לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

←‏מבנה הדוח: עוד כל מיני דברים
(עוד דברים)
(←‏מבנה הדוח: עוד כל מיני דברים)
* בשלב הרביעי מחושב '''רווח (הפסד) נקי'''. תוצאה זו מתקבלת על ידי הפחתת הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]].
 
יש לציין שב[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] (שאינה חברה ציבורית) דוח רווח והפסד הוא על [[בסיס מצטבר ובסיס מזומן|בסיס מצטבר]] בתנאי שיש לעסק מלאי. אחרת, ישנה אפשרות לבחור בין דיווח על בסיס מזומן או מצטבר ובתנאי שתישמר העקביות מדי שנה. בבסיס מזומן ההכנסה וההוצאה נקבעות במועד קבלת המזומן או תשלום מזומן. בבסיס מצטבר במועד ביצוע העסקה ולפי החלק היחסי של אותה שנה. [[הפרשה (חשבונאות)|הפרשה]] [[לחובות מסופקים]] אינה מוכרת כהוצאה לפי פקודת מ"המס הכנסה, ויש להוסיף אותה להכנסה החייבת בדו"ח תאום מס. עם זאת, חוב אבוד כן מוכר כהוצאה.
בישראל, בעלי מקצועות חופשיים, כגון רופאי שיניים ועורכי דין, רשאים לבחור בדווחבדיווח על בסיס מזומן או מצטבר כל עוד אין ברשותם מלאי.
 
יתרת דוח רווח והפסד, דהיינו ה"שורה התחתונה" שלו - הרווח הנקי או ההפסד, היאנצברת חלקלסעיף מסכום העודפיםה[[עודפים]] או ההפסדים (הרווחים שנצברו ושטרם שולמו או ההפסדים שנצברו) המופיעים כחלק מההון העצמי במאזן. בדוחות מאוחדים של חברות ציבוריות יש לפצל את הרווח הנקי או ההפסד לחלק השייך לבעלי זכויות המיעוט ("[[זכויות שאינן מקנות שליטה]]") ולחלק השייך לבעלי זכויות הרוב. פיצול זה מסייע לבעלי המניות ללמוד איזה חלק מתוך רווחי או הפסדי החברה, שייכים להם, ואילו שייכים לבעלי מניות אחרים ב[[חברה בת|חברות בת]].
 
בחברות ציבוריות המיישמות [[IFRS|חשבונאות בינלאומית]] מוצג ה[[רווח למניה]] (מפוצל לרווח בסיסי למניה ולרווח מדולל למניה) בסוף הדוח.