משתמש:מורפיוס/הזכות לפרטיות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הזכות לפרטיות מאפשרת לאדם מרחב פרטי, פיסי או וירטואלי הנתונים לשליטתו, מתוך ההכרה כי תחומים בחיי אדם , אסור שיהיו ברשות הרבים ללא הסכמת האדם הנוגע בדבר. כפרט אוטונומי זכאי כל אדם לייחוד מול אחרים ומתוך זה מתאפשרת התבצרותו באישיותו כבעלת משמעות הראויה לכיבוד,זכות זו היא זכות הנגזרת מן הזכות לכבוד והיא זכות יסוד המוגנת באמנות ובהסכמים בינלאומיים, כמו גם בחקיקה.

מהי פרטיות וההצדקות לפרטיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מהי פרטיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

יש להבחין בין הזכות לפרטיות כזכות משפטית לבין היותה נורמה חברתית. מקורה של הזכות המשפטית הוא במאמר "The Right to Privacy" מאת עורכי הדין סמיואל וורן (Warren) ומי שלימים היה שופט בית המשפט העליון בארצות הברית, לואיס ברנדייס (Brandeis). בשנת 1890 פרסמו השניים את המאמר שהגדיר את הזכות לפרטיות במשפט האמריקני. המאמר הינו אחד המאמרים המשפטיים המפורסמים ביותר ונכתב בעקבות אירוע פרטי שערך וורן בביתו, ושסוקר בעיתון מקומי. הגדרות נוספות ניתנו בידי מלומדים אחרים. הסוציולוג אלן וסטין טוען שזו הזכות של היחיד לקבוע איך, מתי וכמה מידע ייחשף על הפרט. חוק הגנת הפרטיות מגדיר (בסעיף 2) מהי פגיעה בפרטיות (רשימה סגורה. ראו בהמשך). על פי פרופסור רות גביזון הפרטיות מורכבת מתחום מצומצם המתחלק לשלוש נישות מרכזיות (גביזון,1988): 1- חדירה הפיזית לגוף או למקום פרטי.
2- המידע הפרטי אודות האדם – רכישת מידע, שימוש בו ופרסומו.
3- האנונימיות -זכותו של אדם, בנסיבות רגילות, שלא יסירו מעליו את מסכת האנונימיות העוטפת אותו בחיי היום יום .

ההצדקות של הפרטיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

הזכות לפרטיות היא חלק מזכויות האדם הטבעיות להן זכאי כל אדם באשר הוא , היא זכות בסיסית במובן זה שהיא מאפשרת לאדם לחיות את חייו ללא חשיפה, התערבות וחדירה לחייו. האדם זקוק לפרטיות על מנת לפתח האוטונומיה שלו, כלומר, לחיות חיים של יצירתיות ומימוש עצמי. קשה לאדם לפתח דעות אם הוא נתון כל הזמן לחשיפה, למעקב ולביקורת. הפגיעה בפרטיות יכולה להיעשות בדרכים שונות ומגוונות אותן יש למנוע כמה שיותר.

ביקורת על הזכות לפרטיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

הביקורות כנגד הזכות לפרטיות נובעות לרוב כתוצאה מהתנגשות בין הזכות לפרטיות לזכויות יסוד אחרות, לדוגמא זכות האדם לבטחון מופרת בישראל כשאנו נכנסים למרכז קניות ומאפשרים למאבטחים לחטט בתיקינו וברכושנו הפרטי. כמו כן במקרה של הזכות לחופש ביטוי ובזכות לחופש המידע כשכותבים לדוגמא מידע על מישהו בתקשורת הכללית או בעיתון נוצר קונפליקט לכאורה בין זכות הציבור לדעת והזכות לחופש המידע המחייבים לפרסם את המידע לבין הפגיעה בפרטיות של האדם המהווה נושא הכתיבה. בשל קונפילקט זה כלי תקשורת מבקרים את הזכות לפרטיות משום שהיא נתפסת בעיניהם כמגבלה על חופש העיתונות. התשובה לכך מגיעה בצורת חוק שמאזן בין הזכויות, ואינו מעדיף את האחת על פני השנייה.

הזכות לפרטיות בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

במשפט עברי[עריכת קוד מקור | עריכה]

זכותו של האדם לפרטיות מופיעה במשפט העברי במגוון מקומות ותחומים בשל הראייה בחשיבות זכותו של האדם לפרטיות ביהדות ,בצורות השונות ובמקרים מסוימים.

