ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תחרות הכתיבה/התחרות האחת עשרה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ℹ️ לעזרה פנו לדף השיחה או למזכירי התחרות, Saifunny ומקף
מקצרמר למובחר

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 (בוטלה) - 10 - 11

תחרות הכתיבה "מקצרמר למובחר" של ויקיפדיה העברית מתקיימת זו הפעם ה־11. תחרות הכתיבה הראשונה בוויקיפדיה העברית נערכה בחודש מרץ 2006 ובמסגרתה נכתבו עשרות ערכים מעולים, שרבים מהם נבחרו לרשימת הערכים המומלצים. בעקבותיה נערכו בשנים הבאות תחרויות כתיבה נוספות שהניבו כולן רשימה ארוכה של ערכים ברמה גבוהה מאוד. התחרות הקודמת התקיימה בשנה שעברה.

לוגו מקצרמר למובחר

רוח התחרות

"קנאת סופרים תרבה חוכמה" (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"א, עמוד א')

תחרות "מקצרמר למובחר" נועדה להיות תחרות משעשעת ומהנה של כתיבת ערכים מצוינים, שבסופה ייבחרו הערכים המנצחים ויוענקו פרסים סמליים. מטרת בחירת המנצחים היא אך ורק לקדם את מרכיב ההנאה והסיפוק שבכתיבה בוויקיפדיה, מרכיב אשר אובד לא פעם במלחמות עריכה, מריבות ושאר שגרת היומיום בוויקיפדיה. בכוחה של התחרות להעלות את רמת הכתיבה בוויקיפדיה, להגביר את שיתוף הפעולה והגיבוש בקהילת הכותבים ולמשוך ויקיפדים חדשים לכתיבה בוויקיפדיה.

השתתפות בתחרות

ראו כאן מידע על השתתפות בתחרות והרשמה אליה.

חלוקה לבתים

התחרות מחולקת לבתים, לפי נושאים שונים. הבתים הם כדלקמן:

במקרה של תחומי ביניים יוכלו מגישי המועמדות לפרט באיזה בית הם מבקשים להתמודד. במקרה כזה, כדאי להתייעץ עם מזכירי התחרות.

תחרויות המשנה

 • פרס עבור התמונה המקורית הטובה ביותר או האיור המקורי הטוב ביותר שנוצרו לצורך התחרות (יש להגיש מועמדות).
Justice and law.png
 1. התחרות מחולקת לשלושה בתים נושאיים, וכן לקבוצת תחרויות משנה, כמפורט בהמשך.
 2. בפרק זמן שייקבע, יוגשו המועמדויות לתחרות. מועמדות היא תמיד של ערך ושל כותב או של קבוצת כותבים, גם יחד, בבית מסוים.
 3. רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-5K תווים של טקסט כתוב, כולל קוד ויקי (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב", "עריכה" או "השלמה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.
 4. כל משתמש רשאי להציע עצמו כמשתתף בכתיבתם של מספר ערכים לבחירתו. את הערכים יש לסמן בתבנית {{מקצרמר למובחר}} ולהוסיף בטבלה של הבית המתאים. ערכים שלא יסומנו בתבנית ו/או לא יוספו לטבלה של הבית המתאים לא ישתתפו בתחרות.
 5. ניהול התחרות מופקד בידי חבר שופטים. לכל בית יהיה חבר שופטים משלו, בן שניים או שלושה שופטים. חבר שופטים נוסף ישפוט בכל תחרויות המשנה. בתחרות התמונה הטובה צוות השיפוט יכלול מינימום 5 שופטים.
 6. השופטים לא יוכלו להשתתף בתחרות כמועמדים. יש להימנע גם ממצבים של ניגוד אינטרסים ברור.
 7. כל המשתתפים מבהירים בזאת מעצם השתתפותם שיקבלו ברוח טובה ובוגרת את חוות הדעת של השופטים.
 8. השופטים יציעו עצמם לתפקיד. אם יעלה מספר המועמדים על מספר השופטים הדרוש, ייבחרו השופטים בהצבעה קצרה שלא יתאפשר בה דיון. כשירים להיבחר ויקיפדים רשומים עם ותק של שלושה חודשים וחמש מאות עריכות. עליהם להיות בעלי ידע משכנע ומוכח בתחום הכללי של הבית שבו הם מועמדים לשיפוט.
 9. כלל חברי הקהילה נקראים לתת בדפי השיחה של הערכים המתמודדים מה שיותר משוב בונה ועצות לכותבים בתחרות, במהלך התנהלותה. חברי צוות השיפוט לא יוכלו להשתתף בתהליך הביקורת הבונה. בהסכמתו של המועמד, ניתן גם להגיה, לערוך ולשפר בערך כלשהו בתחרות במהלכה, אך המילה האחרונה היא של המועמדים.
 10. שיפוט הערכים ייעשה לפי קריטריונים שיפורטו בהמשך - ברוחם הכללית של הקריטריונים לערכים מומלצים. תינתן העדפה משנית לוויקיפדים חדשים על פני ויקיפדים ותיקים ומוכרים. כן תינתן העדפה קלה לעבודת צוות ראויה להערכה. נימוקי חבר השופטים יפורסמו בפומבי.
 11. ערכים שיתגלו בהם פגמים של זכויות יוצרים או ניסיונות להשפעה או שיחוד של חבר השופטים ייפסלו מן התחרות.
 12. ערכים שישתתפו בתחרות לא יועמדו להצבעה כערכים מומלצים עד לסוף התחרות.
 13. בתחרות המשנה התמונה הטובה, לא תיבחר יותר מתמונה אחת של אותו צלם.
 14. ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם הנגרם בשל ו/או כתוצאה מהערכים שנכתבו במסגרת התחרות (בין אם זכו, ובין אם לאו, בין אם נמחקו מויקיפדיה באופן מלא או חלקי, ובין אם הטקסט הועבר לערך אחר). ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים בקשר לערך כלשהו, יהא הכותב אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים. מגיש הצילומים יהא אחראי לשפות ולפצות את ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים בגין הוצאות שיגרמו לו במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מהליכים אלו.
 15. כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד וויקמידיה ישראל ו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
 16. ויקימדיה ישראל ו/או צוות השופטים ו/או צוות מזכירי התחרות ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.
 17. משתתף שיזכה יקבל על כך הודעה בדוא"ל. העדרו של דוא"ל תקין משמעו פסילת המשתתף מהתחרות.
 18. ויקימדיה ישראל שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות או משתתפים בה בכל עת, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

