שיחה:ברייתא

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

סוגים שונים של ברייתות[עריכת קוד מקור]

פרק מתוך מבוא לתלמוד לרבי שמואל הנגיד
פירוש המשנה - יתחלק לעשרים ואחד חלקים ואלו הן: תוספתא וברייתא, וכו".

הברייתא

כל הספרים שהעתיקו הקדמונים אחר המשנה כמו משנת רבי חייא ומשנת רבי אושעיא ומשנת רבי אליעזר בן יעקב ומכילתא דרבי ישמעאל ואותיות רבי עקיבא. ותורת כהנים הוא ספרא, והוא ספר ויקרא לבד. וספרי - במדבר סיני ואלה הדברים וכיוצא בהם.

שני סוגים של ברייתות ישנם: 

קבצי ברייתות במבנה של ששה סדרים, בדומה למשנת רבי יהודה הנשיא, אם כי בנוסח אחר, כדוגמת קובץ התוספתא שבידנו.

מדרשי הלכה - דברי תנאים הבנויים על לימוד ישיר מפסוקי התורה שבכתב באמצעות המידות שהתורה נדרשת בהן, כדוגמת המכילתא ותורת כהנים.

משנת רבי חייא ורבי אושעיא


מאגרתו של רב שרירא גאון עולה כי כל הברייתות המובאות בתלמודים מקורן בבית מדרשם של רבי חייא ורבי אושעיא, מלבד אותן ברייתות שהתלמוד מציין במפורש שלא עברו את הגהתם של עורכי הברייתות הללו. שיטתו נסמכת על המעשה המובא במסכת נדרים מא, א.

מדרשי ההלכה של התנאים

בין שאר המקורות התנאיים המכונים ברייתות, מונה רבי שמואל הנגיד את "מכילתא דרבי ישמעאל ואותיות רבי עקיבא. ותורת כהנים הוא ספרא, והוא ספר ויקרא לבד. וספרי - במדבר סיני ואלה הדברים וכיוצא בהם". אלו הם מדרשי ההלכה של התנאים, הדורשים את המקראות במידות שהתורה נדרשת בהן, וכך לומדים את ההלכה ישירות מן המקרא.

המדרשים העיקריים הידועים לנו הם:

מכילתא דרבי ישמעאל לספר שמות; מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי לספר שמות; תורת כהנים, או בשמו האחר "ספרא", לספר ויקרא. ספרי לספר במדבר; ספרי לספר דברים.

תפקידם העיקרי של המדרשים הללו בתור פירוש למשנה הוא לעמוד על המקור שממנו נלמד הדין האמור במשנה. לדעת רב שרירא גאון ברייתות אלו על אף היותן בנות סמכא לא נשנו בפי כל החכמים עד לשלב מאוחר יחסית. הוא מתבסס על המעשה המסופר במסכת יבמות עב, ב.

"אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש: ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה, אמר לו ריש לקיש: דידיה היא? מתניתא היא (=שלו היא? ברייתא היא). היכא תנא ליה (=היכן היא שנויה)? בתורת כהנים. נפק תנייה בתלתא יומי, וסברה בתלתא ירחי (יצא, שנאה בשלושה ימים וסברה בשלושה חודשים)". 84.111.197.201 08:33, 7 בנובמבר 2011 (IST)

משוב מ-15 בדצמבר 2018[עריכת קוד מקור]

ברייתא זה חלק מהתורה שלא נכנס למשנה 176.230.124.143 18:07, 15 בדצמבר 2018 (IST)