לדלג לתוכן

ויקיפדיה:פרלמנט/הצעה לנוהל לבחירת מפעילים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הנוהל המוצע[עריכת קוד מקור]

 • מדי ששה חודשים ייערך סבב בחירות.
 • בכל סבב בחירות יועמדו לבחירה מחודשת שליש ממפעילי המערכת. מי שנבחר לתפקיד של מפעיל מערכת לא יועמד לבחירה מחודשת בשני הסבבים העוקבים, דהיינו יחזיק בתפקיד במשך שנה ומחצה, ולאחר מכן יועמד שוב לבחירה.
 • מספר מפעילי המערכת יהיה קבוע (כיום שלושים). הבירוקרט יוכל על פי שיקול דעתו להגדילו או להקטינו לפני כל סבב בחירות למספר אחר המתחלק בשלוש.
 • חל שינוי בולט בנסיבות, יוכל הבירוקרט למנות לפי שיקול דעתו מפעילים זמניים נוספים, שלא בסבב בחירות, ואלה יחזיקו בתפקידם עד לסבב הבחירות העוקב למינויים.
 • כל המבקש להיבחר לתפקיד מפעיל מערכת בסבב – כולל המפעילים היוצאים – ירשום עצמו בדף שייועד לכך.
 • רשאים להציע את מועמדותם מי שהיו פעילים בוויקיפדיה במשך חצי שנה וביצעו אלף עריכות במרחב השם הראשי.
 • רשאים לבחור מי שהיו פעילים בוויקיפדיה במשך חצי שנה וביצעו חמש מאות עריכות במרחב השם הראשי.
 • לכל בעל זכות הצבעה יעמוד מספר קולות כמספרם של שליש ממפעילי המערכת. ניתן להשתמש בכל קול כדי להצביע בעד או נגד המועמדים. לא ניתן להצביע בשני קולות או יותר לאותו המועמד. מי שהצביע בניגוד לכללים אלה ולא תיקן הצבעתו, תיפסל הצבעתו כולה.
 • בתום ההצבעה, שתארך שבוע, ייבחרו לתפקיד מפעיל מערכת המועמדים שקיבלו את מאזן התמיכה הגבוה ביותר, ובלבד שמספר התומכים בהם הוא לפחות שלושים אחוזים מסך כל המשתתפים בהצבעה כולה והבירוקרט לא סירב למנותם כאמור בהמשך. מספר הנבחרים יהיה כמספר שליש ממפעילי המערכת. ואולם - לא נמצאו די מועמדים שעמדו בתנאים דלעיל, יוכל הבירוקרט למנות מפעילים על פי שיקול דעתו, כמספר הנבחרים החסרים. היה שוויון במאזן התמיכה בין קבוצת מועמדים – יכריע ביניהם הבירוקרט.
 • לבירוקרט עומדת הזכות לסרב למנות מועמד אחד או יותר שזכה בסבב הבחירות לתפקיד מפעיל מערכת. הסירוב יכול שיהיה לא מנומק. ואולם – היה אם נבחר שוב המועמד שסירב הבירוקרט למנותו בסבב הבחירות העוקב לסירוב, לא יוכל הבירוקרט לסרב שוב למנותו.
 • לא נבחר שוב מפעיל מכהן, יביא ללא דיחוי להסרת הרשאתו בעזרת דייל, ובינתיים יוכל להמשיך בתפקידו.
 • הודח מפעיל מערכת לפי נוהל הסרת הרשאה, יוכל הבירוקרט למנות לו ממלא מקום לפי ראות עיניו עד לסבב הבחירות הבא שבו היה אמור להיות מועמד לבחירה מחודשת. מפעיל מערכת שהודח כך לא יהיה רשאי להתמודד שנית שנה ומחצה מיום ההדחה.
 • פרש מפעיל מערכת מרצונו, יוכל הבירוקרט למנות לו ממלא מקום לפי ראות עיניו עד לסבב הבחירות הבא שבו היה אמור להיות מועמד לבחירה מחודשת. היה המפעיל מועמד בסבב בחירות בעת שפרש, תוסר מועמדותו.
 • כל האמור בנוהל אינו חל על הבירוקרט, שאינו עומד לבחירה לפי הנוהל, ואינו נחשב לצורך הנוהל במניין מפעילי המערכת. כמו כן אין נמנים בנוהל דיילים ובוטים.
 • פרש הבירוקרט או נעדר, יושהו סבבי הבחירות עד לאחר שובו או בחירתו של בירוקרט אחר, ואז יתקיימו במועדי הסבבים שברגיל.
 • הוכח כי מי מהמועמדים לבחירה או המצביעים עשה אחד מאלה, או גרם לאחר שיעשה אחד מאלה:
  • הבטיח או דרש טובות הנאה חומריות או ויקיפדיות בתמורה להצבעה למועמד כלשהו או הימנעות מהצבעה;
  • הפעיל סחיטה ואיומים, כמשמעם בחוק, על ויקיפד אחר שיצביע למועמד כלשהו או יימנע מהצבעה;
  • הפעיל בובת קש כדי להצביע יותר מפעם אחת,
תיפסל מועמדותו או הצבעתו בסבב הבחירות הנוכחי ובשני אלה שאחריו. התגלעה מחלוקת אם נעשו המעשים הנזכרים לעיל אם לאו - יכריע בה הבירוקרט.
 • בכל עת שבה נוקט הנוהל בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחיות בלבד.

הוראות מעבר[עריכת קוד מקור]

 • סבב הבחירות הראשון יחל באחד בינואר 2007.
 • בסבב הראשון והשני שייערכו יועמדו לבחירה מחודשת כל המפעילים שלא השתמשו בסמכויות המפעיל שלהם (מחיקה, חסימה, שחרור חסימה) בחודשיים שקדמו לפתיחת סבב הבחירות. כמו כן, יועמדו מפעילים שיביעו את נכונותם לכך. נמצאו עשרה מפעילים שיעמדו בכל אחד משני הסבבים הראשונים לבחירה מחודשת, יועמדו הם לבחירה. לא נמצאו כאמור, יבחר הבירוקרט עשרה מפעילים לבחירה מחודשת בהגרלה שיערוך. יובהר כי אנו – דורית, נדב והראל – מעמידים עצמנו לבחירה מחודשת כבר בסבב הבחירות הראשון, כדי להביע את אמוננו המלא בנוהל. בסבב השלישי שייערך יועמדו לבחירה מחודשת יתרת מפעילי המערכת. לאחר מכן יהיה כל מפעיל מערכת מכהן משוייך לאחד משלושת הסבבים השנתיים, לפי הנוהל הרגיל.
 • הנוהל ייכנס לתוקפו בהצבעה מיוחדת שתיערך בפרלמנט, ושניתן יהיה להצביע בה בעדו או נגדו. זכות ההצבעה תהיה לפי הכללים הנוהגים בפרלמנט. הרוב הדרוש לקבלת הנוהל יהיה הרוב הדרוש לשם שינוי מדיניות.
 • ההצבעה תימשך עשרה ימים, שבמהלכם לא ניתן יהיה עוד לשנות את הנוהל, מלבד תיקון טעויות סופר והוספת זוטות של הבהרה.
 • אם יתקבל הנוהל, דף "מפעיל נולד" יתייתר ויבוטל.

מידע נוסף[עריכת קוד מקור]