להלן רשימה של עשרה מדדים שמומלץ להביא בחשבון בעת כתיבת ערכים בתחרות. הרשימה איננה מחייבת או ממצה, והשופטים רשאים להפעיל כל שיקול דעת עצמאי, וכך גם הכותבים.

 • נגישות: כתבו את הערך כך שגם קורא שאין לו שום ידיעה בנושא יוכל להשכיל ממנו וליהנות מקריאתו. פסקת הפתיח, במיוחד, צריכה להיות כתובה באופן נהיר לכל, קצר וקולע.
 • מקצוענות: למרות האמור לעיל, אל תתפשרו בדיוק העובדתי ובהצגה הנכונה והמלאה של הנושא, כך שגם איש מקצוע בתחום ישבע נחת מן הערך.
 • רהיטות: כתבו את הערך בעברית טבעית, שוטפת, תקינה ומלאה. העדיפו מושגים עבריים על מושגים לועזיים היכן שאפשר. הימנעו משימוש יתר בעגה מקצועית של יודעי ח"ן בלבד.
 • אמינות: הביאו מקורות ואסמכתאות לכתוב בערך, אפשר ממש בשיטה האקדמית עם הערות שוליים, או לכל הפחות בצורת רשימת קריאה.
 • חזות: תמונה שווה אלף מילים, והדבר נכון קל וחומר גם לאיורים. הוסיפו לערכיכם כל תמונה ואיור שיוכלו להמחיש את הכתוב ולהקל על הבנתו.
 • מקומיות: אם יש לערך הקשר ישראלי/יהודי/ציוני, חשוב להציג אותו בהקשר ובהיקף הראויים. הדבר חשוב במיוחד בערכים מתורגמים.
 • אוניברסליות: אם יש לערך גם הקשר עולמי/כללי, אל תוותרו עליו! אל תציגו נושא כללי רק מנקודת מבט ישראלית או מקומית.
 • קישוריות: ערך שופע בקישורים אדומים הוא תמיד בעייתי. אם יש מושגים מרכזיים שהקישור אליהם עודנו אדום, זו הזדמנות פז "להכחיל" אותו, אפילו בערך קצר יחסית. אם הערך מקשר לערכים מקיפים (ואולי אף לערכים מומלצים) רבים - מה טוב.
 • מקוריות: עבודת איסוף ומחקר מקורית צפויה להניב ערך מוצלח יותר מעבודת תרגום גרידא. גם אם אתם מתרגמים, הקפידו לכתוב בנושא שאתם בקיאים בו ויכולים להפעיל בו את שיקול דעתכם העצמאי והמקורי.
 • שיתופיות: כל טקסט שעובר תחת זוג עיניים נוסף משתפר בהכרח. שתפו פעולה עם שאר הוויקיפדים בהפיכת הערך מעבודת יחיד לערך מובחר שהוויקיפדיה תוכל להתברך בו באמת.

בתחרות התמונה הטובה או האיור הטוב יבדקו השופטים את המרכיבים הבאים:

 • ערכה התוכני של התמונה/האיור מבחינת המידע שהוא תורם - ברורה, מדגימה יפה את הערך (וזאת מבלי הסברים ארוכים המכבידים על הערך - התמונה נועדה להבהיר ולא להכביד), מספקת מידע ייחודי/נדיר וכד' וכן שילוב בערכים וההתאמה אליהם. תמונה או איור שאינם נמצאים בערך יפסלו מהתחרות.
 • ערכה החזותי של התמונה - איכותה המקצועית והצילומית של תמונה (גודל, חדות, איזון אור, צבע וכד') וכן איכותה האמנותית ויופייה (עיצוב, הרכב, ייחודיות, זווית וכד'). במקרה של איור יישפט רק מרכיב האיכות והיופי (עיצוב, הרכב וכד').
 • תיעוד ותיוג ראויים ונכונים (רשיון כמובן, מילוי פרטים, סיווג וכו'). התמונות/האיורים חייבים להיות מועלים לויקישיתוף. סיווג נאות בויקישיתוף מהווה חלק מהשיקולים הנשקלים בבחינת התמונה.
Trophe.png משתמש זה זכה בתחרות הכתיבה Miktzarmar.JPG לאחר שכתב או הרחיב את הערך שם הערך הזוכה.

הפרסים באדיבות ויקימדיה ישראל:

 • 150 ש"ח לזוכה במקום הראשון בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 100 ש"ח לזוכה במקום השני בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 50 ש"ח לזוכה במקום השלישי בתחרות הכתיבה, בכל אחד מהבתים.
 • 100 ש"ח לזוכה במקום הראשון בתחרות התמונה הטובה ביותר/האיור הטוב ביותר (התחרויות משולבות לתחרות אחת).
 • 100 ש"ח לוויקיפד שיזכה בתואר "הוויקיפד התורם" (נבחר בידי מזכירי התחרות).

הודעה לעיתונות

כולם מוזמנים לעזור בכתיבת הודעה לציבור ובליטושה. ההודעה תופץ לכלי התקשורת וכן לציבור באמצעות אתרים ופורומים שונים באינטרנט, במטרה למשוך לתחרות מספר מירבי של עורכים חדשים.