סוגיות במשפט העברי[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • במסכת בבא בתרא דנה המשנה(פרק ג,ז) על איסור פתיחת או הרחבת חלון בבית כשמיקום החלון בבית, מקביל לחלון הנמצא בבית שכן. כשנשאל בגמרא (בבא בתרא ס ע"א) מה המקור לדין זה, עונה רבי יוחנן, שהמקור מהפסוק 'וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו'.מה ראה בלעם בישראל ? ועונה- ראה שאין פתחי אוהליהן מכוונין זה לזה (מפאת הצניעות). אמר (בלעם): ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה. באותו מקום מכנה הגמרא את הנזק בפתיחת החלון "היזק ראיה".
 • כניסה לבית ללא רשות - "מכאן לא יכנס אדם לבית חברו אלא אם יאמר לו: 'הכנס'; קל וחומר ממשה" (מדרש לקח טוב, המכונה פסיקתא זוטרתא, לויקרא, א, א).
 • כניסת נושה לבית חייב- "כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו. בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה" (דברים, כד, י-יא).
 • לשון הרע- "הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר" (משלי, יא, יג). - חרם דרבינו גרשום לעניין חיטוט במסמכים פרטיים ,(שו"ת מהר"ם מרוטנברג חלק ד סימן אלף סעיף כב) מובא: "חרם שלא לראות בכתב חברו ששולח לחברו בלא ידיעתו...".
 • חיפוש בבגדי אדם- חיפוש לבדוק שלא גנב (תוספתא שקלים ב, ב),ישנה מחלוקת בין ר' עקיבא הסובר שאין מבזין אדם בחיפוש, שעריכת חיפוש על גופו של אדם, אינה ישרה בעיני בני אדם. לעומתו סובר ר' ישמעאל שיש לערוך חיפוש כדי לוודא, שלא מעל אותו אדם ונפסק כרבי עקיבא, שאין לערוך חיפוש (רמב"ם, הלכות שקלים, ב, י).

חקיקה בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עוגנה חוקתית זכותו של האזרח בישראל לפרטיות כפי שמופיע בסעיף 7 בחוק :
א- כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
ב- אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
ג- אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
ד- אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

בשנת 1981 בעקבות המלצותיה של ועדה להגנה מפני פגיעה בצנעת הפרט בראשות יצחק כהן. נחקק [[חוק הגנת הפרטיות] סעיף 2 לחוק מגדיר סדרה של מעשים המהווים "פגיעה בפרטיות", כדלקמן:

סעיף 2 לחוק מגדיר מהי פגיעה בפרטיות:

 1. בילוש או התחקות אחרי אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת.
 2. האזנה האסורה על פי חוק.
 3. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד.
 4. פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.
 5. העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו.
 6. שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח [כך לשון החוק. הכוונה היא לרווח].
 7. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.
 8. הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע.
 9. שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה.
 10. פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך של פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7), (9).
 11. פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

