שורש (כתב סיני)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
תרשים המתאר את 214 סימני השורש לפי מידת שכיחותם בסימניות הכתב הסיני

שורשסינית מפושטת: 部首, תרגום: "רכיבים ראשוניים"; בפין-יין: bùshǒu) או רדיקלאנגלית: radical) הוא מונח המתאר את הסימניות הבסיסיות המרכיבות את הכתב הסיני. כל עשרות-אלפי סימני הכתב הסיני מורכבים מצירופים שונים של מעל ל-200 סימניות יסוד (על פי תקן מילון קאנגשי הנפוץ ישנן 214), שהן עצמן סימניות פשוטות ובעלות משמעות. בכל סימנייה מורכבת בכתב הסיני (המבטאת מורפמה שלמה) קיימת תמיד סימנית-בסיס אחת עיקרית, הנקראת אף היא "שורש", המשמשת כמגדיר (דטרמינטור) לסימנית כולה, אם מצד משמעותה ואם מצד הגייתה הפונטית. לדוגמה: הסימנית zhú-烛 (שמשמעותה "נר") כוללת בתחילתה את סימנית-השורש Huǒ-, המשמשת כמילה בפני עצמה, "אש". במקרה זה השורש משמש כמרכיב עיקרי בסימנית מצד משמעותו (שכן הגיית שתי הסימניות שונה לחלוטין). אך כפי שצוין, לעיתים שימושו של השורש הוא מצד משמעותו הפונטית. כך למשל, במילה zì-字 (סימניה בכתב הסיני) משמש כשורש הסימן (שמשמעותו בפני עצמו היא "ילד") אך ורק משום הגייתו הקרובה - zi.

סימניות שורש רבות נכתבות בצורה מקוצרת ושונה מצורתן כסימניות בפני עצמן. למשל בסימניה 洗 ("לרחוץ") השורש הוא הסימן氵, המהווה צורה מקוצרת לסימניה ("מים").

במילוני השפה הסינית והשפות המשתמשות בכתב הסיני (יפנית וקוריאנית) ממוינות המילים לפי מפתח השורשים. השורשים עצמם ממוינים בדרך כלל לפי מספר הקווים מהם הם מורכבים, בסדר עולה.