אנא סייעו בפרסום התחרות גם ברשתות החברתיות:חבר המזכירים

עריכה

חבר השופטים

עריכה

בית ראשון[עריכת קוד מקור]

בית שני[עריכת קוד מקור]

בית שלישי[עריכת קוד מקור]

תחרויות המשנה - האיור הטוב ביותר והתמונה הטובה ביותר[עריכת קוד מקור]

הנחיות לשופטים

Wessel smedbager04.jpg

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דואל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות בבית שלכם. שופטי כל בית יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"עשרת הדיברות לערכים בתחרות" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על שופטי הבית. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • אתם מוזמנים לקבוע את הקריטריונים כבר עתה וכן לעיין בערכים המתחרים; אך הערכתם תתקיים רק לאחר המועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט ב-24 בפברואר.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בניגוד לנהוג בוויקיפדיה, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זיכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בבית שלכם בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.
 • מומלץ לעבור כבר עכשיו על רשימת המועמדויות בבית שלכם ולבדוק אם כולן עומדות בתנאי הסף של התחרות.
 • כדאי לוודא שכל המשתתפים שנרשמו, במיוחד החדשים, מסתדרים מבחינה טכנית, ובמידת הצורך להפנותם למזכירי התחרות על מנת שיסייעו או יתווכו ביניהם לבין ויקיפדים מנוסים.
 • כן אפשר וכדאי לתזכר מועמדים שנראה כאילו הזניחו את המועמדות שלהם ככל שיתקרב המועד האחרון להגשת ערכים.
 • ההשתתפות שלכם מחייבת! אם לא תהיה ברירה ותצטרכו לפרוש, אנא הקדישו את המאמץ הדרוש למציאת שופט מחליף.
Nuvola apps karm.png
לוח הזמנים
בכל התאריכים (אלא אם נאמר אחרת) הכוונה היא לצהרי אותו היום, שעה 12:00 שעון ישראל.
 1. 22 בספטמבר 2022: פתיחתה הרשמית של התחרות והתאריך הקובע לצורך זכאות למועמדות. ניסוח הודעה לציבור והפצתה לתקשורת וברשת האינטרנט.
 2. 22 בפברואר 2023: מועד אחרון לפרסום גרסאות סופיות לשיפוט.
 3. 22 במרץ 2023: מועד אחרון לפרסום החלטות השופטים.
Nuvola apps file-manager.png
משוב עמיתים
כמוסבר בתקנון, למשוב העמיתים תפקיד חשוב מאוד בתחרות. ויקיפדיה היא מיזם שיתופי, לפיכך אנחנו מעודדים את כולם לקרוא את הערכים המועמדים, לשפר אותם בכל דרך שניתן - בעריכה לשונית, בהגהות, בתוספת מידע, בתמונות, באיורים, בעצות טובות, בבירור פרטים חסרים, בהוספת מראי מקום ועוד. זכרו רק שהמילה האחרונה היא של המועמדים, וכי יש לנהוג באדיבות ובדרך ארץ בעת השתתפותכם במשוב העמיתים.

משוב עמיתים לערכים המתמודדים מתבצעת בדפי השיחה של הערכים.הנחיות לשופטים[עריכת קוד מקור]

Wessel smedbager04.jpg

אנו מודים לשופטים על התנדבותם. להלן כמה המלצות לשיפוט:

 • הנכם מתבקשים ליצור קשר דוא"ל ביניכם כדי לגבש ביניכם את צורת הערכת המועמדויות בבית שלכם. שופטי כל בית יתאמו ביניהם מה הניקוד אותו יעניקו לכל קריטריון הרשום ב"עשרת הדיברות לערכים בתחרות" למעלה. הקריטריונים אינם שווים בחשיבותם. אתם קובעים את חשיבותם, ובאפשרותכם להוסיף קריטריונים נוספים או להתעלם מקריטריון, ובלבד שהדבר יהיה מוסכם על שופטי הבית. מומלץ שכל שופט בנפרד יעבור על הערכים המתחרים וידרגם לפי הקריטריונים אותם קבעתם, ואת הדיון תקיימו על הערכים שזכו בניקוד הרב יותר.
 • לאחר האמור לעיל, עליכם לבחור ביחד, מבין הערכים הטובים ביותר, את המקום הראשון, השני והשלישי.
 • הדיונים ביניכם יתנהלו, בניגוד לנהוג בוויקיפדיה, בחשאי ולא ייחשפו. עם זאת, זכרו שיהיה עליכם לפרסם, בערבו של יום, את רשימת הזוכים בבית שלכם בצורה פומבית, עם נימוקים מסודרים ומפורטים.


רשימת הערכים המועמדים[עריכת קוד מקור]

{{מועמד בתחרות
|שם הערך=
|יוצרים=
|התחלה=
|סטטוס=
|הערות=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

רוצים להשתתף בתחרות? כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הבית המתאים ביותר לערך שבחרתם לכתוב, ואז ללחוץ על הקישור "להשתתפות" שמעל הטבלה המתאימה. בדף העריכה הוסיפו את התבנית {{מועמד בתחרות}} ומלאו את הפרמטרים. לנוחיותכם, ניתן להעתיק את הקוד שמשמאל. בנוסף לעדכון אחת הטבלאות מטה, הוסיפו את התבנית {{מקצרמר למובחר}} לראש הערך שלכם.

לרשימה המלאה.

רשאים להשתתף בתחרות ערכים שלא היו קיימים לפני תחילת התחרות או שהיו בני פחות מ-5K תווים של טקסט כתוב, כולל קוד ויקי (לעניין זה, התאריך הקובע יהיה תאריך פרסום התחרות). יוצאים מן הכלל יוכלו להתקבל בידי חבר השופטים. כן רשאים להשתתף ערכים שתבנית "שכתוב", "עריכה" או "השלמה" מוצבת בהם, ללא הגבלת אורך.

