תקן חשבונאות בין-לאומי 1 – הצגת דוחות כספיים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

תקן חשבונאות בינלאומי 1 – הצגת דוחות כספיים הוא תקן חשבונאות בינלאומי שאומץ על ידי הוועדה הבינלאומית לתקינה. הוא מניח קווים כללים להצגת דוחות כספים ומציג דרישות מינימום בהקשר של קווים אלו; הוא ישים לכל הדוחות הכספיים הסטנדרטים המבוססים על תקני דיווח כספי בינלאומיים.

תקן חשבונאות בינלאומי 1 פורסם לראשונה על ידי הוועדה הבינלאומית לתקינה בשנת 1997, והחליף שלושה תקנים לדרישות גילוי והצגה,[1] והיה התקן החשבונאי המקיף הראשון שעסק בהצגת תקנים פיננסיים.[2] הוא אומץ על ידי ה-IASB בשנת 2001,[1] ונכון לשנת 2012 שונה התקן לאחרונה ביוני 2011; תיקונים אלה ייכנסו לתוקף החל מ-1 ביולי 2012.[3]

סקירה כללית[עריכת קוד מקור | עריכה]

מטרה ומאפיינים[עריכת קוד מקור | עריכה]

תקן זה מגדיר את מטרת הדוחות הכספיים כמתן מידע שימושי על המצב הפיננסי, הביצועים הפיננסיים ותזרימי המזומנים של ישות, ומסווג את המידע המסופק לנכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות, תרומות על ידי וחלוקה לבעלים, ותזרימי מזומנים. הוא מפרט את מערך הדוחות, למשל דוח המצב הכספי ודוח רווח והפסד, שמרכיבים יחד את הדוחות הכספיים.[1]

תקן זה מרחיב גם את המאפיינים הבאים של הדוחות הכספיים:

 • מוצג בצורה הוגנת ותואם לתקני חשבונאות בינלאומיים;
 • ערוך על בסיס עסק חי;
 • ערוך תוך שימוש בבסיס הצבירה של החשבונאות;
 • ישנם סיווגים המוצגים בנפרד;
 • אינו מקזז נכסים והתחייבויות;
 • מוכן לפחות מדי שנה;
 • כולל השוואה לתקופות קודמות;
 • מוצג באופן עקבי לאורך תקופות

מבנה ותוכן[עריכת קוד מקור | עריכה]

תקן חשבונאות בינלאומי 1 מפרט את הפריטים שיש לכלול, לכל הפחות. התקן מפרט דרישות לגבי סיווג המידע, כגון דרישה לרישום נפרד של התחייבויות שוטפות, ופירוט מתי לסווג התחייבות כשוטפת לעומת לא שוטפת. כמו כן, הוא קובע דרישות בנוגע לביאורים לדוחות הכספיים, לרבות גילויים על מדיניות חשבונאית ומידע על הנחות שנעשה בהן שימוש.[1]

תיקונים אחרונים[עריכת קוד מקור | עריכה]

התקן נערך מחדש בשנת 2007 כדי לשקף שינוי בטרמינולוגיה שהשפיע גם על תקנים חשבונאיים אחרים. השינויים כוללים את הדברים הבאים:[3]

תקופה לפני תיקון תקופה לאחר תיקון
מאזן דוח על מצב הכספי
דוח תזרים מזומנים דוח על תזרים מזומנים
דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד ורווח כולל אחר

ארגון ה-IASB תיקן שוב את ההצהרה בשנת 2011, והוסיף את הדרישה לפיה פריטים ברווח הכולל אחר יקובצו על סמך יכולתם לסווג מחדש לרווח והפסד, לצד שינויים אחרים.[3] שינויים אלה, כאשר הוצעו בעבר, הובילו לכך שמכון רואי החשבון באנגליה ובוויילס יעץ כי לגישה של ביצוע "שינויים קטנים בתקן אחד" יכולה להיות השפעות שליליות.[4]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ 1 2 3 4 IFRS Foundation, 2012. International Accounting Standard 1: Presentation of Financial Statements. Retrieved on April 20, 2012.
 2. ^ Kirk, R.J. The Key Issues in IAS1(הקישור אינו פעיל, January 2020). Retrieved on April 20, 2012.
 3. ^ 1 2 3 Deloitte Global Services Limited, 2012. IAS 1 — Presentation of Financial Statements. Retrieved on April 20, 2012.
 4. ^ Reed K, 2010. IASB must hold off tweaking existing standards, says ICAEW. Retrieved on April 22, 2012.