חוקים הנוגעים לזכות לפרטיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

חוק האזנת סתר (התשל"ט 1979) - החוק קובע בסעיף 2 כעבירה פלילית האזנת סתר שלא על פי היתר כדין. החוק מאפשר קבלת היתר להאזנת סתר מבוקרת בנסיבות של בטחון המדינה (סעיפים 4 ו-5), ולמניעת עבירות ולגילוי עבריינים (סעיפים 6 ו-7). על חוק זה נאמר: "האינטרס הברור המוגן בחוק זה הוא צנעת הפרטיות של האדם. הגנה של ממש על זכותו החוקתית לפרטיות" חוק זה בא להסדיר את ההתנגשות בין הזכות לפרטיות וזכות האדם לבטחון.
חוק סדר הדין הפלילי, סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד,(התשנ"ו 1996)- החוק מסדיר את סוגיית החיפוש בגופו ועל גופו של חשוד, ומבדיל בין חיפוש חיצוני לפנימי. חוק זהכחלק מחוק -מעצר וחיפוש, חוקק בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון ובעקבות קבלת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
חוק זכויות החולה, (התשנ"ו 1996)- החוק מסדיר את זכויות החולה ובין השאר קובע את זכותו לפרטיות בכל שלבי הטיפול (סעיף 10) ואת שמירת המידע הנוגע לטיפול בו (סעיף 19).
חוק חופש המידע (התשנ"ח1998)- חוק חופש המידע קובע כי רשות ציבורית לא תמסור "מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ... אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין". וכן "אכן, ניתן לראות בחופש המידע, מזה, והזכות לפרטיות, מזה שתי זכויות שוות-מעמד, אשר האיזון ביניהן צריך להתבטא במתן מרחב מחיה של זכות אחת לרעותה. כשם שהכורו חופש ההפגנה והזכות לפרטיות כזכויות שוות- מעמד, שנוסחת האיזון ביניהן תיקבע גם בהתאם לנסיבות העניין בכללן, כך ראויה להיות הגישה העקרונית בעת דו-קרב בין חופש המידע לבין הזכות לפרטיות".
חוק בתי המשפט ,נוסח משולב סעיף 70 (תשמ"ד1984) - סעיף זה אוסר על פרסום מידע מדיון שהתנהל בדלתיים סגורות ומאפשר לבית המשפט למנוע פרסומים על נאשמים. בין היתר, נקבע בסעיף (ד) 70 לחוק בתי המשפט כי בית המשפט רשאי להורות על איסור פרסום בנסיבות מסויימות עקב חשש מפגיעה בפרטיות. -(ד) בית משפט רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט, במידה שהוא רואה צורך בכך לשם הגנה על בטחונו של בעל דין, עד או אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד מהם.
פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית. החוק קובע פיצוי עונש מירבי של חמש שנים בגין פגיעה בפרטיות. תוך הסתייגות במקרה שישנה הסכמה של אדם לפרסום ובכך היא פוטרת לחלוטין את הגורם שפרסם את הפרטים האישיים מאחריות לפגיעה. הסכמה מוגדרת בחוק, לאחר שתוקן בשנת תשס"ז, כ"הסכמה מדעת, במפורש או מכללא". גם פגיעה שאיננה בהסכמה מותרת על פי סעיף ההגנות שבחוק (סעיף 18) אם הפרסום היה אמת והיה בו עניין ציבורי המצדיק אותו או הייתה קיימת חובה מקצועית לפרסמו.

פסיקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

חוק הגנת הפרטיות קובע כלל פסילה, בסעיף 32 לחוק בכך שראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות לא יוכלו לשמש כראיות במשפט פלילי או אזרחי, אם כי לבית המשפט שיקול דעת לקבל את הראיות בכל זאת.

פסקי דין מרכזיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

סוגיות אקטואליות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מאגר המידע הביומטרי - הצעת החוק להקמת מאגר מידע ביומטרי פוגעת על פי ארגונים לזכויות אדם , בזכות היסוד לפרטיות. הארגונים טוענים שהקמת המאגר מסכנת שלא לצורך זכויות אדם חשובות נוספות . ככלל הקמת המאגר הביומטרי נועדה למציאת מענה למכת הזיופים של תעודות הזהות וכן לסיוע לגורמי המשטרה וכוחות הבטחון הארגונים טוענים שפריצה למאגר או העברת הפרטים שבו לצורך אינטרסים אחרים עלולה לפגוע בזכויות אדם הטבעיות , הארגונים מסתמכים על תקדים תוכנת מרשם האוכלוסין שחדרה לאינטרנט ובה פרטיהם של כל תושבי ישראל.

חקיקה בעולם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הגנת הפרטיות בארצות הברית שונה מאוד מזו שבישראל. ההגנה שם מתמקדת במישור החוקתי, כלומר ביחסים שבין המדינה לאזרח. פסק הדין המרכזי והמנחה בארצות הברית הוא פס"ד כץ (Katz), המגדיר פרטיות כציפייה סבירה לפרטיות. פסק הדין מורה שיש לבחון האם לאדם הספציפי יש ציפייה לפרטיות, והאם ציפייה זו סבירה. כך, למשל, בתוך ביתו יש לאדם ציפייה סבירה לפרטיות. לעומת זאת, במישור הפרטי, שבין אדם לאדם אחר, או בין תאגיד לאדם, כמעט שאין הגנה על הזכות לפרטיות. לכן, איסוף מידע על ידי תאגיד על אזרחים איננו בכלל עניין של פרטיות שם. הדין בישראל קרוב בהרבה לדין האירופי, שיש בו הסדר כולל ומקיף של הגנת הפרטיות.
בצרפת והודו הזכות לפרטיות אינה מעוגנת (דרכים לניסוח זכויות יסוד בחוקות,2009), בספרד,גרמניה,דנמרק,הולנד,פולין וקנדה ניסוח הזכות לפרטיות מופיע בחוקה באופן נייטרלי. מלבד סעיפים נוספים בחוקות של הולנד ודרום אפריקה שם הזכות מופיע בניסוח נגטיבי אצל כל השאר הניסוח נייטרלי .

