ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תריג/טבלה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הגעתי כרגע עד מצווה תמא (כולל) בספר החינוך

91 ערכים ברשימה (עוד לא סופי)

מקרא[עריכת קוד מקור]

שם המצב אייקון צבע הקישור
פנוי פנוי ירוק
תפוס תפוס כתום
מוכן מוכן סגול

חסרות קבוצה[עריכת קוד מקור]

18

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
פנוי איסור אכילת חלב קמז   חלב-לא נוזל,לקחת מחלב (שומן)
פנוי איסור אכילת דם קמח    
פנוי איסור אכילת חיות טמאות קנג-קנח,קסב-קסה    
פנוי איסורי קללה סט,ע,עא,רלא   דיין, ה', נשיא
פנוי לא תשנא את אחיך בלבבך רלח    
פנוי מצוות תוכחה רלט    
פנוי איסור הלבנת פנים רמ    
פנוי איסור נקימה ונטירה רמא,רמב    
פנוי לא תאכלו על הדם רמח    
פנוי איסור הקפת שיער הראש רנא    
פנוי איסור השחתת הזקן רנב    
פנוי מצוות כבוד הכהנים רסט    
פנוי דין טבל רפד    
פנוי איסור סירוס רצא    
פנוי איסור "לא תתורו" א   לשפר את השם
פנוי אחדות האל תיז   דרוש שם טוב יותר
פנוי מצוות השמדת עבודה זרה תלו    
פנוי איסור השחתת דבר שנקרא עליו שם ה' תלז    


דיני טומאה[עריכת קוד מקור]

8

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
פנוי דיני שמונה שרצים קנט-קסא    
פנוי דיני צרעת קסט-קעד,קעו,קעז    
פנוי דין טומאת זב קעח    
פנוי דין טומאת שיכבת זרע קפ    
פנוי דין טומאת זבה קפב,קפג    
פנוי דיני טומאת כהן רסג-רסה    
פנוי איסור כהן להיטמא רע,רעא    
פנוי דין שילוח טמאים מהמקדש שסב-שסג    

מצוות דין ומשפט[עריכת קוד מקור]

22

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
תפוס דיני קנסות מט יצחקשיחה • חג פורים• בואו למיזם תרי"ג •כ"ב באדר א' ה'תשס"ח • מצווה כללית, ארגז חול
תפוס דיני גנבה וגזלה נד,קל,רכד,רכח-רל יצחקשיחה • חג פורים• בואו למיזם תרי"ג •כ"ב באדר א' ה'תשס"ח • כמה מצוות, ארגז חול
פנוי דיני נפשות עה,עו,תט-תיג    
פנוי אחרי רבים להטות עח    
פנוי איסור הטיית משפט עט,פא,פב,רלג-רלה    
פנוי דיני נפשות ראיות עה    
פנוי איסורים כלפי גר סג,סד,סה   הונאה, ציעור, עינוי
פנוי אסור הונאה סד,שלז,שלח   לכל אדם
פנוי איסור הונאה במידות רנח,רנט    
פנוי מצוות הלוואה סו    
פנוי איסור להיות נושה סז   איסור לנשות חוב במי שאין לו


פנוי דיני קנין שלו    
פנוי דיני מקרקעין ביהדות שלט-שמא,שנז-שנט,ת    
פנוי דיני נחלות ת   "דיני מקרקעין ביהדות"?
מוכן ערי הלויים שמב,תח Agbad כבר ממזמן מוכן, רק בשם זה. לפי דעתי זה עונה על הכללים.
פנוי דיני רוצח בשגגה תי,תיג    


פנוי לא תישא שמע שווא עד    
פנוי דיני עדות עה,קכב    
פנוי מצוות עזוב תעזב פ    
פנוי איסור שוחד פג    
פנוי דיני מסית ומדיח פז    
פנוי איסור ברית עם גויים צג    

מצוות עריות[עריכת קוד מקור]

20

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
תפוס איסורי עריות לה,קפח-רז,רט,רי יצחקשיחה • חג פורים• בואו למיזם תרי"ג •כ"ב באדר א' ה'תשס"ח • מצווה כללית, ארגז חול


פנוי איסור ביאה על האם קצ    
פנוי איסור ביאה על אשת האב קצא    
פנוי איסור ביאה על האחות קצב    
פנוי איסור ביאה על בת הבן קצג    
פנוי איסור ביאה על בת הבת קצד    
פנוי איסור ביאה על הבת קצה    
פנוי איסור ביאה על אחות בת אביו ובת אמו קצו    
פנוי איסור ביאה על אחות האב קצז    
פנוי איסור ביאה על אחות האם קצח    
פנוי איסור ביאה על אחי האב קצט    
פנוי איסור ביאה על אשת אחי האב ר    
פנוי איסור ביאה על אשת הבן רא    
פנוי איסור ביאה על אשת האח רב    
פנוי איסור ביאה על אישה ובתה רג    
פנוי איסור ביאה על אישה ובת בנה רד    
פנוי איסור ביאה על אישה ובת בתה רה    
פנוי איסור ביאה על אישה ואחותה רו    
פנוי איסור משכב זכר רט    
פנוי איסור משכב בהמה רי    

מצוות המקדש[עריכת קוד מקור]

23

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
פנוי מצוות בית המקדש קמד-קנב,קפד,רנד,רסה,רעז,רעח    
פנוי איסורים במזבח מ,מא   מדרגות, סוג האבנים
פנוי איסור הסרת בדי הארון צו    
פנוי מצוות הדלקת המנורה צח    
פנוי מצוות קידוש ידיים ורגליים קו    
פנוי מצוות שבקרבנות קיח,קיז,קיט,קפו    
פנוי מצוות תרומת הדשן קלא    
פנוי מצוות אש תמיד במזבח קלב,קלג    
פנוי דיני קרבנות פסולים קמב,קמד,קמה,קמו,רטו   מצווה כללית
פנוי דין שחוטי חוץ קפו    
פנוי מצוות מורא מקדש רנד    
פנוי קרבן זבה קפג    
פנוי איסורי תרומה וקדשים רעט-רפג    
פנוי איסור אכילת תרומה לזר רפ    
פנוי דיני מומים בקרבנות רפה-רצ,רצב,רצג    
פנוי מצוות יום הכיפורים במקדש שיד    
פנוי המרת קודשים שנא,שנב,שנו    
פנוי דין מנחת סוטה שסו-שסז    
פנוי דין נשיאת ארון הברית שעט    
פנוי דין תקיעה בחצוצרות שפד    
פנוי מצוות שמירת המקדש שפח,שצא   צריך גם ערך "משמר כבוד"?
פנוי דיני עבודה במקדש שפט-שצ,שצד   אולי חלק מ"מצוות בית המקדש"
פנוי קרבן בכור שצג    
פנוי מצוות הבאת קורבנות האדם ברגל הראשון תלח    
פנוי איסור העלאת קודשים מחוץ לעזרה תלט    
פנוי מצוות א    
פנוי מצוות הקרבת כל הקרבנות בעזרה תמ    
פנוי מצוות פדיית קודשים בעלי מום תמא    קשור אך לא מתרי"ג[עריכת קוד מקור]

1

מצב שם המצווה מספר בספר החינוך שם משתמש הערות
פנוי זר שצ    


עוד משהו[עריכת קוד מקור]