ויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/רשימת החלפות נוכחית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הטבלה הבאה היא רשימת ההחלפות הנוכחית שמבצע בוט ההחלפות. הבוט מדלג על ערכים שבהם התבנית {{ללא בוט}}. תבנית זו צריכה לכלול פרמטר יחיד המהווה מספר סידורי של ההחלפה שלא צריכה להתבצע. לדוגמה, כדי שבעת מעבר על הערך "רנסאנס", הבוט לא יחליף את "רנסנס" במחרוזת "רנסאנס", יש להוסיף את התבנית {{ללא בוט|51}} בסוף הקוד של הערך, לאחר רשימת הקטגוריות.

כדי להבין יותר טוב את ההחלפות המבוצעות, מומלץ לקרוא את הערך ביטוי רגולרי.

להצעות החלפות חדשות או ביטול או שינוי החלפות קיימות, יש לדון בויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/אולם דיונים.

מספר סידורי החלף את ב למעט דיון
1 \[\[([\s:])?(Category|category|CATEGORY) [[$1קטגוריה קישור
8 \[\[\s?(image|Image|File|file)\s?: [[קובץ:
10 פיסיק פיזיק פיסיקלה
11 תיאור(יית|טי)(?! וביקורת|ן|ם) תאור$1 קישור
14 גיאולוג גאולוג
15 תיאולוג תאולוג
16 פיסיולוג פיזיולוג
17 ניאו- נאו-
18 צ'רלס צ'ארלס
21 מייקרוסופט מיקרוסופט
22 אירגו(ן|נ) ארגו$1
24 ראה גם\s?= ראו גם=
25 '''\s?ראה גם '''ראו גם
27 איזור אזור
28 כנסיה([^א-ת]) כנסייה$1
29 סינטטי סינתטי
30 צלסיוס צלזיוס
31 דארווין דרווין
32 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שניה([.,:\]\)\|"\?=\-\s]) $1שנייה$2 חושניה
33 ריצ'ארד ריצ'רד
34 סטאלין סטלין
35 היתה הייתה
36 ([^י])יעוץ $1ייעוץ
37 (\s[בלהמ])ישוב(י?ם|[\.,]|\s) $1יישוב$2
38 ([ =:])ישובים $1יישובים
40 טריויה טריוויה
41 דוגמאת דוגמת
42 דוגמא([^ות]) דוגמה$1
43 פלשתין פלסטין
44 פלשתינ([^אה]) פלסטינ$1
45 פלסטינא([א-ת]) פלסטינ$1
46 גירסא([^א-ת])(?!דינקותא) גרסה$1
47 גרסא([.,:\)\|"\?=\s]) גרסה$1
48 ([^א-ת]ו?[כלבמה]?(?:בי|טרי)?)לינארי $1ליניארי קישור
50 מסויי([מם]) מסוי$1
51 רנסנס רנסאנס
52 מצויי(ן|נ) מצוי$1
56 וייצמן ויצמן קישור
58 ([^א-ת])וארשה $1ורשה
60 ([ \["כלבמשה'])השקייה $1השקיה
61 קרוכלכלה קרו-כלכלה
62 אוכלוסיה אוכלוסייה
65 ארה"ב ארצות הברית צוות אורקל ארה"ב
66 ברי?ה"מ ברית המועצות
67 ([^א-ת])אע"פ $1אף על פי
68 בד"(כ|ך) בדרך כלל
71 תל[-־]אביב תל אביב
72 סיסמא([^\]א-ת]|\]\][^א-ת]) סיסמה$1
74 סוקראטס סוקרטס קישור
75 ([^א-ת][לבמשו]?)שוויץ $1שווייץ אושוויץ קישור
76 שוייץ שווייץ קישור
77 סאן מרינו סן מרינו
78 סא?ן פר(אנצ|נצ|א?נס)יסקו סן פרנסיסקו
79 סאן אנטוניו סן אנטוניו
80 תכנ(יו?)ת תוכנ$1ת קישור
81 מדם דה מאדאם דה קישור
82 מדאם מאדאם קישור
83 גיאומטרי גאומטרי קישור
85 מימדי ממדי מימדיון קישור
86 אש"פ אש"ף קישור
87 איקליפטוס אקליפטוס קישור
88 עותומאנ עות'מאנ קישור
89 קופנהאגן קופנהגן קישור
90 בינה(ם|ן) ביניה$1 קישור
92 ([^מ])קבצי(הם|[^א-ת]) $1קובצי$2 קישור
93 כינרת כנרת קישור
94 אידאל אידיאל קישור, קישור
95 פונקצית פונקציית קישור
96 סל(ב|וו)קוס סלאוקוס קישור
98 לפלאס לפלס קישור
101 מגיפ(ת|ה) מגפ$1 קישור
103 סולימן סולימאן קישור
104 פראנק פרנק (פראנקל|פראנקרייך) קישור
105 פרוייקט(?! Y) פרויקט קישור
106 העליה העלייה קישור
107 ([^א-ת]ל?)קרית $1קריית (קרית ספר|קרית המשפט) קישור
108 ([^א-ת])ע"י $1על ידי קישור
109 טל(?:ויז|ביז|ויזי|וויזי)י([הו]) טלוויזי$1 קישור, קישור
114 \[\[סודן(\]\]|\|) [[סודאן$1 קישור
117 הסטורי([א-ת]) היסטורי$1 קישור
קישור
118 פיתרון פתרון קישור
119 יוהן יוהאן קישור
120 פלישתים פלשתים קישור
121 מתיאוס מתאוס קישור
122 (?<!קול ה)(?<!ימי ה)(?<!אקדמיה ל)(?<!בית ספר ל)(?<!בית הספר ל)מוסיק(?!ה 24) מוזיק צלילי המוסיקה קישור
123 אבו[-־] אבו קישור
124 וייטנם וייטנאם קישור
125 יריה ירייה קישור
126 אוקייניה אוקיאניה קישור
127 הוקטור הווקטור קישור
128 הורדים הוורדים קישור
129 הועדות הוועדות קישור
131 הויתור הוויתור
132 פסיכודאל פסיכדל
133 פסיכודל פסיכדל
134 תאטרון תיאטרון
135 פיסית פיזית
136 פיסיים פיזיים
137 פיסיות פיזיות
138 טכס(י?(?:ם|ים|יו?ת)?[^א-ת]) טקס$1 [למ]טכס(?:ם|ים|יו?ת)? עצה
139 בעייה בעיה
140 ([שהבמלכ])ויכוח $1וויכוח
141 קישורים חיצונים קישורים חיצוניים
141 קישורים חצוניים קישורים חיצוניים
142 איצטדיו אצטדיו קישור
143 ([^א-ת])הותיק $1הוותיק
144 פירסום פרסום
145 פירסם פרסם
146 פירסומ פרסומ
147 לעתים לעיתים קישור, קישור
148 מעונין מעוניין קישור
149 מעונינים מעוניינים קישור
150 ([^אית])יתכן $1ייתכן קישור
151 ([^יתה])יתכנו $1ייתכנו קישור
152 הפרייה הפריה קישור
153 פולינומיאלי פולינומי קישור
154 ([שהובמל ])סימלי $1סמלי קישור
155 מדוייק מדויק קישור
156 ( ה| ב| ל| )יישו(ת|יות) $1ישו$2 קישור
159 הויקטוריאנית הוויקטוריאנית קישור
160 זוית זווית קישור
161 עיקבות עקבות קישור
162 מזויי([נן]) מזוי$1 קישור
163 ([שהבלכ])ועד([^פף]) $1וועד$2 קישור
164 כשהועד([^פף]) כשהוועד$1 קישור
165 שהועד([^פף]) שהוועד$1 קישור
166 גירסה גרסה
167 שתיה([,.;" ]) שתייה$1 טושתיה קישור
168 תיכנ(נ|ן|ונ|ון) תכנ$1 קישור
169 ([מה])תיחס $1תייחס קישור
170 ניטרלי נייטרלי קישור
171 ( מ| ש|כש| ה| ו| כ| ל| ב|=| )רביה $1רבייה מורבייה קישור
172 ([משהוכלב =\|\"])כסא(\"[^ל]| [^ד]|,|ות) $1כיסא$2 כסא רחמים קישור
173 איכפת אכפת קישור
174 נעשת([^ה]) נעשית$1 קישור
175 (ב)לווין $1לוויין קישור, קישור
176 ([שכלב])ועיד([^ ]) $1וועיד$2 קישור
177 מכיון מכיוון קישור
178 ([הכלב\-])אויר([הו\- ]) $1אוויר$2 קישור
179 הספריה(?! החדשה| לעם) הספרייה קישור
180 ( |\()למנין $1למניין קישור
181 זכרון(?![- ]יעקב) זיכרון קישור
182 קרינטיי?ה קרינתיה קישור
183 ([^א-ת][כלבמשהו]?)מירבי $1מרבי קישור
184 דמויית דמוית קישור
185 (נולד|נולדה|נפטר|נפטרה| מת| מתה) ב(\[\[)?(\d{1,4})(\]\])? $1 ב-$2$3$4 קישור
187 יפ(הפי|יפי|יפיי)ה יפהפייה קישור
188 רשיו([נן]) רישיו$1 קישור
189 ([והלב])?ידים $1ידיים קישור
190 ([^א-ת]ב(\[\[)?|ל\[\[|מ\[\[)וינה(?!\|) $1ווינה קישור
191 ([בלמ])ונציה $1וונציה קישור
192 הויכוח הוויכוח קישור
193 ([^א-ת][משהכלב])וילנ([הא]) $1ווילנ$2 קישור
194 קילשון קלשון קישור, קישור
195 ([^י])ישוב קהילתי $1יישוב קהילתי
196 סיגנון סגנון קישור
197 שיוויו([נן]) שוויו$1 קישור