בית ראשון (מדעים מדויקים, מדעי החיים, טכנולוגיה ורפואה)[עריכת קוד מקור]

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
שומייקר-לוי 9 Avishay 26 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים (23 בספטמבר 2022) ערכים חשובים להכחלה: גבול רוש (אנ'), ספירת היל (אנ') וקו ספקטרלי (אנ')
הרדמה ספינלית דר.זיס 30 באוקטובר 2022 בבניה


PIMD (כימיה) קוונטום דוץ 17 בספטמבר 2022 בעבודה בטיוטה
תאוריית ברונסטד–לאורי ארז האורז פורסם ב-22 בספטמבר מוכן לביקורת עמיתים. צריך להכחיל כמה קישורים אדומים.
גידול גבישים Avishay 26 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים (3 באוקטובר 2022)
גשר נמל סידני Avishay 22 בספטמבר 2022 קצרמר
ירדנה עובדיה (רופאה) laliv g 29 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים
שיווק ערכי laliv g 18 באוקטובר 2022 במרחב הערכים
Fs.js Orielhaim 19 באוקטובר 2022 בבניה יצירת ערך חדש
שלמות טיורינג Noga 148 24 באוקטובר 2022 בבניה יצירת ערך חדש
השערת קולץ פשוטארי123 30/10/2022 בבניה ערך ישן
המשוואות הפרימיטיביות AharonBS 03/11/2022 בבניה יצירת ערך חדש

}}

תכנון ליניארי המתכנן הלינארי 04/11/2022 מוכן הוכחלו בעיית אריזת הדליים, משפט קניג (תורת הגרפים)
קיבוע פחמן Ehud Amir 4.11.22 מוכן
זיהוי עצמים Mayarapa 27/11/22 בעבודה בטיוטה
צופון מנחם.אל 30 בספטמבר 2022 בעבודה

בית שני (מדעי הרוח והחברה, ספרות, מוזיקה, כלכלה, אמנות ועוד)[עריכת קוד מקור]

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
פרוטו-הודו-אירופית כובש המלפפונים 22 בספטמבר 2022 לכל המאוחר בטיוטה אין
טיוטה:Whaam! ארז האורז וכובש המלפפונים 22 בספטמבר 2022 לכל המאוחר בטיוטה פתחתי (ארז) את הטיוטה ב-13 באוגוסט, אך פרט לסידורים קטנים, לא אגע בה עד לתאריך ההתחלה.
הכחשת המציאות אקסינו 22 בספטמבר 2022 לכל המאוחר במרחב הערכים פתחתי את הערך ב-14 ביוני, מצפה להמשיך לכתוב אותו.
גמר 2022 ב-NBA משתמש:ס.הר מלך 02/10/2022 במרחב הערכים מצפה להמשיך לכתוב בערך
חדר החדשות (כאן 11) BFF563 22 בספטמבר 2022 בטיוטה {{{הערות}}}
ביונסה Barak a במרחב הערכים מוכן לביקורת עמיתים. האדומים יוכחלו.
תכנון עירוני של ברצלונה Avishay 27 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים (26 בספטמבר 2022) הכחלתי 31 ערכים. (להלן הרשימה המלאה)
מדונה (כינוי) Hello513 17 באוגוסט 2022 מוכן במרחב הערכים לביקורת עמיתים.
קווניה Lilijuros תחילת ספטמבר, בתקווה מוגמר מוכן לביקורת עמיתים
טוקטה ופוגה ברה מינור אייל מוגילבסקי תאריך פתיחת התחרות, 22 בספטמבר 2022 קצרמר יצירה חשובה ומוכרת של המלחין יוהאן סבסטיאן באך, שארחיב באופן משמעותי. הערך אינו מוכן לביקורת עמיתים אך עם זאת אשמח להערות ראשוניות.
"הפעמון" מאת אייריס מרדוק שלומית קדם 20 בספטמבר 2022 העבןדה הסתיימה, פתוח לביקורת עמיתים ספר של סופרת בריטית מעולה שכתבה ספרים רבים.
שחור וכחול (ספר) שלומית קדם 25 בספטמבר 2022 אני מסירה את הערך מן התחרות, כי הוא קצר מדי ספר של סופרת אמריקאית מעולה ובעלת ייחוד.
אנרכיה, מדינה ואוטופיה Shlomo9080 22 בספטמבר 2022 עדיין אינו קיים ספרו של רוברט נוזיק. לעת עתה נמצא כאן. לצורך התחרות נכתבו ונכתבים הערכים פרס הספר הלאומי (ארצות הברית) ותחומי הצדק.
ארמון הסובייטים Avishay 27 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים (3 באוקטובר 2022) הכחלתי גם את הערך בוריס יופן
מוחמד עאמר ס.ג'יבלי 2 בספטמבר 2022 מתחת ל5K בטיוטה
תנועת האמנויות והאומנויות Avishay 22 בספטמבר 2022 בעבודה
סופרבול 50 OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
חופש דת בישראל משה כוכבי 23 בספטמבר 2022 בטיוטה
משפחת המלוכה הבריטית OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
סופרבול I OHALON 23 בספטמבר 2022 בתרגום
CollegeHumor שוקו מוקה 23 בספטמבר 2022 ערך לשכתוב, בעבודה אם כי ערכתי את הערך בעבר, לא עשיתי זאת בקנה מידה גדול עד תאריך פתיחת התחרות.
טורניר ינאקופולוס OHALON 23 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
יחסי החוץ של נאורו OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
סמל מדינה OHALON 22 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים אשמח לעזרה עם תרגום, מפני שהמילה סמל בעברית מתארת Coat of arms, Symbol ו-Emblem.
מטאל ישראלי Corvus‏ 25 בספטמבר 2022 דרוש שכתוב מלא הערך קיים, אבל איכותו ירודה ודרוש שכתוב מאפס.
יחסי החוץ של הממלכה המאוחדת OHALON 24 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים
Shepherd Moons Hello513 28 בספטמבר 2022 מוכן במרחב הערכים לביקורת עמיתים.
האישה האחרת KatyPerry25101984 26 באפריל 2022 מוכן לביקורת עמיתים. ערך מוכן
הכרה במדינה פלסטינית OHALON 29 בספטמבר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים מתוך ויקיפדיה:ערכים לא קיימים/לטיפול דחוף
אינדטרמיניזם עדה לאבלייס 1 באוקטובר 2022 קצרמר
אידו (שפה) TsurDanino 6 באוקטובר 2022 מוכן לביקורת עמיתים בעיקר תרגום של ערכים מאנגלית, יש בלגן שאני לא יודע לסדר בהערות שוליים ובהזחות של הטבלה השלישית, אשמח לעזרה.
סיפורת מאוירת Crocodile2020 10 באוקטובר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
12 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
מוזיקה של רוד איילנד Hello513 8 באוקטובר 2022 בשלבי עבודה.
קולרבו Lilijuros 8 באוקטובר 2022 לא קיים. טיוטת משתמש
My Chemical Romance Amit91803 18 באוקטובר 2022 ערך לשכתוב, בטיוטה
BTS אלון סול ויהודית1000 וEstyxxxx 23 באוקטובר עם תבנית "עריכה"
גלאקטיקוס OHALON 21 באוקטובר 2022 בליטוש, מוכן לביקורת עמיתים
חוקת איטליה OHALON 9 באוקטובר 2022 בתרגום מתוך ויקיפדיה:ערכים לא קיימים/לטיפול דחוף
מלך-פילוסוף ויקיפדית123 והצרצר הירוק 25 באוקטובר 2022 ערך לשכתוב רעיון מרכזי בתורתו של אפלטון. ערך שנמצא בשכתוב.
תחומי הצדק shlomo9080 2 באוקטובר 2022 בעבודה
פרס הספר הלאומי shlomo9080 3 באוקטובר 2022
משה האיש והדת המונותאיסטית shlomo9080 26 באוקטובר 2022 בעבודה