השורשים במילון קאנגשי
מספר צורת השורש מספר קווים מרכיבים פין-יין משמעות שכיחות השורש בסימניות צורה מפושטת דוגמאות
1 1 אחד 42 七三不世
2 1 gǔn קו 21
3 1 zhǔ נקודה 10 丸主
4 丿 1 piě קו נטוי 33 久之乎
5 (, ⺄, 乚) 1 שני 42 九也
6 1 jué וו 19 了事
7 2 èr שתיים 29 五井些亞
8 2 tóu מכסה 38 亡交京
9 (亻) 2 rén בן אדם 794 仁休位今
10 2 ér רגליים 52 兄元
11 2 להיכנס 28 入兩
12 2 שמונה 44 公六共兵
13 2 jiōng פתח 50 内再
14 2 לכסות 30 冗冠
15 2 bīng קרח 115 冬冶冷凍
16 2 שולחן 38
17 2 כלי קיבול, פה פתוח 23 凶出函
18 (刂) 2 dāo סכין, חרב 377 刀分切初利刻則前
19 2 כח, עצמה 163 力加助勉
20 2 bāo לעטוף, לחבק 64 勾包
21 2 כף 19 化北
22 2 fāng תיבה 64
23 2 מתחם סגור 17 匹區
24 2 shí עשר 55 十午半博
25 2 קסם, שרביט 45 占卦
26 2 jié לכרוע 40 印危卵
27 2 hàn, chǎng צוק 129 厚原
28 2 פרטי, אני-עצמי (אף בפרופיל, מסמל אדם) 40 去參
29 2 yòu יד ימין 91 友反取受
30 3 kǒu פה, פתח 1,146 口古可名君否呉告周味命和哲唐善器
31 3 wéi מתחם 118 四回國圖
32 3 אדמה 580 土在地型城場壁壓
33 3 shì שוליה, חייל 24 士壹
34 3 zhǐ ללכת 11 (夂)
35 3 suī הליכה אטית 23
36 3 ערב, שקיעה 34 夕外多夜
37 3 גדול 132 大天奈奧
38 3 אישה 681 女好妄妻姉始姓姫
39 3 ילד 83 子孔字學
40 3 mián גג 246 守家寒實
41 3 cùn אגודל, יחידת מידה 40 寸寺尊將
42 (⺌) 3 xiǎo קטן 41 小少
43 , 尣 3 wāng צולע 66
44 3 shī גויה 148 尺局
45 3 chè נבט 38
46 3 shān הר 636 山岡岩島
47 (川, 巜 3 chuān נהר 26 川州巡
48 3 gōng עבודה 17 工左巫差
49 己 巳 已 㔾 3 מישהו, אני עצמי 20 己巳
50 3 jīn צעיף 295 市布帝常
51 3 gān עֱלי 9 平年
52 3 yāo קצר 50 幻幼
53 广 3 yǎn בית על צוק 15 序店府度座庭廣廳
54 3 yín פסיעה רחבה 9
55 3 gǒng שתי ידיים. 50
56 3 גרזן 15 式弑
57 3 gōng לקוד 165 弓引弟弱彌
58 (彑) 3 אף חזיר 25
59 3 shān זקן 62 形彦
60 3 chì צעד 215 役彼後得徳徼
61 (忄⺗) 4 xīn לב 1,115 必忙忌性悪情想
62 4 חנית 116 成式弐戦
63 戶, 户, 戸 4 דלת 44 戸戻所
64 手 (扌 4 shǒu יד 1,203 手 持 掛 挙 拜 拳 掌 掣 擧 (打 批 技 抱 押)
65 4 zhī ענף 26 攱攲
66 攴(攵 4 לדפוק 296 收敍數斅
67 4 wén כתב 26 文 斊 斈 斌 斐 斑 斕
68 4 dǒu את 32 料 斡
69 4 jīn גרזן 55 斦 斧 新 斥 斬 斷
70 4 fāng square 92 方 放 旅 族
71 4 כליון 12 无 旡 既 旣
72 4 שמש, יום 453 日白百明的映時晩
73 4 yuē לומר 37 書 最 晉 曷 曹 曾
74 4 yuè ירח, חודש 69 有 服 青 朝
75 4 עץ 1,369 木 杢 板 相 根 森 楽 機 末 本 杉 林
76 4 qiàn חיסרון 235 欣 欽 欧 欲 歌
77 4 zhǐ לעמוד, לעצור 99 正 歩 此 步 武 歪 歲
78 歹 (歺) 4 dǎi מוות, רקבון 231 死 列 殕
79 4 shū נשק, חנית 93 役 投 殴 殷
80 毋 (母, ⺟) 4 אמא 16 毋 母 毎 姆 梅
81 4 להשוות, להתחרות 21 皆 批 毕 毖 毘 毚
82 4 máo שער, פרווה 211 毟 毡 毦 毫 毳 耗
83 4 shì שבט 10 氏 民 紙 婚 氓
84 4 אוויר 17 気 汽 氧