198 ([^נ])גליון $1גיליון קישור
199 חוייב חויב קישור
200 אוקיא?נוס אוקיינוס קישור
202 ארוע אירוע קישור
203 ([^א-ת])תומס([^א-ת]) $1תומאס$2 קישור
204 שידרוג שדרוג קישור
205 ([לב])\[\[ורשה\]\] $1[[ורשה|וורשה]] קישור
206 אימא([,.;" ]) אמא$1 קישור
207 כמו לדוגמה כגון קישור
208 קרוייה קרויה קישור
209 וידיאו וידאו קישור
210 ([לב])העדר $1היעדר קישור
211 להערך להיערך קישור
212 הייצורים היצורים קישור
213 ([כלבמשה])וידאו $1ווידאו קישור
214 הבנין הבניין קישור
215 וכדו?' וכדומה קישור
216 גירסאות גרסאות קישור
217 ג'נבה ז'נבה קישור
218 להמנע להימנע קישור
219 להכנס([^הות]) להיכנס$1 קישור
220 (?<!מחלקת ה)בג"צ((?:\]\])?[\s\.,]) בג"ץ$1 קישור
221 מודרנים מודרניים קישור
222 ( | ו| ש|וש)ארע(ו | ) $1אירע$2 .שארע סימסים קישור
223 ( | ו| ש|וש)סרב(ו | ) $1סירב$2 קישור
224 ( | ו| ש|וש)תאר $1תיאר קישור
225 להינות ליהנות קישור
226 ([=משהכלב ])יחודי $1ייחודי קישור
228 ([המ])תישב([^י]) $1תיישב$2 קישור
229 עות(ומא|'מ|מ|ומ)ני עות'מאני קישור
230 ב(ינת|נתי)ים בינתיים קישור
231 ליאונרדו לאונרדו קישור
232 המצאות([וםהן]) הימצאות$1 קישור
233 ארכיאולוג ארכאולוג קישור, קישור
234 פרל הרבור פרל הארבור קישור
235 ( [הו]?)יעודי $1ייעודי קישור
237 וכ"ו וכו' קישור
238 וכ'ו וכו' קישור
239 לוכסמבורג לוקסמבורג קישור
240 ([^א-ת][במו]?)פרוש((?:ו|יהם|יהן|ם)[^א-ת]) $1פירוש$2 קישור, קישור
241 המנעות הימנעות קישור
242 ברודווי([^א-ת]) ברודוויי$1 קישור
243 שו(ו|י)?יצר?י שווייצרי קישור
244 ([^א-ת][כלבמשה]?ו)שינגטון $1ושינגטון קישור
245 נקודותיים נקודתיים קישור
246 ([^א-ת])היות ו $1היות ש קישור
247 אח"כ אחר כך קישור
248 ([^א-ת])ג'ימס([,.;=" ]) $1ג'יימס$2 קישור
249 ([^א-ת])מליונ(י|ר) $1מיליונ$2 קישור
250 (כ|ל)?מליון (\[*(?:דולר|אירו|שנים|שנה|תושבים|ש["”]ח|שקל|נפש|עותקים|וחצי)) $1מיליון $2 קישור
251 ([^א-ת]ו?[משהכלב]?מ?)גוייס((?:[והת]|ות|ים|י)?[^א-ת]) $1גויס$2 קישור
252 (כלי|קורס) (ה)?טייס([^י]) $1 $2טיס$3 קישור, קישור
253 ([^א-ת][הול]?)רישמ(י|ית|יות|יים) $1רשמ$2 קישור
254 ([שו ])החייה $1החיה קישור
255 בטחו(נ|ן) ביטחו$1 קישור
256 ([\[= ב])סכרת( |\]) $1סוכרת$2 קישור
257 ([^י])בויית $1בוית קישור
258 אוביקט אובייקט קישור
259 זכיה זכייה קישור
260 יגוסלבי יוגוסלבי קישור
261 פאנטום פנטום קישור
262 IMDB IMDb קישור
263 ([^ית])לויין $1לוויין קישור
265 מכסימיליאן מקסימיליאן קישור
266 די(ב|ו)יזי(ה|ו) דיוויזי$2 קישור
267 ([^נ])דימיו(נ|ן) $1דמיו$2 קישור
268 ( | ו)ביחוד $1בייחוד קישור
269 ([ ולה=\[])דו חיים $1דו-חיים קישור
270 אידיש([. ,:-=\]]) יידיש$1 קישור
271 בינרי בינארי קישור
272 נצחו(נ|ן) ניצחו$1 קישור
273 ריו([-־ ])דה([-־ ])ז'ני?רו ריו$1דה$2ז'ניירו קישור
274 ([ =\['"])קוביה([. ,:-=\]'"]) $1קובייה$2 קישור
276 רלבנטי רלוונטי קישור
277 איזכור אזכור קישור
279 למינה(מ|ן) למיניה$1 קישור
280 זיכר([והםן])([:=\),\.-־ ]) זכר$1$2 קישור
281 וי(יטנ|טנ|טנא|אטנ|אטנא)([מם]) וייטנא$2 קישור
282 ( ו| ש| )דוקא([=:,\.\?'\) ]) $1דווקא$2 קישור
283 בודפסט בודפשט קישור
284 בוקרסט בוקרשט קישור
285 (\d{1,2}) ב(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)(\]\])?, (\[\[)?(\d{3,4}) $1 ב$2$3 $4$5 קישור
286 עראפת ערפאת קישור
287 שטוקהולם סטוקהולם קישור
288 ( | ש| ו)(לה|י)נת(ן|נו)([.,:'"\)= ]) $1$2ינת$3$4 קישור
290 אומנו(יו)?ת (ה)?לחימה אמנו$1ת $2לחימה קישור
291 תורכי טורקי קישור
292 דו פסיגיים דו-פסיגיים קישור
293 דו שיח([.,'"\):\] =]) דו-שיח$1 קישור
294 דו קרב([.,'"\):\] =]) דו-קרב$1 קישור
295 מודליאני מודיליאני קישור
296 מאז'ור מז'ור קישור
297 ניו[-־ ]ג'רסי ניו ג'רזי קישור
298 מצוייה מצויה קישור
299 קוגנטיבי קוגניטיבי קישור
300 עשוייה עשויה קישור
301 ז'נווה ז'נבה קישור
302 דיזינגוף דיזנגוף פיקוד דיזינגוף קישור
303 ([^א-ת]ו?[במלש]?)בר אילן $1בר-אילן קישור
304 דוקטורינ דוקטרינ קישור
305 אידיאולוג אידאולוג קישור
306 רציונאלי רציונלי קישור
307 אלפבתי אלפביתי קישור
308 גיאוגר(ף|פי) גאוגר$1 קישור
309 מזויי(פ|ף) מזוי$1 קישור
310 חרט(ה|ו)? על דגל([הוםן]) חרת$1 על דגל$2 קישור
311 אטמוספר(ה|י|ת|ות) אטמוספיר$1 קישור
312 מארק טווין מארק טוויין קישור
313 מאז"ה מזא"ה קישור
314 מוסקווה מוסקבה קישור
315 תתכן([^א-ת]) תיתכן$1 קישור
316 \|\bthumb(?:nail)\b?([\|\]]) |ממוזער$1 קישור
319 \|(?:en)?framed?([\|\]]) |מסגרת$1 קישור
320 \|center([\|\]]) |מרכז$1 קישור
321 ([בלמ])(\[\[)?ולאכיה(?!\|) $1$2וולאכיה קישור
322 פרובינצית פרובינציית קישור
323 \[\[ווינה\]\] [[וינה|ווינה]] קישור
324 \[\[וולאכיה\]\] [[ולאכיה|וולאכיה]] קישור
325 מסוייג מסויג קישור
326 מליארד מיליארד קישור
327 אח(ד|ת) מיני רב(ים|ות) אח$1 מני רב$2 קישור
328 הטייה([^א-ת]) הטיה$1 קישור
329 ([^א-ת]ו?כ?ש?מ?)שויי(ך|כ[הו][^א-ת]) $1שוי$2 קישור, קישור
330 אי(ינשט|נשטי|נשט)ין איינשטיין קישור
332 ( | ב| ה| מ| ו|\[| '|\|)מכ"מ(\]+[^\]א-ת]|[ \|\.,]) $1מכ"ם$2 קישור
333 אינטרקטיבי אינטראקטיבי קישור
334 בבליוגרפי ביבליוגרפי קישור
335 אינדבידואל אינדיבידואל קישור
336 \[\[אירן\]\] [[איראן]] קישור
337 ([^א-ת][וש]?[במלה]?)עירק $1עיראק קישור
338 כמו"כ כמו כן קישור
340 כדו?ה"א כדור הארץ קישור
341 (אינטשים|אינטש) אינץ' קישור
342 ( ה| | ב|\[|\|)נקיון([,. \]\|]) $1ניקיון$2 קישור
343 תעשי(ה|ת) תעשיי$1 קישור
344 ארל(וז|זו)רוב ארלוזורוב קישור
345 חווה אלברשטיין חוה אלברשטיין קישור
346 בברור(?! חיל) בבירור קישור
347 מאוייש מאויש קישור
348 פקיסטא(נ|ן) פקיסט$1 קישור
349 (Ynet|YNET) ynet קישור
350 התנייה התניה קישור
351 אוכלוסית אוכלוסיית קישור
353 דה[-־]וינצ'י דה וינצ'י קישור
354 ש([נת])יים([-־ ])עשר ש$1ים$2עשר קישור
355 הויזואלי הוויזואלי קישור
356 אילתור אלתור קישור
357 ([משהכלב])ויקיפדיה $1וויקיפדיה קישור
358 ( |\[| ה)ג'ז([ \].,]) $1ג'אז$2 קישור
359 (שנות ה|המאה ה) ?(\d\d) $1-$2 קישור
360 אוקיא?נוגר(פ|ף) אוקיינוגר$1 קישור
361 גיאופיט גאופיט קישור
363 צוייד צויד קישור
364 ([הבל])\[\[ויטמין ([^\|]*)\|ויטמי $1[[ויטמין $2|וויטמי קישור