}}

טלי גבע laliv g 7 בנובמבר 2022 בעבודה
האחות הטובה laliv g 9 בנובמבר 2022 בעבודה
סמואה Noga58 16 בנובמבר 2022 בעבודה
כיוון פסנתרים חיים ו. 23 בנובמבר 2022 בעבודה
Work It Out Barak a במרחב הערכים מוכן לביקורת עמיתים.

בית שלישי (היסטוריה, גאוגרפיה, דתות וישראל)[עריכת קוד מקור]

שם הערך שמות הכותבים תאריך התחלת עבודה סטטוס הערות
פולמוס רמח"ל שמיה רבה י"ג באב התשפ"ב (10 באוגוסט 2022) בטיוטה במסגרת זו הוכחל בעז"ה הערך רפאל ישראל קמחי, ואי"ה יוכחלו נחמיה כהן (פרארה) ויעקב בליליוס
תור הזהב של הרדיו Avishay 16 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים (23 בספטמבר 2022) ערכים חשובים להכחלה: רדיו בארצות הברית (אנ'), תיאטרופון (אנ'), ועדת הרדיו הפדרלית (אנ'), רשת רדיו (אנ'), מלחמת עיתונות-רדיו (אנ') ו-40 המובילים (אנ')
פול טיבטס itaygur 20 באוגוסט 2022 מוכן לביקורת עמיתים
פילוג ממלכת שאול ספסף כ"א באב ה'תשפ"ב (18 באוגוסט 2022) מוכן לביקורת עמיתים
פולמוס השמיטה במזכרת בתיה (ה'תרמ"ח-ה'תרמ"ט) ספסף כ"ח באב ה'תשפ"ב (25 באוגוסט 2022) בעבודה
רוד בלאגוייביץ' itaygur 3 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים
ארכאולוגיה של השואה קוונטום דוץ 29 בינואר 2022 בטיוטה
היסטוריה של אלכסנדריה Romagy 14 באפריל 2022 בעבודה מתבצע תהליך הכחלת ערכים מקושרים. עד כה הוכחלו: אריסטרכוס מסמותרקיה, מפרץ אבו קיר, דינוקרטס, סראפיס, יעחמס השני, ציר הזמן של אלכסנדריה, הקיסריאום של אלכסנדריה, עמוד פומפיוס, ראקוטיס, סוסטרטוס מקנידוס, אפיס, ארסיסטרטוס, דת מותרת, דת אסורה
הפארק הלאומי מרוג'ג'י Avishay 22 בספטמבר 2022 מוכן לביקורת עמיתים (22 באוקטובר 2022)
לפנסקי ויר Avishay 22 בספטמבר 2022 קצרמר
מלטה (אי) Crocodile2020 22 בספטמבר 2022 קצרמר, בוצע בוצע
23 בספטמבר 2022
גודל הקצמר 2,485 בתים
פירוס אסף טל דורון 317 27 בספטמבר 2022 קצרמר גודל הקצרמר 4,335 בתים
איי מטסו Crocodile2020 23 בספטמבר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
29 בספטמבר 2022
תורגם מאנגלית.
תנועת ההתנגדות הצרפתית דג קטן 29 בספטמבר 2022 בעבודה גודל הערך לפני תחילת העבודה 9,376 בתים, {{להשלים}}, {{עריכה}}
בית הכנסת הגדול (חדרה) באלדור 30 בספטמבר 2022 קצרמר בעבודה
גאוגרפיה של בוטסואנה Crocodile2020 29 בספטמבר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
1 באוקטובר 2022
תורגם מאנגלית.
קסאנה Crocodile2020 30 בספטמבר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
2 באוקטובר 2022
תורגם מאנגלית.
ניאנפוניקה תרה אבי רוזנטל 2 באוקטובר 2022 ערך חדש בעבודה
צ'ובה (מחוז) Crocodile2020 2 באוקטובר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
3 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
טיוטה:שלום (שולי) הר מלך ס.הר מלך 03/10/22 טיוטה מתכוון לשפרו ולהעבירו למרחב הערכים
הפארק הלאומי צ'ובה Crocodile2020 6 באוקטובר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
8 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
כתובת עזקה AggamR 8 באוקטובר 2022 מוכן לביקורת עמיתים התחיל כתרגום, הורחב מעבר
הצינור הבלטי Crocodile2020 8 באוקטובר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
