
			else
				return tostring(data)
			end
		end
		
		data = data[index] or data[tonumber(index)]
		if not data then
			return
		end
		
		i = i + 1
	end
end

function p.printEntity(frame)
	local id = frame.args[1] -- "id" must be nil, as access to other Wikidata objects is disabled in Mediawiki configuration
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id)
	return printTable(entity)
end

local function computeLinkToItem(entityId, capitalize, callFunction)
	local sitelink = mw.wikibase.sitelink(StringUtils._prependIfMissing({tostring(entityId), 'Q'}))
	local label = nil
	local object = mw.wikibase.getEntityObject(StringUtils._prependIfMissing({tostring(entityId), 'Q'}))
	if callFunction and type(callFunction) == 'function' then
		label = callFunction(object)
	end
	if label == nil then label = mw.wikibase.label(StringUtils._prependIfMissing({tostring(entityId), 'Q'})) end
	if label == nil and object ~= nil then label = object:getLabel('en') end
	if label == nil then label = StringUtils._prependIfMissing({tostring(entityId), 'Q'}) end

	if capitalize then
		label = lang:ucfirst(label)
	end
	if sitelink then
		return "[[:" .. sitelink .. "|" .. label .. "]]"
	else
		return "[[:d:" .. StringUtils._prependIfMissing({tostring(entityId), 'Q'}) .. "|" .. label .. "]]<abbr title='הערך אינו קיים בויקי זה'>[*]</abbr>"
	end
end

p.findLinkToItem = function(entityId, capitalize, feminine, shortestAlias)
	if capitalize == nil then capitalize = false end
	local callFunction = nil
	if shortestAlias then
		callFunction = function(object)
			local returnedAlias = nil
			if object then
				if object.claims and object.claims['P1813'] then
					local shortNameEn = nil
					for shortNameIdx,shortNameClaim in pairs(object.claims['P1813']) do
						if shortNameClaim.mainsnak.datavalue.value.language == 'en' then shortNameEn = shortNameClaim.mainsnak.datavalue.value.text end
						if shortNameClaim.mainsnak.datavalue.value.language == 'ro' then returnedAlias = shortNameClaim.mainsnak.datavalue.value.text end
					end
					returnedAlias = returnedAlias or shortNameEn
				end
			end
			return returnedAlias
		end
	end
	if feminine then
		callFunction = function(object)
			if object then
				local feminineForms = object:getBestStatements('P2521')
				if feminineForms then
					for _idx, eachFForm in pairs(feminineForms) do
						if eachFForm.type == 'statement' and eachFForm.mainsnak.datatype == 'monolingualtext' and eachFForm.mainsnak.datavalue.type == 'monolingualtext' and eachFForm.mainsnak.datavalue.value and eachFForm.mainsnak.datavalue.value.language == 'he' then
							return eachFForm.mainsnak.datavalue.value.text
						end
					end
				end
			end
		end
	end
	return computeLinkToItem(entityId, capitalize, callFunction)
end

-- check whether entityId has a claim with propertyId referencing to claimedEntity
p.hasClaim = function(entityId, propertyId, claimedEntity)
	if entityId==nil or propertyId==nil then return false end
	local propertyVals = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, propertyId)
	if (not propertyVals) or (#propertyVals==0) then return false end
	for i, property in ipairs(propertyVals) do
	  local propValue = property.mainsnak and property.mainsnak.datavalue
	  if not propValue then return false end
	  if propValue.value['id'] == claimedEntity then
	  	return true
		end
	end
	return false
end

p.getValueOfClaim = getValueOfClaim
return p