721 ([הבל])\[\[ויטמין([^\|\]]*)?\]\] $1[[ויטמין$2|וויטמין$2]] קישור
722 ([הבל])ויטמי(ן|נים) $1וויטמי$2 קישור
365 ([בכמל])(\d\d\d|\d+[.,%]) $1-$2 קישור
366 ([בכמל])(\[\[\d+\]\]) $1-$2 קישור
367 (קונסנסוס|קונסנזוס) קונצנזוס קישור
368 =קישורים חיצוניים: =קישורים חיצוניים קישור
723 =ראו גם: =ראו גם קישור
369 קנגרו קנגורו קישור
370 רג'ימנט רגימנט ריסורג'ימנטו קישור
371 את את את קישור
372 אנטר(קטי|טיק) אנטאר$1 קישור
373 רלוונטים רלוונטיים קישור
374 (דו|חד) חמצני $1-חמצני קישור
376 בן[ ־]גוריון בן-גוריון קישור
377 NRG nrg קישור
378 \[\[אל סלבדור\]\] [[אל סלוודור]] קישור
379 ([הלב])שילטון $1שלטון קישור
381 סופראן סופרן קישור
382 גי?הינום גיהנום קישור
383 פיקסו([ .,\]\|\)]) פיקאסו$1 קישור
384 מרלין מונרו מרילין מונרו קישור
385 סימון סניורה סימון סיניורה קישור
386 בהנתן בהינתן קישור
387 אינטילי?גנ אינטליגנ קישור
388 מיכאלנג'לו מיכלאנג'לו קישור
389 קזחסטאן קזחסטן קישור
390 גלגל"צ גלגלצ קישור
391 אישפוז אשפוז קישור
392 אורתודוכס אורתודוקס קישור
393 גנאולוג גנאלוג קישור
394 האקדמיה ללשון עברית האקדמיה ללשון העברית קישור
395 הערות שולים הערות שוליים קישור
396 ליוורפול ליברפול קישור
397 בינכוכבי בין-כוכבי קישור
398 זלמן שז"ר זלמן שזר קישור
399 כורדיסטאן כורדיסטן קישור
400 עיברי עברי קישור
401 סיכסו(כ|ך) סכסו$1 קישור
402 יוניפיל יוניפי"ל קישור
403 עידכו(נ|ן) עדכו$1 קישור
404 נקראית נקראת קישור
405 נמצאית נמצאת קישור
406 אינפיניטיסימלי אינפיניטסימלי קישור
407 (?<!האולימפיאדה )הוירטואלי הווירטואלי קישור
408 ( | ה| |\[| '|\|)ארופי([ \|\]\.,]) $1אירופי$2 קישור
409 ( | ב| מ| כ| ל|\[| '|\|)עליתו([ \|\]\.,]) $1עלייתו$2 קישור
410 ([ \|\[])מג'ור([ \|\]\.,])(?!אל) $1מז'ור$2 קישור
411 קארים עבדול( |-)ג'באר כרים עבדול-ג'באר קישור
412 מקסיקאי מקסיקני קישור
413 פרדסייה פרדסיה קישור
414 פורטו ריקו פוארטו ריקו קישור
415 רביזיונ רוויזיונ קישור
724 מכסיקו מקסיקו קישור
417 מכסיק(אי|ני) מקסיקני קישור
418 תשבוחות תשבחות קישור
419 מיגוון מגוון קישור
420 סרילנקה סרי לנקה קישור
421 סינטתי סינתטי קישור
422 היפוטתי היפותטי קישור
423 אסטתי אסתטי קישור
427 גלויי(ה|ת) גלוי$1 קישור
428 בנוייה בנויה קישור
429 חיזבאללה חזבאללה קישור
430 ברסלונה ברצלונה קישור
431 מצוייר מצויר קישור
432 ( | ב| כ| ל| ה| מ| ש| ו|\[| '|\|)פאריז([ \|\]\.,]) $1פריז$2 קישור
433 באותם (ה?)שנים(?! עשר) באותן $1שנים קישור
434 אדמיניסטרטיווי אדמיניסטרטיבי קישור
435 מכאני מכני קישור
436 תיהיה תהיה קישור
437 צפוייה צפויה קישור
438 שיקאגו שיקגו קישור
439 הויזיגותי הוויזיגותי קישור
440 מוזיקא?לים מוזיקליים קישור
441 מוזיקאלי מוזיקלי קישור
442 בילבול בלבול קישור
443 בייג'ין בייג'ינג קישור
444 ([^א-ת])עפ"י $1על פי קישור
445 אסטטי(?!ן) אסתטי קישור
446 ומזה"ת והמזרח התיכון קישור
446 ([^ ])מזה"ת $1מזרח התיכון קישור
446 ([^א-ת])מזה"ת $1המזרח התיכון קישור
447 לקוייה לקויה קישור
448 ([^א-ת]ו?ש?[כלבמהית]?)ענין $1עניין קישור
449 עניני ענייני קישור
450 גלפא?גוס גלאפגוס קישור
451 מו"מ משא ומתן קישור
452 נמנ(ה|ית|ים|ות) על (?!ידי) נמנ$1 עם קישור
453 להשמר להישמר קישור
454 ([הב])וירטואוז $1ווירטואוז קישור
455 תלוייה תלויה קישור
456 תיפקוד תפקוד קישור
457 הונציאני הוונציאני קישור
458 דיקדוק דקדוק קישור
459 עויי([נן]) עוי$1 קישור
460 שרותים שירותים קישור
461 תחנ(ו?)ת (ה?)(קמח|רוח) טחנ$1ת $2$3 קישור
462 בת([-־ ])זוגתו בת$1זוגו קישור
463 עגבניה עגבנייה קישור
464 לחמניה לחמנייה קישור
465 מירקם מרקם קישור
466 מישחק משחק קישור
467 ([^א-ת])בעית $1בעיית קישור
468 (?<!התנגשות ה)ציביליזצי ציוויליזצי קישור
469 קונכיה קונכייה קישור
471 דאבלין דבלין קישור
472 ([^א-ת]ו?)בויי(ם|מו|מה) $1בוי$2 קישור
473 במלאות במלאת קישור
474 דסמונד דזמונד קישור
475 שלישיה שלישייה קישור
476 רביעיה רביעייה קישור
477 חמישיה חמישייה קישור
478 ולאדימיר ולדימיר קישור
479 ( | [שהכב])תת $1תת- קישור
480 ( | ב| ל| מ| כ| ש)סידרת $1סדרת קישור
481 גימלא(י|ות) גמלא$1 קישור
482 מימשל ממשל קישור
483 אישתו אשתו קישור
484 ( | ו| וה| ל| מ| ה|\[| '|\|)באלט([ \|\]\.,]) $1בלט$2 קישור
485 בטוענה בתואנה קישור
486 אב(ן|ני) סיד([^א-ת]) אב$1 גיר$2 קישור
487 מקדונלדס מקדונלד'ס קישור
488 ליר(ות|ה) סטרלינג ליר$1 שטרלינג קישור
489 גניקולוגיה גינקולוגיה קישור
490 כנופייה כנופיה קישור
491 לחילופין לחלופין קישור
492 מתישב מתיישב קישור
493 חד([-־ ])הקרן החד$1קרן קישור
494 מדלייה מדליה קישור
495 כלייה כליה קישור
496 ( | ו| וב| ל| ב| ה|\[|'|\|)קייץ $1קיץ קישור
497 ( | ו| וב| ל| ב| ה|\[|'|\|)חייץ $1חיץ קישור
498 דכאו(נ|ן) דיכאו$1 קישור
499 רומנטים רומנטיים קישור
500 סלולארי סלולרי קישור
501 ([מהנת])תיצב $1תייצב קישור
502 גלרייה גלריה קישור
503 גלרית גלריית קישור
504 היסטורים היסטוריים קישור
505 וכיו(ב'|"ב) וכיוצא בזה קישור
506 פיגועי ה[-־ ]?11 בספטמבר פיגועי 11 בספטמבר קישור
507 אינברסיה אינוורסיה קישור
508 ה\[\[שואה\]\] [[השואה]] קישור
509 ה\[\[ליכוד\]\] [[הליכוד]] קישור
510 ([בכל])\[\[ליכוד\]\] $1[[הליכוד|ליכוד]] קישור
511 ([ומש])\[\[ליכוד\]\] $1[[הליכוד]] קישור
513 בודאות בוודאות קישור
514 בודאי בוודאי קישור
515 וירגיליוס ורגיליוס קישור
516 ([^א-ת][למה]?)ישו(ם|מים) $1יישו$2 קישור, קישור
518 אושיסקין אוסישקין קישור
519 מתימטיק(ה|א) מתמטיק$1 קישור
520 תידלוק תדלוק קישור
521 גרסאת גרסת קישור
522 פרוצדוראלי פרוצדורלי קישור
523 מזרו(ן|נ) מזר$1 קישור
524 אלכנסדר אלכסנדר קישור
525 קליאופטרה קלאופטרה קישור
526 באזל בזל קישור
527 (ה)?תוים([^א-ת]) $1תווים$2 קישור
529 לצרכי לצורכי קישור
530 אוייב אויב קישור
531 עלידי על ידי קישור
532 ([^א-ת])מאחר ו $1מאחר ש קישור
533 פוליטים פוליטיים טרופוליטים קישור
534 דיגיטלים דיגיטליים קישור
535 מיתולוגים מיתולוגיים קישור
536 למנש([^א-ת]) למאנש$1 קישור
537 טריטוריאלים טריטוריאליים קישור
539 נציב שירות בתי הסוהר נציב בתי הסוהר קישור
540 ביטחונים ביטחוניים קישור
541 שולייה שוליה קישור
542 אפלייה אפליה קישור