10 באוקטובר 2022
תרגום מאנגלית.
חוסיין א-שייח' בר 9 באוקטובר 2022 בעבודה Gnome-colors-emblem-development-2.svg נוצר כקצרמר ע"י ביקורת (2,709 בתים). כחלק מהעבודה הוכחל הערך ברברה ליף.
שאלת חכם בן-ימין 12 באוקטובר 2022 בעבודה היה קיים ערך קצר מאד, ושגוי
בית יעקב ז'ורנאל משתמש:מוסיפה דעת 13 באוקטובר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
13 באוקטובר 2022
ילדות בירושלים הישנה Abirim 16 באוקטובר 2022 בוצע בוצע
אתרוג קורסיקני Crocodile2020 15 באוקטובר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
16 באוקטובר 2022
תורגם מאנגלית.
גירוש זבונשין RimonLV 20 באוקטובר 2022 בעבודה
כף לווין Crocodile2020 18 באוקטובר 2022 קצרמר בגודל 3,551 בתים. הונחה תבנית להשלים תוכן מהותי בוצע בוצע
20 באוקטובר 2022
במסגרת שדרוג הקצרמר תורגם מאנגלית הערך מגדלור כף לווין (אנ') והוכנס כסעיף בערך.
קיבוץ עלומים Kcht Psuv 4 באוקטובר 2022 בעבודה
טבח סימל Talelmaliachhemo 27 באוקטובר 2022 בוצע בוצע 2 בנובמבר 2022 הורחב מקצרמר כעבודה ויקידמית שהוגשה בקורס עיראק ואתגרי ההווה באוניברסיטה העברית
ג'ינמן Crocodile2020 5 בנובמבר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
10 בנובמבר 2022
תורגם מאנגלית.
עיזת אבראהים א-דורי Shovalev 1 באוקטובר 2022 בוצע בוצע 6 באוקטובר 2022 הורחב מקצרמר כעבודה ויקידמית שהוגשה בקורס עיראק ואתגרי ההווה באוניברסיטה העברית
מת'קאל אל-פאיז Crocodile2020 10 בנובמבר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
14 בנובמבר 2022
תורגם מאנגלית.
דולצא מוורמס Hemulin 16 ביולי 2022 טיוטת ערך חדש תורגם מאנגלית
קינג (אי, טסמניה) Crocodile2020 14 בנובמבר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
18 בנובמבר 2022
תורגם מאנגלית.
מיסוזולו קאזווליתיני, מלך הזולו Crocodile2020 20 בנובמבר 2022 ערך חדש בוצע בוצע
3 בדצמבר 2022
תורגם מאנגלית.

תחרויות המשנה[עריכת קוד מקור]

{{מועמד בתחרות משנה
|תמונה=
|יוצרים=
|תיאור=
}}

ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

יש לכם תמונה או איור? רוצים להשתתף בתחרות המשנה של התמונה הטובה או האיור הטוב? כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על "עריכה" שמעל הטבלה המתאימה ולהעתיק לשם את התבנית {{מועמד בתחרות משנה}}, ולמלא אותה כמובן. לנוחיותכם, באפשרותכם להעתיק את הטבלה שמימין.

יש לשים לב לקריטריונים בהם תמדדנה התמונות: האיכות הכללית של התמונה, מקוריות התמונה, הקישור בין התמונה לערך (תמונה שאינה מקושרת לערך בוויקיפדיה העברית אינה זכאית להיכלל בתחרות), תרומת התמונה לערך, היות התמונה תורמת להבנת הערך גם מבלי הסברים מפורטים, הקומפוזיציה של התמונה והיות התמונה מרגשת.

כל תמונה מועמדת צריכה להיות חופשית בוויקישיתוף, וקטלוג התמונה הנכון בוויקישיתוף – גם הוא מהווה חלק מהמדדים בהם התמונה נמדדת. בנוסף לקטלוג השגרתי, הוסיפו מתחת לתבנית התיאור גם את התבנית {{KatzarmarMuvhar|11}}. להדרכה ראו עזרה:ויקישיתוף. לסיוע נוסף מוזמנים לפנות למקף.

קריטריונים אלה רלוונטיים גם לתחרות האיורים. הבהרה: לתחרות התמונה הטובה ביותר ולתחרות האיור הטוב ביותר מנצח אחד בלבד שיזכה בפרס הכספי.

