פורטל:גוף האדם/מפתח לועזי-עברי/m

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
malleolus פטישון
mandible לסת תחתונה
maxilla לסת עליונה
mediastinum הבינה
medulla oblongata הלשד המוארך
meninges קרומי המוח
mesencephalon המוחה התיכונה midbrain
metacarpus עצמות המסרק של כף היד
metatarsus עצמות המסרק של כף הרגל
musculus שריר
m. abductor digiti minimi manus השריר מצדיד הזרת (כף יד)
m. abductor digiti minimi pedis השריר מצדיד הזרת (כף רגל)
m. abductor hallucis השריר מצדיד הבוהן
m. abductor pollicis brevis השריר מצדיד האגודל הקצר
m. abductor pollicis longus השריר מצדיד האגודל הארוך
m. adductor brevis השריר המתוויך הקצר
m. adductor hallucis השריר מתוויך הבוהן
m. adductor longus השריר המתוויך הארוך
m. adductor magnus השריר המתוויך הגדול
m. adductor minimus השריר המתוויך הקצר
m. adductor pollicis השריר מתוויך האגודל
m. anconeus שריר המרפק
m. biceps brachii שריר הזרוע הדו ראשי
m. biceps femoris שריר הירך הדו ראשי
m. brachialis שריר הזרוע
m. brachioradialis שריר הזרוע והחישור
m. buccinator שריר המחצצר
m. coracobrachialis שריר החרטום והזרוע
m. cremaster השריר מרים האשך
m. deltoideus שריר הדלתא deltoid
m. diaphragma סרעפת
m. erector spinae השריר זוקף הגב
m. extensor carpi radialis brevis השריר פושט שורש היד החישורי הקצר
m. extensor carpi radialis longus השריר פושט שורש היד החישורי הארוך
m. extensor carpi ulnaris השריר פושט שורש היד הגומדי
m. extensor digiti minimi השריר פושט הזרת
m. extensor digitorum השריר פושט האצבעות
m. extensor digitorum brevis השריר פושט האצבעות הקצר
m. extensor digitorum longus השריר פושט האצבעות הארוך
m. extensor hallucis brevis השריר פושט הבוהן הקצר
m. extensor hallucis longus השריר פושט הבוהן הארוך
m. extensor indicis השריר פושט האצבע
m. extensor pollicis brevis השריר פושט האגודל הקצר
m. extensor pollicis longus השריר פושט האגודל הארוך
m. fibularis brevis השריר השוקיתי הקצר peroneus brevis
m. fibularis longus השריר השוקיתי הארוך peroneus longus
m. fibularis tertius השריר השוקיתי השלישי peroneus tertius
m. flexor carpi radialis השריר כופף שורש היד החישורי
m. flexor carpi ulnaris השריר כופף שורש היד הגומדי
m. flexor digiti minimi brevis manus השריר כופף הזרת הקצר (כף יד)
m. flexor digiti minimi brevis pedis השריר כופף הזרת הקצר (כף רגל)
m. flexor digitorum brevis השריר כופף האצבעות הקצר
m. flexor digitorum longus שריר כופף האצבעות הארוך
m. flexor digitorum profundus השריר כופף האצבעות העמוק
m. flexor digitorum superficialis השריר כופף האצבעות השטחי
m. flexor hallucis brevis השריר כופף הבוהן הקצר
m. flexor hallucis longus השריר כופף הבוהן הארוך
m. flexor pollicis brevis השריר כופף האגודל הקצר
m. flexor pollicis longus השריר כופף האגודל הארוך
m. frontalis שריר המצח
m. gastrocnemius שריר הסובך
m. gemellus inferior שריר התאומים התחתון
m. gemellus superior שריר התאומים העליון
m. genioglossus שריר הסנטר והלשון
m. geniohyoideus שריר הסנטר ועצם הלשון geniohyoid
m. gluteus maximus שריר העכוז הגדול
m. gluteus medius שריר העכוז האמצעי
m. gluteus minimus שריר העכוז הקטן
m. gracilis השריר העדין
m. hyoglossus שריר עצם הלשון והלשון
m. iliacus שריר הכסל
m. iliocostalis שריר הכסל והצלע
m. iliopsoas שריר הכסל והמותניים
m. infraspinatus השריר המך קוצי
m. intercostalis externi השרירים הבין צלעיים החיצוניים
m. intercostalis internus השרירים הבין צלעיים הפנימיים
m. interosseus manus השרירים הבין גרמיים (כף יד)
m. interosseus pedis השרירים הבין גרמיים (כף רגל)