543 אוניברסאלי אוניברסלי קישור
544 מ(כסימא?|קסימא)ל מקסימל קישור
545 מונומנטאל מונומנטל קישור
546 אשלייה אשליה קישור
547 כלשה(ו|י)א כלשה$1 קישור
548 פרדוכס פרדוקס קישור
549 סצינ(ה|ת) סצנ$1 קישור
550 (מוסטפה|מוצטפא) מוסטפא קישור
551 אוניברסטית אוניברסיטת קישור
552 ירושליים ירושלים קישור
553 עינייני ענייני קישור
554 ה\[\[כנסת\]\] [[הכנסת]] קישור
726 ([משכלבו])\[\[כנסת\]\] $1{{ס:ה|כנסת}} קישור
555 שילטונ שלטונ קישור
556 תאבון(?! ה) תיאבון קישור
557 אורניום מדולל אורניום מדולדל קישור
558 מקווקוו(?!ים|ת) מקווקו קישור
559 טיוטא([ .,\]\|\)]) טיוטה$1 קישור
561 עפ"ר על פי רוב קישור
562 ([^א-ת][כלבשהו]?)ראלי(זם|סטי) $1ריאלי$2 קישור, ויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/ארכיון 43#תיקון להחלפה 562 - ראלי
563 נ(יו|וי)טרו(נ|ן) נייטרו$2 ג'ימי ניוטרון קישור
564 \[\[אמ(אזונא|אזונ|זונ)ס\]\] [[אמזונאס]] קישור
727 \[\[נהר האמא?זונא?ס\]\] [[אמזונאס|נהר האמזונאס]] קישור
728 \[\[אמא?זונאס \(נהר\)\]\] [[אמזונאס]] קישור
729 \[\[האמאזונס\]\] ה[[אמזונאס]] קישור
565 ([הבל])וקסיקולוגיה $1ווקסיקולוגיה קישור
566 אויית אוית קישור
567 ([^א-ת])אדאמס([^א-ת]) $1אדמס$2 קישור
568 ה\[\[טכניון\]\] [[הטכניון]] קישור
568 ([משכלב])\[\[טכניון\]\] $1[[הטכניון|טכניון]] קישור
569 עיסק(ה|ת) עסק$1 קישור
570 פארנה פרנה קישור
571 אינציקלופדיה אנציקלופדיה קישור
572 פיזמו(ן|נ)(?!ה) פזמו$1 קישור
573 להאיט להאט קישור
574 (קרקע|אדמה) (ה)?פוריה $1 $2פורייה קישור
575 שיריו([ןנ]) שריו$1 קישור
576 ([מש ])ה\[\[אוניברסיטה ה(עברית|פתוחה) $1[[האוניברסיטה ה$2 קישור
730 (ל|ב)\[\[אוניברסיטה ה(עברית|פתוחה)\]\] $1[[האוניברסיטה ה$2|אוניברסיטה ה$2]] קישור
577 פוינט גארד רכז קישור
578 \[\[שוטינג גארד\]\] [[קלע (כדורסל)|קלע]] קישור
869 ([^\[])שוטינג גארד $1קלע קישור
579 איסלא?ם אסלאם קישור
580 סוגייה סוגיה קישור
581 אנרגייה אנרגיה קישור
582 רכב לוחמת חי"ר נגמ"ש לחימה קישור
583 קווטרבק קוורטרבק קישור
584 אנאקונדה אנקונדה קישור
585 שלט (ה?)(גיבו|אבי)רים שלט $1אצולה קישור
586 ([ הבל])פניקי $1פיניקי קישור
588 קלסית קלאסית קישור
589 אצלה(ם|ן) אצל$1 קישור
590 (חוק|תנא|סעיפ|תחומ|ארגונ|תיקונ|עובד)ים (ה?)סוציאלים $1ים $2סוציאליים קישור

קישור

591 אורטודוקס אורתודוקס קישור
592 להבחר להיבחר קישור
593 סוציאל דמוקרט סוציאל-דמוקרט קישור
594 נ(א?)ציונל סוציאל נ$1ציונל-סוציאל קישור
595 ([מבלה])(\[\[)?(\d{1,2}) ב(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)(\]\])?(?!\|[א-ת]) $1-$2$3 ב$4$5 קישור
596 מינימא?לים מינימליים קישור
597 סינטז סינתז קישור
598 ([מהכלב])סידרה $1סדרה קישור
599 ([מלב ])נפולי([^א-ת]) $1נאפולי$2 קישור
601 ([לש ])(בנתיים|בנתים) $1בינתיים קישור
602 \[\[רומאן\]\] [[רומן]] קישור
602 הרומאן הרומן קישור
603 נורפולק נורפוק קישור
604 מוניציפאלי מוניציפלי קישור
605 ניראת([^א-ת]) נראית$1 קישור
731 ([^א-ת])כניראה([^א-ת]) $1כנראה$2 קישור
732 ([^א-ת])ככל הניראה([^א-ת]) $1ככל הנראה$2 קישור
606 \[\[(\d{1,2}) (ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)\]\] [[$1 ב$2]] קישור
607 ([\[\| ])אי אלימות([ \|\]\.,]) $1אי-אלימות$2 קישור
608 סירטו(נ|ן) סרטו$1 קישור
609 אברבאנל אברבנאל קישור
610 פיבונצ'י פיבונאצ'י קישור
613 \[\[תיאטרון הקאמרי\]\] [[התיאטרון הקאמרי|תיאטרון הקאמרי]] קישור
614 אירליינס איירליינס קישור
615 להעזר להיעזר קישור
616 פיזיקלים פיזיקליים קישור
617 סייסמים סייסמיים קישור
618 מוניציפלים מוניציפליים קישור
619 טרייזנשטט טרזיינשטט קישור
620 קופסא([^ות]) קופסה$1 קישור
621 בורבנק ברבנק קישור
622 אנרגית אנרגיית קישור
623 למינהם למיניהם קישור
624 סלולאר סלולר קישור
625 (כלב|גור) נחיה $1 נחייה קישור
626 <div style="direction: ltr;">(\n*)<references ?/>(\n*)</div> {{הערות שוליים|יישור=שמאל}}
626 <references ?/> {{הערות שוליים}}
627 ([^א-ת][משהכב]?)נטיה([^א-ת]) $1נטייה$2 קישור
628 תורכמנים טורקמנים קישור
629 להכנע([^א-ת]) להיכנע$1 קישור
630 הווצרות היווצרות קישור
631 אור(וגו|גוו|גו)אי אורוגוואי קישור
632 בת([-־ ])זוגתה בת$1זוגה קישור
633 {{כ}}
634 הצמחיה הצמחייה קישור
635 טיבעי טבעי קישור
636 אנדז'י(?!י) אנדז'יי קישור
637 קירבת קרבת קישור
638 (פופלא?רי|פופולארי) פופולרי קישור
639 מנהל מקרקעי ישראל מינהל מקרקעי ישראל קישור
640 אנאלוג אנלוג קישור
642 אכסנייה אכסניה קישור
643 אזרבי(יג'א|ג'א|ג')ן אזרבייג'ן קישור
645 כשלון כישלון קישור
646 +(<ref |\{\{הערה\|) $1
647 לגמריי לגמרי קישור
648 ([ בול])שווקי([^א-ת]) $1שוקי$2 קישור
649 משורינים משוריינים קישור
651 מוח (ה)?עצ(ם|מות) מח $1עצ$2 קישור
652 אסוצי([טצ]) אסוציא$1 קישור
653 ([ משהוכלב\[\|])ידיש([ \]\.,\|]) $1יידיש$2
654 ([\[\| ])רבדי([ \|\]\.\-,]) $1רובדי$2 קישור
733 ([\[\| ])רובדים $1רבדים קישור
655 (הפועל|מכבי) פ"ת $1 פתח תקווה
656 (הפועל|מכבי|בית"ר) י-ם $1 ירושלים
657 (הפועל|מכבי|בית"ר) ב"ש $1 באר שבע
658 (הפועל|מכבי|בית"ר|הכח עמידר) ר"ג $1 רמת גן
659 הפועל (כפ"ס|כ"ס) הפועל כפר סבא
660 (הפועל|מכבי|בית"ר|הכח) ת"א $1 תל אביב
661 ראשל"צ ראשון לציון קישור
662 == ?צעירות([וה]) == שנותי$1 הראשונות קישור
663 ([שוכל])נהנת([^א-ת]) $1נהנית$2 קישור
664 רפואים רפואיים קישור
665 ([שהוכל])נמנת([^א-ת]) $1נמנית$2 קישור
666 תביעה ייצוגית תובענה ייצוגית קישור
667 רמה"ש רמת השרון קישור
668 הידרואלי הידראולי קישור
669 ([שהוכל])נצפת([^א-ת]) $1נצפית$2 קישור
670 ([שהוכל])מותנת([^א-ת]) $1מותנית$2 קישור
671 ([^א-ת][שהוכל]?)נראת([^א-ת]) $1נראית$2 קישור
672 ([השב ]|[^א-ת]])(אי|אין|יש|חוסר|של|רמת)( |־|-)וודאות $1$2$3ודאות קישור
673 ([-־בלה \[]\d{1,2}) ל((\[\[)?(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)) $1 ב$2 קישור
674 (?!מרובע|\[רובע\]\])(.ר|^ר)ובעים $1בעים קישור
675 \[\[רובע\]\]ים [[רובע|רבעים]] קישור
676 (\s)המינגווי([^י]) $1המינגוויי$2 קישור
677 דונאלד דונלד קישור
678 קי?מבריד?ג' קיימברידג' קישור
679 ניאולית נאולית קישור
680 פליאולית פלאולית קישור