התמונה הטובה[עריכת קוד מקור]

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות
Bacau old jewish cemetry1.jpg
ארז האורז בית הקברות היהודי הישן של בקאו. מופיע בערך בית הקברות היהודי הישן, בקאו
Bacau old jewish cemetry2.jpg
ארז האורז בית הקברות היהודי הישן של בקאו. מופיע בערך בית הקברות היהודי הישן, בקאו
Bacau old jewish cemetry3.jpg
ארז האורז בית הקברות היהודי הישן של בקאו. מופיע בערך בית הקברות היהודי הישן, בקאו
Technion biology.jpg
ארז האורז הפקולטה לביולוגיה בטכניון. מופיע בערך הפקולטה לביולוגיה (הטכניון)
Lamda1.jpg
ארז האורז חנות הספרים "למדא". מופיע בערך האוניברסיטה הפתוחה
Chase hall.jpg
ארז האורז אולם צ'ייס שבקמפוס של האוניברסיטה הפתוחה. מופיע בערך האוניברסיטה הפתוחה
Rabin romania.jpg
ארז האורז אנדרטה ליצחק רבין בבראשוב, רומניה. מופיע בערך הנצחת יצחק רבין
Oslo opera house morning.jpg
ארז האורז בית האופרה של אוסלו, נורווגיה. מופיע בערך אוסלו
Trollstigen2.jpg
ארז האורז דרך הטרולים (טרולסטיגן). מופיע בערך טרולסטיגן
Trollstigen1.jpg
ארז האורז דרך הטרולים (טרולסטיגן). מופיע בערך טרולסטיגן
Trollstigen3.jpg
ארז האורז פסל של טרול בדרך הטרולים (טרולסטיגן). מופיע בערך טרולסטיגן
Geirangerfjord1.jpg
ארז האורז ייראנגרפיורד. מופיע בערך ייראנגרפיורד
Geirangerfjord2.jpg
ארז האורז ייראנגרפיורד. מופיע בערך ייראנגרפיורד
Geirangerfjord3.jpg
ארז האורז ייראנגרפיורד. מופיע בערך ייראנגרפיורד
Greenwich in 2022.jpg
מש:ס.ג'יבלי פארק גריניץ' יבש ביולי 2022. יופיע בערך הבצורת באירופה (2022)
Hallstatt mountains view to Obertraun September 2022 01.jpg
HiyoriX העיירה אוברטאורן כפי שנראת בצד של העיירה הסמוכה האלשטאט. מופיע בערך האלשטאט
Hallstatt mountains view to Obertraun September 2022 02.jpg
HiyoriX העיירות אוברטאורן והאלשטאט כפי שנראות על ההר שנמצא סמוף להאלשטאט. מופיע בערך האלשטאט
ארז האורז פסל של ולאד המשפד בטירת בראן. מופיע בערך ולאד השלישי (המשפד)
 • בעיה: היעדר חופש פנורמה ברומניה, יוכל להשתתף רק אם דיון המחיקה יסגר בהחלטת שמירה.
Lab openu.jpg
ארז האורז מעבדה בקמפוס של האוניבריסטה הפתוחה. מופיע בערך מעבדה
Yoni bloch ozen1.jpg
ארז האורז יוני בלוך באוזן השלישית. מופיע בערך יוני בלוך
Yoni bloch ozen2.jpg
ארז האורז יוני בלוך באוזן השלישית. מופיע בערך יוני בלוך
Deep purple in israel 2022 2.jpg
ארז האורז דיפ פרפל בהיכל מנורה מבטחים. מופיע בערך דיפ פרפל
YarkonFlowingWater.jpg
כובש המלפפונים מים מפכפכים בגן הגזום שבפארק הירקון (תל אביב)
ScratchingJackal.jpg
כובש המלפפונים תן זהוב מתגרד להנאתו בגן הסלעים שבפארק הירקון (תל אביב)
RhineFalls.jpg
יהודית1000 מבט מהצד על החלק העליון של מפל הריין. מופיע בערך מפל הריין
A copy of Donatello's David statue.jpg
מש:ס.ג'יבלי העתק גבס של הפסל דוד במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון
קיפודן אוסטרלי.jpg
--Vg boaz - שיחה 20:32, 1 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה[תגובה] קיפודן נמלים אוסטרלי מופיע בקיפודן נמלים אוסטרלי
CARPATIM1.jpg
ארז האורז שלג בהרי הקרפטים. מופיע בערך הרי הקרפטים
CARPATIM2.jpg
ארז האורז שלג בהרי הקרפטים. מופיע בערך הרי הקרפטים
CARPATIM3.jpg
ארז האורז הרי הקרפטים. מופיע בערך הרי הקרפטים
Danait.jpg
יהודית1000 דנאית הדורה. מופיע בערך דנאית הדורה
WHEELMARISR.jpg
ארז האורז הפסל "גלגל אופניים" של מרסל דושאן במוזיאון ישראל. מופיע בערך גלגל אופניים
The View From Stalheim Hotel.png
בר הנוף ממלון סטלהיים. מופיע בערך מלון סטלהיים.
Coachman of Krakow.jpg
בר כיכר השוק המרכזית ובזיליקת סנט מרי בעיר העתיקה של קרקוב. מופיע בערך העיר העתיקה של קרקוב.
St mary s basilica krakow.png
בר בזיליקת סנט מרי בקרקוב. מופיע בערך בזיליקת מריה הקדושה (קרקוב).
Sunset Of Bat Yam by Bar.jpg
בר צבע הים משתנה לפני ואחרי שובר הגלים. מופיע בערך פיזור ריילי.
World Beach Sambo Championship 2022.jpg
בר אליפות העולם בסמבו חופים. מופיע בערך סמבו (אמנות לחימה)
Panorama Sunset In Bat Yam.jpg
בר שקיעה בחוף בת-ים. מופיע בערך רצועת חוף בת ים.
Rose shadow in sunset.jpg
Matankic "צל עדין". קצוות צל רכים של ורד בעת השקיעה. מופיע בערך צל
Spetses nature.jpg
Matankic "ספצס באביב". מופיע בערכים ספצס, נוף, אי
Spetses boats.jpg