m. interspinales השרירים הבין קוציים
m. intertransversarii השרירים הבין רוחביים
m. latissimus dorsi שריר הגב הרחיב
m. levator ani השריר מרים פי הטבעת
m. levator scapulae השריר מרים השכם
m. longissimus השריר האריך
m. longus colli שריר הצוואר הארוך
m. lumbricalis manus השרירים התולעיים (כף יד)
m. lumbricalis pedis השרירים התולעיים (כף רגל)
m. masseter שריר המלעס
m. mentalis שריר הסנטר
m. multifidus השריר המסודק
m. mylohyoideus שריר הטוחנות ועצם הלשון mylohyoid
m. nasalis שריר האף
m. obliquus capitis inferior השריר המלוכסן התחתון של הראש
m. obliquus capitis superior השריר המלוכסן העליון של הראש
m. obliquus externus abdominis שריר הבטן המלוכסן החיצון
m. obliquus internus abdominis שריר הבטן המלוכסן הפנימי
m. obturator externus השריר הסותם החיצון
m. obturator internus השריר הסותם הפנימי
m. occipitalis שריר העורף
m. omohyoideus שריר הכתף ועצם הלשון
n. opponens digiti minimi השריר מנגד הזרת
m. opponens pollicis השריר מנגד האגודל
m. orbicularis oculi שריר העין החוגי
m. orbicularis oris שריר הפה החוגי
m. palmaris brevis שריר הכף הקצר
m. palmaris longus שריר הכף הארוך
m. pectineus שריר המסרק
m. pectoralis major שריר החזה הגדול
m. pectoralis minor שריר החזה הקטן
m. piriformis השריר האגסי
m. plantaris שריר כף הרגל
m. platysma השריר הפרוס
m. popliteus שריר בית הברך
m. pronator quadratus השריר הכפן המרובע
m. pronator teres השריר הכפן העגול
m. psoas major שריר המותניים הגדול
m. psoas minor שריר המותניים הקטן
m. pterygoideus lateralis שריר הכנפה הצידי lateral pterygoid
m. pterygoideus medialis שריר הכנפה התיכון medial pterygoid
m. pyramidalis שריר הפירמידה
m. quadratus femoris שריר הירך המרובע
m. quadratus lumborum שריר המותניים המרובע
m. quadratus plantae שריר כף הרגל המרובע
m. quadriceps השריר הארבע ראשי
m. rectus abdominis שריר הבטן הישר
m. rectus capitis anterior השריר הישר הקדמי של הראש
m. rectus capitis lateralis השריר הישר הצידי של הראש
m. rectus capitis posterior major השריר הישר האחורי הגדול של הראש
m. rectus capitis posterior minor השריר הישר האחורי הקטן של הראש
m. rectus femoris שריר הירך הישר
m. rhomboideus major השריר המעוין הגדול rhomboid major
m. rhomboideus minor השריר המעוין הקטן rhomboid minor
m. risorius שריר הצחוק
m. sartorius שריר החייטים
m. scalenus anterior שריר המעלות הקדמי
m. scalenus medius שריר המעלות האמצעי
m. scalenus posterior שריר המעלות האחורי
m. semimembranosus השריר החצי קרומי
m. semispinalis השריר החצי קוצי
m. semitendinosus השריר החצי גידי
m. serratus anterior שריר המסור הקדמי
m. soleus שריר הסוליה
m. splenius capitis שריר הראש האספלני
m. splenius cervicis שריר הצוואר האספלני
m. stapedius שריר המשוורת
m. sternocleidomastoideus שריר עצם החזה, הבריח והזיז הפטמתי
m. sternohyoideus שריר עצם החזה ועצם הלשון
m. sternothyroideus שריר עצם החזה והתריס
m. subclavius השריר התת-בריחי
m. subscapularis השריר התת-שכמי
m. supinator השריר הגבן
m. supraspinatus השריר הרום קוצי
m. temporalis שריר הצדע
m. tensor fasciae latae השריר מותח המחתלה הרחבה
m. tensor tympani השריר מותח התוף
m. teres major השריר העגול הגדול
m. teres minor השריר העגול הקטן
m. tibialis anterior השריר השוקתי הקדמי
m. tibialis posterior השריר השוקתי האחורי
m. tranversus abdominis שריר הבטן הרוחבי
m. trapezius שריר הטרפז
m. triceps brachii שריר הזרוע התלת ראשי
m. triceps surae שריר הסובך השלש ראשי
m. vastus intermedius השריר הנרחב הביניימי
m. vastus lateralis השריר הנרחב הצידי
m. vastus medialis השריר הנרחב התיכון