681 ([ \['"]ה?)דיע(ה|ות)([ \]'"\.,:;]) $1דע$2$3 קישור
682 ארמיה ארמייה קישור
683 הא?ת'?אוויי האת'וויי קישור
684 (הת'אווי|הת'ווי|האתווי)([^י]) האת'וויי$2 קישור
685 מילגות מלגות קישור
686 מילג([הת]) מלג$1 קישור
687 דירקטריון דירקטוריון
688 הדמייה הדמיה קישור
689 אל[- ]קעידה אל-קאעידה קישור
690 סא?לא?מיס סלמיס קישור
691 פונקצייה פונקציה קישור
692 אינצ'([^א-ת]) אינץ'$1 קישור
693 רוזבלט רוזוולט קישור
695 לכשעצמ כשלעצמ קישור
698 אליוכין אלכין קישור
699 (ניי?גטה|ניי?גטה|ניאיגאטה) ניאיגטה קישור
700 שווה (שוקיים|צלעות) שווה-$1 קישור
701 ישר זווית ישר-זווית קישור
702 ([^א-ת][כלבשהו]?)מסים $1מיסים קישור, קישור
703 הבחרו([^א-ת]) היבחרו$1 קישור
704 ([^א-ת][לבמשו]?)נא?גאנו $1נאגנו קישור
705 תיפעול תפעול קישור
706 תירגול תרגול קישור
707 (\s[כלבמשהו]?ה?)עיריה $1עירייה קישור
708 מלחה"ע מלחמת העולם קישור
709 \[\[(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December) ([0-9]{1,2})\]\] $1 $2 קישור
710 שטוטגארט שטוטגרט קישור
711 (\[\[(קובץ|תמונה|File|Image)[^\]]+\|)left\| $1שמאל| קישור
712 (\[\[(קובץ|תמונה|File|Image)[^\]]+\|)right\| $1ימין| קישור
713 קידמת קדמת קישור
714 היררכייה היררכיה קישור
715 האחזות היאחזות קישור
716 שובלים שבלים קישור
717 כדרות קדרות קישור
718 פורמאלי פורמלי קישור
719 כלי שייט כלי שיט קישור
720 (?<![אגדו-ינ-רת])סולטאנות סולטנות קישור
734 בימאי במאי קישור
735 ([משו\s])פס[- ]הקול $1הפסקול קישור
736 ([משו\s])פסי[- ]הקול $1הפסקולים קישור
737 פס קול פסקול קישור
738 להטמא להיטמא קישור
739 ([הוש]?)עומל(ים|[,.; ]) $1עמל$2 קישור
740 (פקי|אוזבקי|קזח|קירגיז|קירגי|טורקמני|אפגני|טג'יקי|כורדי)סטא(ן|ני|נית|נים|ניות) $1סט$2 קישור
741 ([^א-ת][בוכלש]?)תארי $1תוארי קישור
742 טאיקוונדו טאקוונדו קישור
743 גווני([^א-ת]) גוני$1 קישור
744 הכנסת ה-2([^-–א-ת0-9]) הכנסת השנייה$1 קישור
745 הכנסת ה-3([^-–א-ת0-9]) הכנסת השלישית$1 קישור
746 הכנסת ה-4([^-–א-ת0-9]) הכנסת הרביעית$1 קישור
747 הכנסת ה-5([^-–א-ת0-9]) הכנסת החמישית$1 קישור
748 הכנסת ה-6([^-–א-ת0-9]) הכנסת השישית$1 קישור
749 הכנסת ה-7([^-–א-ת]) הכנסת השביעית$1 קישור
750 הכנסת ה-8([^-–א-ת0-9]) הכנסת השמינית$1 קישור
751 הכנסת ה-9([^-–א-ת0-9]) הכנסת התשיעית$1 קישור
752 הכנסת ה-10([^-–א-ת0-9]) הכנסת העשירית$1 קישור
753 אחרי הספירה לספירה קישור
754 אסלמיסטי אסלאמיסטי קישור
755 (יוקר|אזורי?|תנאי|סביבו?ת|שטחי?|עלות|מרחב|מקום|מקומות|רמת)( ה?)מחייה $1$2מחיה קישור
756 מחייה המתים מחיה המתים קישור
757 מיכל(י? ה?)דלק מכל$1דלק קישור
758 היקסוס חיקסוס קישור
759 ([^א-ת])מצוה $1מצווה קישור
760 נילחמ נלחמ קישור
761 ([^א-ת][ולמש]?)דולנד $1דונלד קישור
762 מונטי פייטון מונטי פייתון קישור
763 ([^א-ת][כלבמשהו]?)מימצא $1ממצא קישור
764 חסיד אומות עולם חסיד אומות העולם קישור
765 אבן הרוזטה אבן רוזטה קישור
766 מיסתור מסתור קישור
767 ([0-9]) גר' $1 גרם קישור
769 קרן קימת לישראל קרן קיימת לישראל קישור
770 צ'צני צ'צ'ני קישור
771 מא?ריה קא?רי מריה קארי קישור
772 ([א-ת].)<(?:[Bb][Rr] ?\/?|\/ ?[Bb][Rr])>(.[א-ת]) $1{{ש}}$2 קישור
773 \{\{קצרמר\|([^\}]+)\}\}[\s\n]*\{\{קצרמר\|([^\}]+)\}\} {{קצרמר|$1|$2}} קישור
774 ( [וש]?)יתכן([^א-ת]) $1ייתכן$2 קישור
775 ([^א-ת]ו?[לבה]?)זכיו(ן|נות) $1זיכיו$2 קישור
776 אנטא?רטיקה אנטארקטיקה קישור
777 ([^א-ת][כלבשה]?)תאור(ו?[^א-ת]) $1תיאור$2 קישור
778 גז (ה?(?:\[\[)?)סארין $1סארין קישור
779 (אקויולנט|אקוויולנט|אקויוולנט) אקוויוולנט קישור
780 ניו-זילנד ניו זילנד קישור
781 ([^א-ת])וולבו([^א-ת]) $1וולוו$2 קישור
782 (\[דרוש מקור\]|\(דרוש מקור\)) {{דרוש מקור}} קישור
783 ([ה ])דו[- ]צניפי $1צניפי קישור
784 ([ה ])תלת[- ]צניפי $1תלת-פסיגי קישור
785 (ב|כ|ל|מ|ה)\[\[ועד([א-ת ]*)\|ועד([א-ת ]*)\]\] $1[[ועד$2|וועד$3]] קישור
786 (ב|כ|ל|מ|ה)\[\[ועד([א-ת ]*)\]\] $1[[ועד$2|וועד$2]] קישור
787 פרימאטים פרימטים קישור
788 פדראלי פדרלי קישור
789 גלוצ'סטר גלוסטר קישור
790 וורצ'סטר ווסטר קישור
791 אמפריה אימפריה קישור
792 בית משפט שלום בית משפט השלום קישור
793 מארקוס מרקוס קישור
794 אדמינסט אדמיניסט קישור
795 ([^א-ת][בלמוש]?)נגאסקי([^א-ת]) $1נגסאקי$2 קישור
796 כסנופון קסנופון קישור
797 קרסוס קראסוס קישור
798 פרס האמי פרס אמי קישור
799 ([^א-ת][הבל])קרייה $1קריה קישור
800 מחשוב שריגי מחשוב סריגי קישור
801 ליסוע לנסוע קישור
821 ( [הבכלמ]?)פ(מני|מינ)סט $1פמיניסט קישור
822 (גטו|ברית) וורשה $1 ורשה קישור
823 ([^א-ת][בולמ]?)בנקוק([^א-ת]) $1בנגקוק$2 קישור
824 בת([- ])זוגתו בת$1זוגו קישור
825 ([^א-ת]ו?ש?)מידי (שנייה|דקה|שעה|יום|שבוע|שבועיים|חודש|שנה|שנתיים|פעם) $1מדי $2 קישור, קישור
826 ([^א-ת])מידי ארבע שנים $1מדי ארבע שנים קישור
828 ([^א-ת])שיטנה([^א-ת]) $1שטנה$2 קישור
829 ([^א-ת])פעלי([^א-ת]) $1פועלי$2 קישור
830 זמן יקום מתואם זמן אוניברסלי מתואם קישור
831 צאלח א[- ]דין צלאח א-דין קישור
832 (פלואורו?סנט|פלורו?סנט) פלואורסצנט קישור
833 (פלואורו?סנצ|פלורו?סנצ) פלואורסצנצ קישור
834 ([^א-ת])מירוץ $1מרוץ קישור
835 ([^א-ת])([הבלש])ויקינג $1$2וויקינג קישור
836 (פאראמדיק|פארמדיק|פראמדיק) פרמדיק קישור
837 ([^א-ת][בלמש]?)(ורקרו[זס]|וראקרוז) $1וראקרוס קישור
838 ([^א-ת]ו?ש?[כלבמה]?)נסיו(ן|נ[הו]|נות|נ[םן])([^א-ת]) $1ניסיו$2$3 דה נסיון|דה לה נסיון|לה נסיון קישור
839 ( ו?ש?)היכ([הו]|תה)([^א-ת]) $1הכ$2$3 קישור
840 ([^א-ת])(טיגראי|תגראי)([^א-ת]) $1תיגראי$3 קישור
841 (אזורי?|סירו?ת|ספינו?ת|ציוד) דייג([^א-ת]) $1 דיג$2 קישור
842 ( [בכלמש]?)שיטחה([^א-ת])(?!את |אותו |אות[םן] ) $1שטחה$2 קישור
843 דיסלקציה דיסלקסיה קישור
844 ([^א-ת])(?:ימטו|יא?מאטו)([^א-ת]) $1יאמטו$2 קישור
845 ([^א-ת][למ]?)זויות([^א-ת]) $1זוויות$2 קישור
846 ([^א-ת][ה]?)אקסלוסיבי $1אקסקלוסיבי קישור
847 ([^א-ת][ה]?)ניצחי((?:ת|ות|ים)?[^א-ת]) $1נצחי$2 קישור
848 ([^א-ת])לשוא([^א-ת]) $1לשווא$2 קישור
849 יוסף סטלין יוסיף סטלין קישור
850 אדמניסטר אדמיניסטר קישור
851 ([^א-ת][ש]?)תירג(ו?ם|ומי?ם|ו?מ[הוי][^א-ת]) $1תרג$2 קישור, קישור