הזכות לפרטיות לעומת זכות הציבור לדעת[עריכת קוד מקור | עריכה]

עניין ציבורי בצנעת חייו של איש ציבור עשוי להתעורר כאשר התנהגותו בחייו הפרטיים עשויה ללמד על אמינותו והן כאשר מדובר במידע אינטימי על חייו הפרטיים.

הקונפליקט בין הזכות לפרטיות לבין חופש הביטוי השפיע רבות על התפתחותה של הזכות לפרטיות. מצד אחד הוצגה סלידה מחשיפה תקשורתית של נושאים אינטימיים של אנשי ציבור – ומצד שני הוצגה הכרה בכך שהעיתונות איננה יכולה למלא את ייעודה במימוש זכות הציבור לדעת מבלי לפגוע בפרטיות אדם.

פגיעת העיתונות בפרטיות מצד אחד והצורך לאפשר לה לתפקד מצד שני עמדו במרכז התחבטויותיה של המדינה.

על פגיעתה של שלילת הפרטיות מעיד התקדים של המתמטיקאי הגאון ויליאם ג'יימס סידיס. בראשית המאה העשרים הוא היה "ילד פלא" אשר כל אמריקה שרה את תהילתו. כשהיה בן 11 הוא הרצה על מתמטיקה לסטודנטים מצטיינים וכשהיה בן 16 קיבל משרת פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת הרווארד.
מקץ שנות דור, במסגרת הכנת סדרת כתבות בנוסח "איפה הם היום", התברר לכתב העת "ניו יורקר" כי סידיס חי בעליבות מוחלטת ברובע מצוקה בבוסטון. סידיס התחנן שהכתבה עליו לא תתפרסם ואף נקט הליך משפטי כנגד העיתון, אך לא הצליח בכך. בית המשפט אומנם ציין כי הכתבה הייתה "חשיפה חסרת מעצורים של אדם שהיה פעם דמות ציבורית ידועה מאוד אך חותר זה שנים לאלמוניות וזו נגזלה ממנו כעת", אך השופט קבע כי השאלה אם ילד פלא מקיים בבגרותו את הפוטנציאל שהיה גלום בו, היא בהחלט בעלת עניין ציבורי ולפיכך הפרסום חוקי.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • יעל און ואחרים, פרטיות בסביבה הדיגיטלית (המרכז למשפט וטכנולוגיה, חיפה, 2005).
 • ניבה אלקין-קורן ומיכאל בירנהק, הגנת הפרטיות באתרים ציבוריים באינטרנט, ביטאון אוניברסיטת חיפה, אביב 2004
 • עו"ד אלי הלם, דיני הגנת הפרטיות (פרלשטיין גינוסר, 2003).
 • רות גביזון, "הזכות לפרטיות ולכבוד" קובץ מאמרים לזכרו של ח. שלח (1988), 65, 68-67.
 • דין וחשבון הועדה להגנה מפני פגיעה בצנעת הפרט (יו"ר - שופט בית המשפט העליון, יצחק כהן, תשל"ז-1976), 1. (להלן: דו"ח ועדת כהן)
 • ורדה וירט-ליבנה "הזכות לפרטיות אל מול האחריות הניהולית במיון מועמדים לעבודה – ההיבט המשפטי" ספר שמגר ג' (תשס"ג), 775, 778.
 • דרכים לניסוח זכויות יסוד בחוקות הלשכה המשפטית בכנסת , בן דוד ליאור (2009).
 • "הזכות לפרטיות למול הזכות לדעת" סגל זאב, עיוני משפט ט (תשמ"ג), 175 ,178.