דוח על השינויים בהון העצמי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי
דוח על השינויים בהון העצמי לדוגמה
דוח על השינויים בהון העצמי
ליום 31 בדצמבר 2016
הון מניות
ש"ח
עודפים (הפסדים)
ש"ח
סה"כ
ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר 2015 100 450,000 450,100
רווח נקי לשנה - 20,000 20,000
דיבידנד ששולם - (400,000) (400,000)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 100 70,000 70,100
הפסד לשנה - (90,000) (90,000)
חלוקת מניות הטבה 4,000 (4,000) -
יתרה ליום 31 בדצמבר 2016 4,100 (24,000) (23,900)

דוח על השינויים בהון העצמיאנגלית: statement of changes in shareholders’ equity) הוא אחד מארבעת הדוחות הבסיסיים בתחום החשבונאות אשר חברות פרטיות וציבוריות נדרשות לפרסמו. הדוח מפרט את השינויים בהון העצמי של ישות חשבונאית במהלך התקופה המדווחת (בדרך כלל שנה או רבעון).

הדוח מציג את יתרת הפתיחה של סעיפי ההון לתקופה המדווחת, את השינויים במהלך התקופה ואת יתרת הסגירה לסוף התקופה המדווחת.

בין השינויים ניתן למנות:

הדוח על השינויים בהון מקושר לדוח הרווח וההפסד והמאזן. השורה האחרונה בדוח רווח והפסד, המייצגת את הרווח הנקי לתקופה, מוצגת בדוח על השינויים בהון העצמי. השורה התחתונה בדוח על השינויים בהון העצמי (כלומר, סך כל ההון העצמי) מוצג במאזן, תחת הסעיף "הון עצמי", לעתים תוך חלוקתו לשני מרכיבים עיקריים: הון עצמי שמיוחס לבעלי המניות של החברה והון עצמי שמיוחס לבעלי זכויות המיעוט.

בחברות ציבוריות ישראליות יש להציג בדוח זה שינויים על פני תקופה של שנתיים שקדמו לתקופה המדווחת, ואילו בחברות פרטיות - שנה אחת.

דוח על השינויים בהון העצמי מועיל ביותר לקורא הדוח הכספי, כאשר לחברה יש מספר סוגי מניות וכאשר קרו מספר אירועים שהשפיעו על הון בעלי המניות במהלך התקופה.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]