852 ([^א-ת][כלבמשהו]?)קורדינט $1קואורדינט קישור
853 ([^א-ת])הויקונט $1הוויקונט קישור
854 (ברית|כוחות|ראשי?|מדינות|מוסדות|קוד|חברו?ת|ארגון|צבא) נאטו $1 נאט"ו קישור
855 ([^[]ויטמין [A-Z])([0-9]+)([\s\.,])(?! *=) $1<sub>$2</sub>$3 קישור
856 \[\[(ויטמין [A-Z])([0-9]+)\]\] [[$1$2|$1<sub>$2</sub>]] קישור
857 סיירה לי?או(נה|ן) סיירה לאון קישור
858 ביצ'קרפט ביצ'קראפט קישור
859 ([^א-ת][במ]?)יפאן $1יפן קישור
860 ג'ירוסקופ גירוסקופ קישור
861 ([^א-ת][כלבו]?)בעית([^א-ת]) $1בעיית$2 קישור
862 ([^א-ת])בן היתר $1בין היתר קישור
863 ([^א-ת'])קוין $1קווין קישור
864 ([^א-ת]ה?)(יפייפיה|יפייפייה|יפהפיה) $1יפהפייה קישור
865 \[\[ערוץ הראשון\]\] [[הערוץ הראשון|ערוץ הראשון]] קישור
866 \[\[בערוץ הראשון\]\] ב[[הערוץ הראשון|ערוץ הראשון]] קישור
867 בלפאסט בלפסט קישור
870 טורנטו טורונטו קישור
871 מועמדיות מועמדויות קישור
872 (אוניברסטית|אונבריסטת) אוניברסיטת קישור
873 (אוניברסטיה|אונברסיטה) אוניברסיטה קישור
874 ([^א-ת][כלבמו]?)צמחיה([^א-ת]) $1צמחייה$2 קישור
875 ([^א-ת][כשהו]?)אופיני(ים|ות|[^א-ת]) $1אופייני$2 קישור
876 לפה"ס([^א-ת]) לפנה"ס$1 קישור
877 קישור
878 ליס"ט ליש"ט קישור
879 ה- ([\[0-9]) ה-$1 קישור
880 ברי([- ])(סמכא|מזל|הגנה) בני$1$2 קישור
881 ועוד\.\.\. ועוד. קישור
882 מיכלית מכלית קישור
883 פרידננד פרדיננד קישור
884 ([^א-ת][בהלמש])ששה $1שישה קישור
885 ([^א-ת][בולמש]?)ביה"ס $1בית הספר קישור
886 זקן ושבע ימים זקן ושׂבע ימים קישור
887 (\n)(={1,6})( *)(.+?):\3?\2 $1$2$3$4$3$2 קישור
888 (\n)(={1,6})( *)\'\'\'(.+?)\'\'\'\3?\2 $1$2$3$4$3$2 קישור
889 אאוגנוס אאוגניוס קישור
890 אפועל ניקוסיה אפואל ניקוסיה קישור
891 פרובינצייה פרובינציה קישור
892 סגן \[\[(?:יושב ראש|יו"ר) הכנסת\]\] [[סגן יושב ראש הכנסת]] קישור
893 סגנית \[\[(?:יושב ראש|יו"ר) הכנסת\]\] [[סגן יושב ראש הכנסת|סגנית יושב ראש הכנסת]] קישור
894 \[\[יושב ראש הכנסת\|סגן יושב ראש הכנסת\]\] [[סגן יושב ראש הכנסת]] קישור
895 \[\[יושב ראש הכנסת\|סגנית יושב ראש הכנסת\]\] [[סגן יושב ראש הכנסת|סגנית יושב ראש הכנסת]] קישור
896 ([בלמ])([- ]) +([0-9]|\[\[0-9]) $1$2$3 קישור
897 שבד(ית?[^א-ת]|יה|יי?ם|יות) שווד$1 קישור
898 נורבגי נורווגי קישור
899 ([^א-ת])תכני(הם|[^א-ת]) $1תוכני$2 קישור
900 ([^א-ת])צרכי(הם|[^א-ת]) $1צורכי$2 קישור
901 סינסנטי סינסינטי קישור
902 ([^|={\[])ערוץ E!(?!\]) $1{{ערוץ E!}} קישור
903 \[\[ערוץ E!\]\] {{ערוץ E!|קישור=כן}} קישור
904 ([^א-ת])בכפיה $1בכפייה קישור
905 ([ \(][לבשו]?)נהלי([^א-ת]) $1נוהלי$2 קישור
906 פצפי(סט|זם) פציפי$1 קישור
907 ([^א-ת]ו?ה?)אוירי((?:ת|ים|ות)?[^א-ת]) $1אווירי$2 קישור
908 ([^א-ת]ו?[בל]?)חדשי([^א-ת]) $1חודשי$2 קישור
910 ([^א-ת]ו?[בל]?)אזני([^א-ת]) $1אוזני$2 קישור
911 ([^א-ת])להזים([^א-ת]) $1לְהָזֵם$2 קישור
912 הערות-שוליים הערות שוליים קישור
913 ([^א-ת])בין הייתר([^א-ת]) $1בין היתר$2 קישור
914 איסטרטג אסטרטג קישור
915 קישור
916 אולימפיד([הת]) אולימפיאד$1 קישור
917 ([^א-ת][לבמשו]?ה?)אינטלגנ $1אינטליגנ קישור
918 ([^א-ת][כלבמשהו]?)פדרצית([^א-ת]) $1פדרציית$2 קישור
919 (פרסי?) הנובל([^א-ת]) $1 נובל$2 קישור
920 ([^א-ת])ליוטננט $1לוטננט קישור
921 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אסיפ([הת]) $1אספ$2 קישור
922 ([^א-ת])ד(?:עא|אע)"?ש([^א-ת]) $1דאעש$2 קישור, קישור
923 סבתא[ -]רבא([^א-ת]) סבתא רבתא$1 קישור
924 ([^א-ת][כלבמשהו]?)לווינים $1לוויינים קישור
925 ([^א-ת]ו?[בהכל]?)(?:זאולוג|זיאולוג) $1זואולוג קישור
926 ([^א-ת]ו?[כשה]?)מופנת $1מופנית קישור
927 ([^א-ת]ו?[כה]?)מוטעת $1מוטעית קישור
928 ([^א-ת])למחייה $1למחיה קישור
929 מחייה השפה מחיה השפה קישור
930 גוויה גווייה קישור
931 ([^א-ת]ו?ה?)בידיוני $1בדיוני קישור
932 ([^א-ת]ו?ה?)קורדינציה $1קואורדינציה קישור
933 ([^א-ת]ו?)בינימין $1בנימין קישור
934 קשר אדוק קשר הדוק קישור
935 יצירת אומנות יצירת אמנות קישור
936 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?(?:(?:אוטו)?ביו|ביבליו|גאו|דמו|אתנו|ליטו|היסטוריו|טופו)?)גראפי(י?(?:ם|ו?ת)?[^א-ת]|קה) $1גרפי$2 קישור
937 קומותיים קומתיים קישור
938 סיסטמתי סיסטמטי קישור
939 ארומתי ארומטי קישור
940 דרמתי דרמטי קישור
941 ([^א-ת]ה?)סטירי(קן|[^א-ת]) $1סאטירי$2 קישור
942 , , קישור
943 ,([0-9][a-z][א-ת]) , $1 קישור
945 \]\]\( ? ]] ( קישור
946 ([^א-ת][בה])סתו([^א-ת"]) $1סתיו$2 קישור
947 \]\] ]] קישור
948 גיניאה גינאה קישור
949 (סא?ן דיאגו|סאן דייגו) סן דייגו קישור
950 ([^א-ת])פסי קול $1פסקולים קישור
951 ([^א-ת]ו?[מבשל]?)נאסא([^א-ת]) $1נאס"א$2 קישור
952 ([^א-ת]ו?[מבשל]?)נוטינגהם $1נוטינגהאם קישור
953 ((?:יותר|למעלה) מ|(?:שני|שלושה|ארבעה|חמישה|שישה|שבעה|שמונה|תשעה|עשרה|חצי|לפחות|[0-9]) )מליון $1מיליון קישור
954 (\[\[[0-9]+\]\]) +- +(\[\[[0-9]+\]\]) $1–$2 קישור
955 מחל(ה|ות) מדבק(ו?ת) מחל$1 מידבק$2 קישור
956 ([^א-ת])ואלהלה([^א-ת]) $1ולהאלה$2 קישור
957 סטיסטיקות סטטיסטיקות קישור
958 שני(?:-| )שליש([^א-ת]) שני שלישים$1 קישור
959 ([^א-ת][לבמשו]?)מונאקו $1מונקו קישור
960 ( [לבמו])(\[\[[0-9]+\]\]) $1-$2 קישור
961 קז'ישטוף קשישטוף קישור
962 (אימפריה|רפובליקה) הרומאית $1 הרומית קישור
963 ([^א-ת]ו?[כלמשה]?)(אל|סג|רס|רנ)"מ([^א-ת]) $1$2"ם$3 קישור
964 ([^א-ת]ו?[כלמשה]?)רס"נ([^א-ת]) $1רס"ן$2 קישור
965 (דיגיטאלי|דיגטלי) דיגיטלי קישור, קישור
966 (ה\[\[(?:מדע בדיוני\|)?|\[\[מדע בדיוני\|ה)מד"ב\]\] ה[[מדע בדיוני|מדע הבדיוני]] קישור
967 ([^ה])\[\[(?:מדע בדיוני\|)?מד"ב\]\] $1[[מדע בדיוני]] קישור
968 מד"ב מדע בדיוני קישור
969 המד"ב המדע הבדיוני קישור
970 ([^א-ת]ו?[כבמשה]?)אברים $1איברים קישור
971 ([^א-ת]ו?[לבשה]?)גולגלות $1גולגולות קישור
972 תתי(?:-| )(ה?מ)י(ן|נים) תת-$1ינים קישור
973 דוסטוייבסקי דוסטויבסקי קישור
974 ביסמארק ביסמרק קישור
975 ([^א-ת][וש]?[לה])היפך $1הפך קישור
976 ([^א-ת][כלבמשהו]?)(דיווזיה|דיווי?זייה|דוויזיה) $1דיוויזיה קישור
977 ([^א-ת][כלבמשהו]?)(די?וויזית) $1דיוויזיית קישור
978 ([^א-ת][לבהו]?)עינים $1עיניים קישור
979 ([^א-ת][כלבמשו]?)דיעותיו $1דעותיו קישור