85 (氵,氺) 4 shuǐ מים 1,595 水 永 泳 決 治 海 演 漢 瀬
86 (灬) 4 huǒ אש 639 火 灯 毯 爆 (烈 烹 焦 然 煮)
87 爪(爫) 4 zhǎo טפרים 36 爬 爯 爭 爰 爲
88 4 אב 10 斧 釜
89 4 yáo לחצות 16 爼 爽 爾
90 4 qiáng לבקע עצים 48 牀 奘 牃
91 4 piàn לפרוס, פרוסה 77 版 牌 牒
92 4 שן, ניב 9 芽 呀 牚
93 牛(牜) 4 niú פרה 233 告 牟 牧 物 特 解
94 犬(犭) 4 quǎn כלב 444 犬 犯 狂 狙 狗 献 獣
95 5 xuán כהה 6 弦玆
96 玉 (王) 5 yù (wáng) ירקן (אבן), מלך 473 王 玉 主 弄 皇 理 差 聖
97 5 guā מלון 55 呱 瓞
98 5 אריח 174 瓧 瓮 甄
99 5 gān מתוק 22 柑 甜 酣
100 5 shēng לידה, חיים 22 牲 笙 甥
101 (甩) 5 yòng להשתמש 10 佣 甬 甯
102 5 tián שדה 192 田 町 思 留 略 番
103 (⺪) 5 אריג 15 疏 楚 胥 延
104 5 chuáng מחלה 526 病 症 痛 癌 癖
105 5 צעדים 15 発 登
106 5 bái לבן 109 皃 的 皆 皇
107 5 עור 94 披 彼 波
108 5 mǐn קערה 129 盂 盉 盍 監 蘯
109 5 עין 647 目 見 具 省 眠 眼 観 覧
110 5 máo חנית 65 茅 矜
111 5 shǐ חץ 64 医 族 矩
112 5 shí אבן 499 石 岩 砂 破 碑 碧
113 示 (礻) 5 shì שלט 213 示 礼 社 奈 神 祭 視 禁 福
114 5 róu דרך 12 禹 禺 禽
115 5 תבואה 431 利 私 季 和 科 香 秦 穀
116 5 xué מערה 298 空 突 窅 窘 窩 窶 竇
117 5 לעמוד, להתייצב 101 立 音 産 翌 意 新 端 親 競
118 竹 (⺮) 6 zhú במבוק 953 竺 笑 第 等 簡
119 6 אורז 318 料 断 奥 糊 麟
120 糸 (糹) 6 משי 823 系 級 紙 素 細 組 終 絵 紫
121 6 fǒu כד 77 缶 缸 窑 陶
122 网 (罒,⺲,罓,⺳) 6 wǎng רשת 163 買 罪 置 羅
123 羊(⺶,) 6 yáng כבש 156 着 羚 翔 着
124 6 נוצה 220 習 翀 翁 翔
125 老 (耂) 6 lǎo זקֵן 22 耆孝耋
126 6 ér זקָן 22 耎耐耑
127 6 lěi מחרשה 84 耔 耝 耨 耰
128 6 ěr אוזן 172 取 聞 職 叢
129 聿 (⺻) 6 מכחול 19 律 書 建
130 6 ròu בשר 674 肉 肖 股 胃 腅 脤
131 6 chén פקיד 16 臥 宦 蔵
132 6 עצמי, עצמו (כינוי גוף) 34 自 臫 臬 臲
133 6 zhì להגיע 24 致 臸 臺
134 6 jiù מרגמה 71 桕 舅 舂 鼠 插
135 6 shé לשון 31 乱 适 話 舍
136 6 chuǎn נגדי 10 舛 舜 舞
137 6 zhōu סירה 197 航 船 艦
138 6 gēn העמדות 5 良 飲 很
139 6 צבע, יופי 21 色 艴 艷
140 艸 (艹) 6 cǎo עשב 1,902 共 花 英 苦 草 茶 落 幕 靴 鞄 薬
141 6 חברבורות הנמר 114 虎 虐 彪 虒
142 6 chóng חרק 1,067 蚯 蚓 強 触 蟻 蟹
143 6 xuè דם 60 洫 衁 衅 衆
144 6 xíng ללכת, לעשות 53 行 衍 術 衝
145 衣 (衤) 6 בגד 607 衣 初 被 装 裁 複
146 西(襾,覀) 6 מערב 29 西 要 覊
147 7 jiàn לראות 161 規 親 覺 觀
148 7 jiǎo קרן 158 觚 解 觕 觥 觸
149 (訁) 7 yán דיבור 861 誁 詋 詔 評 詗 詥 試 詧
150 7 עמק 54 谿 豀 谸
151 7 dòu שעועית 68 豈 豐 豎
152 7 shǐ חזיר 148 豖 豚 象
153 7 zhì חתול 140 豹 貌 貓 貈 貉
154 7 bèi קונכייה, צדף 277 財 賊 賜 贛 貧 貨 貫 貿
155 7 chì אדום, ערום 31 赫 赭
156 走 (赱) 7 zǒu לרוץ 285 赴 起 超
157 足(⻊) 7 כף רגל 580 跑 跨 跟 跪 路
158 7 shēn גוף 97 躬 躲 軀
159 7 chē קרון, עגלה 361 軌 軟 較 軍 載
