רב יעקב מנהר פקוד

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

רב יעקב מנהר פקוד היה אמורא בבלי בן הדור השישי. תלמידו של רבינא, ובשמו מסר בתלמוד הבבלי הערות, קושיות ותשובות.

מוצאו של רב יעקב הוא מנהר פקוד שבבבל, ואין פרטים רבים שידועים על משפחתו ועל חייו. למד אצל רבינא[1]. במספר מקומות בתלמוד מסר רב יעקב בשמו של רבינא הערות למהלך התלמוד, קושיות ותירוצים[2], ובין היתר נזכר שמו בסוגיית מי שהיה נשוי שלוש נשים שבמסכת כתובות[3]:

"רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבינא אמר: רישא בשתי תפיסות, וסיפא בשתי תפיסות; רישא בשתי תפיסות - דנפלו שבעין וחמשה בחד זימנא, ומאה ועשרים וחמשה בחד זימנא, סיפא בשתי תפיסות - דנפלו שבעים וחמשה בחד זימנא, ומאתים ועשרים וחמשה בחד זימנא."

מתורתו[עריכת קוד מקור | עריכה]

רב יעקב מסר מאמר אחד בשם רבא, ואחד בשם רב הונא בריה דרב יהושע[4].רוב הדברים שמובאים בשמו בתלמוד הם קושיות והערות למהלך סוגיות, ומיעוטן מאמרים הלכתיים.

אדם אחד אמר לחברו: אם אמכור את הקרקע הזאת - אמכור אותה לך במאה זוז. הלך ומכר אותה לאדם אחר במאה ועשרים. אמר רב כהנא: קנה הראשון. מתקיף לה (מקשה) רב יעקב מנהר פקוד : האי זוזי אנסוהו (זה שנתן לו מאה ועשרים אנסוֹ למוכרה, ולולא נתן לו כל כך הרבה בערה לא היה בדעתו למוכרה, והוא 'אם אמכור אותה בשווייה' אמר לו, והרי לא מכרה מדעתו אלא בעל כורחו - רש"י)! והלכתא כרב יעקב מנהר פקוד[5].

לרב יעקב מנהר פקוד יוחסה תקנה להחזיק כלי (נטלא) לנטילת ידיים, שמכיל רביעית[6]:

אתקין רב יעקב מנהר פקוד נטלא בת רביעתא.

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ סנהדרין סט ע"א.
  2. ^ תלמוד בבלי, כתובות צח ע"ב. בבא בתרא קנז ע"ב; זבחים ו ע"א; ועוד.
  3. ^ כתובות צג ע"א.
  4. ^ בבלי, כתובות לג ע"ב (בשם רבא). סנהדרין סט ע"א (בשם רב הונא בריה דרב יהושע).
  5. ^ בבלי, עבודה זרה עב ע"א (הציטוט מפירוש רש"י תורגם לעברית).
  6. ^ בבלי, חולין קז ע"א.