980 נרקסיסטי נרקיסיסטי קישור
981 ([^א-ת]ו]?)בימנו $1בימינו קישור
982 ([^א-ת][כלבמשהו]?)פניקה $1פאניקה קישור
983 ([לובמ])([0-9]{3,}) $1-$2 קישור
984 תתי(?:-| )מקלע([^א-ת]) תת-מקלעים$1 קישור
985 פתח תקוה פתח תקווה קישור
986 ([^א-ת])ג'ראלד([^א-ת]) $1ג'רלד$2 קישור
987 שלחן ערוך שולחן ערוך קישור
988 ויקימקור ויקיטקסט קישור
989 \[\["([א-ת ]+)"\]\] "[[$1]]" קישור
990 \[\[([א-ת ]+)\|"([א-ת ]+)"\]\] "[[$1|$2]]" קישור
991 ([^א-ת][כשהו]?)מבויי(ם|מת|מות|מים) $1מבוי$2 קישור
992 ([^א-ת][שו]?)ציוה([^א-ת]) $1ציווה$2 קישור
993 ([0-9])־([0-9]) $1–$2 קישור
994 הבינתחומי בהרצליה הבינתחומי הרצליה קישור
995 שחקן שחמט שחמטאי קישור
996 שחקן \[\[שחמט\]\] [[שחמטאי]] קישור
997 שחקני(ו?)ת שחמט שחמטאי$1ת קישור
998 ([^א-ת][לבמשהו]?)צואר([^א-ת]) $1צוואר$2 קישור
999 ([^א-ת])ספיציפי([^א-ת]) $1ספציפי$2 קישור
1000 ([^א-ת][כלמשהו]?)חווייה([^א-ת]) $1חוויה$2 קישור
1001 ([^א-ת][וה]?)עיסק((?:י|ה|יות|ית|ת|אות|יים)[^א-ת]) $1עסק$2 קישור
1002 ([^א-ת][כלבשו]?)אבי(-| )טיפוס([^א-ת]) $1אבות$2טיפוס$3 קישור
1003 ([^א-ת][כלבשהו]?)ייתרון([^א-ת]) $1יתרון$2 קישור
1004 ([^א-ת][לבהו]?)טוניס((?:יה|אי|איו?ת)?[^א-ת]) $1תוניס$2 קישור
1005 ([^א-ת])להרגו([^א-ת]) $1להורגו$2 קישור
1006 ([^א-ת][הול]?)(?:קונבציונלי|קונבציונאלי|קונבנציונאלי)((?:ת|ות|י?ם)?[^א-ת]) $1קונבנציונלי$2 קישור
1007 ([^א-ת][לבהו]?)כיוונו(ן|נ) $1כוונו$2 קישור
1008 איחס(ו?[ןנ]) אחס$1 קישור
1009 אקטואלים אקטואליים קישור
1010 אית(חלה?|חול) את$1 קישור
1011 גיאו(| |-)פוליטי גאו$1פוליטי קישור
1012 מינימאלי מינימלי קישור
1013 מיזנטרופ מיזנתרופ קישור
1014 פילנטרופ פילנתרופ קישור
1015 ([^א-ת][לבהמו]?)אסטמה $1אסתמה קישור
1016 אנטרופולוג אנתרופולוג קישור
1017 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)אמפטי $1אמפתי קישור
1018 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)אוטנטי $1אותנטי קישור
1019 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)טלפטי $1טלפתי קישור
1020 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)אורטופד $1אורתופד קישור
1021 ([^א-ת]ו?[לב]?)גלזגו $1גלאזגו קישור
1022 אוניברסיטות אוניברסיטאות קישור
1023 ([^א-ת][וש]?)התידד $1התיידד קישור
1024 ([בלהמ])ונצואל([הי]) $1וונצואל$2 קישור
1025 ([בלהמ])\[\[ונצואלה\]\] $1[[ונצואלה|וונצואלה]] קישור
1026 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת]) $1דייווי$2 קישור
1027 אקדמייה אקדמיה קישור
1028 טלוויזיונים טלוויזיוניים קישור
1029 תראפי([^א-ת]|[סהת]|ים|ות) תרפי$1 קישור
1030 ([^א-ת][כהו]?)אמתי(ת?[^א-ת]) $1אמיתי$2 קישור
1031 ([^א-ת][כלבהו]?)גיאות([^א-ת]) $1גאות$2 קישור
1032 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אל(?:כוה|כהו)ל([^א-ת]) $1אלכוהול$2 קישור
1033 ([^א-ת][כלבמשו]?)אוניברסיטאת([^א-ת]) $1אוניברסיטת$2 קישור
1034 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד|גונדר|טפסר) $1$2-$3 קישור, קישור
1035 אלוף משנה אלוף-משנה קישור
1036 הנחייה הנחיה כלבי? הנחייה קישור
1037 אחמדינג'אד אחמדינז'אד קישור
1038 קואליצית קואליציית קישור
1039 קטיגור קטגור קישור
1040 טריטורייה טריטוריה קישור
1040 בקטגורית בקטגוריית קישור
1041 טכנולגי טכנולוגי קישור
1042 (שדה|עד|עדי|עדות|שדה|זווית|קו|לקות|לקויי) ראיה $1 ראייה קישור
1043 אינטרקצי(ה|ות|ית) אינטראקצי$1 קישור
1044 ([^א-ת][כלבמשו]?)יכולתיה([ןם]) $1יכולותיה$2 קישור
1045 וירטואלים וירטואליים קישור
1046 מאורכות מוארכות קישור
1047 עשור ה(ראשון|שני|שלישי) של שנות האלפיים עשור ה$1 של המאה ה-21 קישור
1048 ([^א-ת]ו?[בל]?)גדלי([^א-ת]) $1גודלי$2 קישור
1049 ([^א-ת]ו?[בל]?)כתלי([^א-ת]) $1כותלי$2 קישור
1050 מה-([0-9]+) ב(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)([^א-ת]) מ-$1 ב$2$3 קישור
1051 עד ה-([0-9]+) ב(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)([^א-ת]) עד $1 ב$2$3 קישור
1052 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)סימפטי $1סימפתי קישור
1053 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)פסיכופט $1פסיכופת קישור
1054 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)פנטזייה $1פנטזיה קישור
1055 ([^א-ת])ע"מ ([0-9]) $1עמ' $2 קישור
1056 ([^א-ת])ע"מ (ל[א-ת][א-ת]) $1על מנת $2 קישור
1057 ([^א-ת][בה]?)מרכאות([^א-ת]) $1מירכאות$2 קישור
1058 תיאטרון \[\[בית ליסין\]\] [[תיאטרון בית ליסין]] קישור
1059 מדלית מדליית קישור
1061 קוגניטיבים קוגניטיביים קישור
1062 ([^א-ת])לוטנט $1לוטננט קישור
1063 ([גצ])י'([א-ת]) $1'י$2 קישור
1064 איוו(רו?ר) אוו$1 קישור
1065 איורור אוורור קישור
1066 ([כלבמשהו]?)איפ(יון|יונ[יוהםן]|יין|יינה|יינו) $1אפ$2 קישור
1067 טכנולוגייה טכנולוגיה קישור
1068 ([^א-ת]ו?(?:ש|כש)?נ)י(מנ(?:ו|ה|תה)[^א-ת]) $1$2 קישור
1069 קואליציונים קואליציוניים קישור
1070 ([^א-ת][משהכלב])ורמאכט $1וורמאכט קישור
1071 ([^א-ת][במל])ו\[\[(וינה|ונציה|ונצואלה|ורשה)\]\] $1[[$2|ו$2]] קישור
1072 ([^א-ת][במל])\[\[ונציה\]\] $1[[ונציה|וונציה]] קישור
1073 קבריולט קבריולה קישור
1074 סיסטם אוף א דאון סיסטם אוף אה דאון קישור
1075 תאטראות תיאטראות קישור
1076 מהירוית מהירויות קישור
1077 אפליקצייה אפליקציה קישור
1078 מודלובה מולדובה קישור
1079 פדרצייה פדרציה קישור
1080 ([הבלמ])וריאצי $1ווריאצי קישור
1081 צ'מברליין צ'מברלין קישור
1082 מייטב מיטב קישור
1083 האלבום ה?אולפן אלבום האולפן קישור
1084 שנה"ל שנת הלימודים קישור
1085 ואדי ערה ואדי עארה קישור
1086 == ?העלילה ?== ==עלילה== קישור
1087 מנטלים מנטליים קישור
1088 אוויריה אווירייה קישור
1089 העדרו(ת|יות) היעדרו$1 קישור
1090 העלמות([והםן]) היעלמות$1 קישור
1091 הימנו([נן]) המנו$1 קישור
1092 השג(י[וה]ם?[^א-ת]) הישג$1 קישור
1093 טרילוגייה טרילוגיה קישור
1094 קטגורייה קטגוריה קישור
1095 צויי([נן]) צוי$1 קישור
1096 דירב([נן]) דרב$1 קישור
1097 גירסת גרסת קישור
1098 ([^א-ת])הרויח $1הרוויח קישור
1099 שגוייה שגויה קישור
1100 תאורייה תאוריה קישור
1101 ([^א-ת]ה?)אנזימתי $1אנזימטי קישור