160 7 xīn מר 36 辜 辟 辣 辦 辨
161 7 chén בוקר 15 辱 農
162 辵 (辶⻌⻍) 7 chuò / zouzhi לצעוד 381 巡 迎 通 追 逃 辶 迎 進
163 邑 (阝) 7 עיר, ימין 350 那 邦 郎 部 郭 都 鄉
164 7 yǒu יין 290 醉 酱 油 醒 酸
165 7 biàn לחלק, להפריד 14 釉 釋
166 7 כפר 14 野 野
167 金 (釒) 8 jīn מתכת, זהב 806 銀 銅 釘 銳 鋞 鋙 鉒 鉍 鉗 鈡 鈠
168 長, 镸 8 cháng ארוך 55 镸 镽
169 8 mén שער, דלת 246 間 閑 關 闘 閉 開 閏 間 關
170 阜 (阝) 8 תל 348 阪 防 阻 陆 陘 院 险 陳
171 8 עבד, שבוי 12 隸 隺
172 8 zhuī ציפור 233 雀 集 雁 难 雀 雅
173 8 גשם 298 雾 霜 雪 霸 雪 雲 霧
174 青, 靑 8 qīng כחול 17 靕 靖 靜
175 8 fēi שגיאה 25 靠 靠 靟
176 面, (靣) 9 miàn פנים 66 靦 靨
177 9 עור 305 靴 鞍 鞅 鞍 鞭
178 9 wéi עור 100 韋 韓 韜
179 9 jiǔ כרישה (ירק) 20 韱 韲
180 9 yīn קול 43 韶 韻 韾
181 9 עלה 372 頃 項 順 須 領 頭 頩 頂
182 9 fēng רוח 182 颱 飄 颿 颩 颪
183 9 fēi זבוב 92 飜 飝
184 , (飠) 9 shí אוכל, לאכול 403 飯 飲 餓 餘 餐 養
185 9 shǒu ראש 20 馗 馘
186 9 xiāng ריח 37 馨 馫
187 10 סוס 472 馮 馴 馳 駐 驚
188 10 עצם 185 骼 髒 髀 骿 骾
189 高, (髙) 10 gāo גבוה 34 髚 髛
190 10 biāo שער ארוך 243 髮 鬚 鬆 鬍 髦
191 10 dòu היאבקות 23 鬧 鬪
192 10 chàng תבלינים 8 鬰 鬱
193 10 חצובה, קדירה 73 鬶 鬷 鬸
194 10 guǐ שד, רוח רפאים 141 魂 魁 鬽 魄
195 11 דג 571 鯉 鮑 魛 魜 魝 魞 魟 魠
196 11 niǎo ציפור 750 鳫 鳮 鳱 鳳 鳴 鳿 雞 鳴 鴻 鴛
197 11 מלח 44 鹹 鹼 鹽
198 鹿 11 צבי 104 塵 麃 麋 麉 麟
199 11 mài חיטה 131 麴 麵 麱 麨 麺
200 11 פשתן 34 麼 魔
201 12 huáng צהוב 42 黊 黌
202 12 shǔ דוחן 46 黏 黎
203 12 hēi שחור 172 點 黛 黱 黨
204 12 zhǐ רקמה 8 黼 黻
205 13 mǐn צפרדע 40 鼈 黿 鼆
206 13 dǐng חצובה 14 鼏 鼒
207 13 תוף 46 鼗 鼘
208 13 shǔ עכבר 92 鼢 鼣 鼤
209 14 אף 49 鼼 鼽 鼿
210 14 אחיד 18 齋 齏 齏
211 15 chǐ שן 162 齿 齡 齠 齗
212 16 lóng דרקון 14 龖 龘
213 16 guī צב 24
214 17 yuè חליל 19 龣 龤

מיונים אלטרנטיביים של השורשים[עריכת קוד מקור | עריכה]

המילון הסיני העתיק שְׁווֹוֶן גְ'יֵה-דְזְה (Shuōwén jiězì), מהמאה הראשונה לספירה, הגדיר 540 שורשים.

מאידך, ישנה טענה כי כל סימני הכתב הסיני מבוססים בעיקרם על כמאה איורים (שורשים), שלושים גרסאות-רכיב (שמבוססות על שלושים מהשורשים הנ"ל) ושלושים רכיבים נתמכים. עשרות אלפי האותיות הסיניות הן הרכבים של הסימנים הבסיסיים הללו, ובנויות באופן הגיוני. למשל: "דמעה" היא מים-עין, "לנוח" הוא אדם-עץ, "מדינה" היא מתחם-מלך, "חלב" הוא כוח-אישה, "פרח" הוא עשבים-אדם-סכין (עשבים שהאדם חותך)[1].

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא שורש בוויקישיתוף

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]