1102 (== ?)היסטוריה והווה( ?==) $1היסטוריה$2 קישור
1103 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אלמנטיים $1אלמנטים קישור
1104 כשרונ(ו|ות|ם|יים|יות|תיו|תיה)([^א-ת]) כישרונ$1$2 קישור
1105 פירסמ([^ן]) פרסמ$1 קישור
1106 ראוייה ראויה קישור
1107 שיכנעה שכנעה קישור
1108 צוייר צויר קישור
1109 בטאונ(ו|ה|ם|ים)([^א-ת]) ביטאונ$1$2 קישור
1110 לסרוגין לסירוגין קישור
1111 בינלאומים בינלאומיים קישור
1112 הדרדרות הידרדרות קישור
1113 קרוב לודאי קרוב לוודאי קישור
1114 ([^מ])גולגלת $1גולגולת קישור
1115 אולימפים אולימפיים קישור
1116 פונקציונאלי פונקציונלי קישור
1117 אירג([נן][^זס]) ארג$1 קישור
1118 מירוצי מרוצי קישור
1119 ([משהוכלב ])עתו([נן]) $1עיתו$2 קישור
1120 ([משהוכלב ])ציפיה $1ציפייה קישור
1121 מעורבתו מעורבותו קישור
1122 אקדמים אקדמיים קישור
1123 ([^א-ת]ה?)עקריים $1עיקריים קישור
1124 ([^א-ת]ה?)פדרלים $1פדרליים קישור
1125 ([^א-ת])להווצר $1להיווצר קישור
1126 ([^א-ת])כשלונ([והםן]) $1כישלונ$2 קישור
1127 ([^א-ת]ו?ה?)גרעונות $1גירעונות קישור
1128 ([^א-ת]ו?[מהכלב])קירבה $1קרבה קישור
1129 ([^א-ת])מיני([- ])האלבום $1המיני$2אלבום קישור
1130 ([^א-ת][^מ]ו?)רעיתו $1רעייתו קישור
1131 ([^א-ת][כלשהו]?)מאויימ $1מאוימ קישור
1132 דומיננטים דומיננטיים קישור
1133 ([^א-ת][משהוכלב]?)יסורים $1ייסורים קישור
1134 ([^א-ת][וש]?)שיגשג $1שגשג קישור
1135 ([^א-ת][כלבמשו]?)סוגית $1סוגיית קישור
1136 ([^א-ת]ו?[הל]?)פליאוף $1פלייאוף קישור
1137 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שטפו(ן|נות) $1שיטפו$2 קישור
1138 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ניי?טראלי $1נייטרלי קישור
1139 ([^א-ת])ויזואלים $1ויזואליים קישור
1140 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אישר(ו?ר) $1אשר$2 קישור
1141 ([^א-ת][כלבמשהו]?)איכל(ו?ס) $1אכל$2 קישור
1142 ([^א-ת][כלבמשהו]?)חרויות([^א-ת]) $1חירויות$2 קישור
1143 ([^א-ת][במ])צרוף $1צירוף קישור
1144 ([^א-ת]ב)מלים $1מילים קישור
1145 ([^א-ת]ו?)ב(אקינגהא?|א?קינגה)ם $1בקינגהאם קישור
1146 ([^א-ת]ו?ה?)דוקומנטרים $1דוקומנטריים קישור
1147 אגרות( ה?)חוב איגרות$1חוב קישור
1148 ([^א-ת]ו?)להעלם $1להיעלם קישור
1149 ([^א-ת][הו]?)מנטאלי((?:ם|ים|יות|ת|זם)?[^א-ת]) $1מנטלי$2 קישור
1150 ([^א-ת][הו]?)אינסטרומנטאלי $1אינסטרומנטלי קישור
1151 ([^א-ת][כלבמשו]?)מיניסוטה $1מינסוטה קישור
1152 תוך גולגו?לתי תוך-גולגולתי קישור
1153 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ליגיו((?:ן|נות|ר|רים)[^א-ת]) $1לגיו$2 קישור
1154 ([משהכלב])וייטנא([מם]) $1ווייטנא$2 קישור
1155 ([משהכלב])\[\[וייטנאם\]\] $1[[וייטנאם|ווייטנאם]] קישור
1156 ([^א-ת][משהכלב])וינגייט $1ווינגייט קישור
1157 ([^א-ת]ו?ל)ויליאם $1וויליאם קישור
1158 ([^א-ת][משהלב])וירוס $1ווירוס קישור
1159 ([^א-ת][משהלב])\[\[וירוס\]\] $1[[וירוס|ווירוס]] קישור
1160 ([^א-ת][משהכלב])וידוי $1ווידוי קישור
1161 ([^א-ת][משהלב])ויסות $1וויסות קישור
1162 ([^א-ת][משהכלב])ויילס $1וויילס קישור
1163 ([^א-ת][משהכלב])ויקטור $1וויקטור קישור
1164 ([^א-ת][משהכלב])ונקובר $1וונקובר קישור
1165 ([^א-ת][משהכלב])\[\[ונקובר\]\] $1[[ונקובר|וונקובר]] קישור
1166 ([^א-ת][משהכלב])ויסקונסין $1וויסקונסין קישור
1167 ([^א-ת][משהכלב])\[\[ויסקונסין\]\] $1[[ויסקונסין|וויסקונסין]] קישור
1168 ([^א-ת][כלבשהו]?)בעייתים $1בעייתיים קישור
1169 ([^א-ת])ויצ"ו([^א-ת]) $1ויצו$2 קישור
1170 ירי((?:ות)? )מגוף[ \-](ראשון|שלישי) ירי$1בגוף $2 קישור
1171 ([^א-ת][כלבמשהו]?)לו(?:ו|י)?יתנ $1לווייתנ קישור
1172 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שערורי([הת]) $1שערוריי$2 קישור
1173 ([^א-ת][וש]?)יווצר $1ייווצר קישור
1174 ([^א-ת][כלבמשהו]?)כנופית $1כנופיית קישור
1175 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אימפרית $1אימפריית קישור
1176 ([^א-ת]ו?)להשאר([^א-ת]) $1להישאר$2 קישור
1177 ([^א-ת][כלבמשהו]?)מעינות([^א-ת]) $1מעיינות$2 קישור
1178 ([^א-ת][כלבמשהו]?)צרפתיה([^א-ת]) $1צרפתייה$2 קישור
1179 ([^א-ת][כלבמשהו]?)איטלקיה([^א-ת]) $1איטלקייה$2 קישור
1180 ([^א-ת][וה]?)ספציפים $1ספציפיים קישור
1181 ([^א-ת][כלהו]?)תעשייתים $1תעשייתיים קישור
1182 ([^א-ת][להו]?)פורמלים $1פורמליים קישור
1183 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ספרדיה $1ספרדייה קישור
1184 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אובייקטיבים $1אובייקטיביים קישור
1185 ([^א-ת][כלבמשהו]?)עכשווים $1עכשוויים קישור
1186 תחנ(ו?ת ה?)כח([^א-ת]) תחנ$1כוח$2 קישור
1187 ([^א-ת][כלבמשו]?)הילארי([^א-ת]) $1הילרי$2 \[\[הילארי\]\] קישור
1188 ([^א-ת][וכש]?)ייל((?:כו|ך)[^א-ת]) $1יל$2 קישור
1189 אינדיווידואל אינדיבידואל קישור
1190 ([^א-ת][כלבמשו]?ה?)לווית([וה][^א-ת]) $1לוויית$2 קישור
1191 ([^א-ת]ו?כ?ש?[תי])(קחו?[^א-ת]) $1י$2 קישור
1192 ([^א-ת]ו?כ?ש?[תי])שאר(ו?[^א-ת]) $1ישאר$2 קישור
1193 עקרון זה עיקרון זה קריי?ת עקרון קישור
1194 ([^א-ת][ומש]?ה)עקרון $1עיקרון קריי?ת עקרון קישור
1195 (ו?[שהב])שיחזור $1שחזור קישור
1196 ([^א-ת][כלבמשהו]?)(חד|דו|תלת) ממד $1$2־ממד קישור
1197 עיר(עו?ר) ער$1 קישור
1198 ([^א-ת][כלבמהו]?)גיזרה $1גזרה קישור
1199 ([^א-ת][משהכלב])וירג'יניה $1ווירג'יניה קישור
1200 ([^א-ת][משהכלב])\[\[וירג'יניה\]\] $1[[וירג'יניה|ווירג'יניה]] קישור
1201 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שיחר(ו?ר[הוםן]?[^א-ת]) $1שחר$2 קישור
1202 ([^א-ת])דו תחמוצת([^א-ת]) $1דו־תחמוצת$2 קישור
1203 ([^א-ת][בהולמש]?)צפיה([^א-ת]) $1צפייה$2 קישור
1204 ([^א-ת][כלבמשהו]?)עירנות([םןוה]?[^א-ת]) $1ערנות$2 קישור
1205 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ברת(?:-| )קיימא([^א-ת]) $1בת קיימא$2 קישור
1206 (== ?)רקע כללי( ?==) $1רקע$2 קישור
1207 ([^א-ת][כלבמשהו]?)דיגמ([ןנ]) $1דגמ$2 קישור
1208 ח'ותים חות'ים קישור
1209 ([^א-ת][משהוכלב]?)קידמי $1קדמי קישור
1210 ברטראם ברטרם קישור
1211 ([^א-ת][משהוכלב]?)פירצה $1פרצה קישור
1212 ([^א-ת][משהוכלב]?)ריאיונות $1ראיונות קישור