Matankic "סירות עוגנות לחופיה של ספצס". מופיע בערכים קטמרן, ספצס
Hydra dusk.jpg
Matankic "נמל הידרה לאחר השקיעה". מופיע בערך הידרה
Red cars parking.jpg
Matankic "מכוניות אדומות חונות זו לצד זו". מופיע בערך צירוף מקרים (לא הייתה תמונה בערך לפני כן)
Black Cat Hunt Hedgehog in Israel.jpg
בר חתול צד קיפוד. מופיע בערך חתול הבית כטורף.
Light Beam On The Sky.jpg
בר אלומת אור המופנת השמיימה. מופיע בערך אלומת אור שכתבתי במסגרת המיזם.
Chabad Messiah Motorcycle.jpg
בר אופנוע הנושא את דגל "מלך המשיח". מופיע בערך פולמוס המשיחיות בחב"ד.
Vienna International Airport 2021.jpg
בר שקיעה בנמל התעופה בווינה, מופיע בערך נמל התעופה הבין-לאומי וינה-שווכאט.
Beit Ariela1.jpg
ארז האורז הקומה השנייה בספריית בית אריאלה. מופיע בערך ספריית בית אריאלה
Preparing Sushi in Israeli Cooking classes.jpg
בר תהליך הכנת סושי. מופיע בערך המטבח היפני.
Preparing Sushi with Chef Eviatar Churi in 4Chef Culinary School kitchen, Israel.jpg
בר סדנת שף להכנת סושי. מופיע בערך בית ספר לבישול שכתבתי במסגרת המיזם.
Topiary in Gardens of the Belvedere.jpg
בר טופיארי בגני בלוודר. מופיע בערך שיח.
Donkeys in Lake Hulaa 2 (cropped).jpg
בר חמורים באגמון החולה, מופיע בערך אגמון החולה.
Bentley Continental GT Third Generation.jpg
בר בנטלי קונטיננטל GT סופרספורט דור שני, דגם נדיר ממנו יוצרו 710 יחידות, כמניין כוחות הסוס שלו. צולם בברטיסלבה, סלובקיה. מופיע בערך בנטלי קונטיננטל GT.
Mercedes-AMG GT R Green.jpg
בר מרצדס AMG GT R בצבע ירוק בוהק. צולמה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך מרצדס AMG GT.
Orange Lamborghini.jpg
בר למבורגיני הורקאן כתומה בנמל תל־אביב. מופיע בערך למבורגיני הורקאן שכתבתי ב־2015.
Lamborghini Gallardo Yellow.jpg
בר למבורגיני גאיארדו צהובה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך למבורגיני גאיארדו.
Chartreuse BMW M4.jpg
בר ב.מ.וו M4 בצבע ירוק־זרחני בווינה, אוסטריה. מופיע בערך ב.מ.וו M4 שכתבתי במסגרת המיזם.
Blue Dodge Charger.jpg
בר דודג' צ'ארג'ר בצבע כחול־בוהק, צולם בראשון לציון. מופיע בערך דודג' צ'ארג'ר שכתבתי במסגרת המיזם.
Red Porsche Taycan 2.jpg
בר פורשה טייקאן אדומה נטענת בעמדת הטעינה שלך פוֹלקסגארטֶן פַּארְקפְּלאץ, וינה, אוסטריה. מופיע בערך פורשה טייקאן.
White Chevrolet corvette (cropped).jpg
בר שברולט קורבט מהדור השמיני אשר צולמה בשכונת עין־כרם בירושלים. מופיע בערך שברולט קורבט C8.
Red Ferrari F8 Tributo.jpg
בר פרארי F8 טריבוטו אדומה, צלומה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך פרארי F8 טריבוטו.
Toyota Supra (J29).jpg
בר טויוטה סופרה שצולמה בסינמה סיטי גלילות. מופיע בערך טויוטה סופרה שכתבתי במסגרת המיזם.
Chevrolet Corvette Z06 C7.jpg
בר הדור השביעי של שברולט קורבט. בתמונה תת־דגם משופר שנקרא Z06 בצביעה אופיינית. מופיע בערך שברולט קורבט C7.
Golden BMW i8.jpg
בר ב.מ.וו i8 בצביעה זהובה ייחודית. מופיע בערך ב.מ.וו i8.
Black Ferrari.jpg
בר פרארי 488 ספיידר. מופיע בערך פרארי 488.
Lexus LC500.jpg
בר לקסוס LC500 לבנה שצולמה במתחם יס פלאנט ראשון לציון. מופיע בערך לקסוס LC.
Black Mercedes-Maybach S650 V12.jpg
בר לימוזינת מרצדס S650 מחטיבת היוקרה של מייבאך ו־AMG עם מנוע V12 בנפח 6 ליטר. אחת מחמש היחידות במדינת ישראל. צולם באור יהודה. מופיע בערך מרצדס-בנץ S-קלאס.
White Porsche Taycan.jpg
בר פורשה טייקאן 4S קרוס טוריסימו. למכונית זו שני מאפיינים יחודיים למכונית ספורט: היותה מכונית חשמלית ובנייתה במרכב סטיישן. מופיע בערך פורשה טייקאן.
Audi R8 (2019) coupe – Front.jpg
בר מבט מלפנים על אאודי R8 שחורה שצולמה בראשון לציון. מופיע בערך אאודי R8.
Audi R8 (2019) coupe – Rear (cropped).jpg
בר מבט מאחור על אאודי R8 שחורה שצולמה בראשון לציון. מופיע בערך אאודי R8.
White Jaguar F-Type.jpg
בר הדור החדש של יגואר F טייפ, צולם בראשון לציון. מופיע בערך יגואר F-טייפ.
JAGUAR F-TYPE.jpg
בר הדור הישן של יגואר F טייפ, צולם בראשון לציון. מופיע בערך יגואר F-טייפ.
Ohad Buzaglo's Car.jpg
בר אוהד בוזגלו נוהג ברכבו, טסלה מודל 3 צבועה בצבע סגול מט. צולם בבת ים. מופיע בערך אוהד בוזגלו.

}}

Wolf Armored Vehicle 2.jpg
בר רכבי "זאב" של כוחות הביטחון, אשר כוחותינו כמעט ירו בי לאחר שעקפתי אחד מהם ולמעשה הפרדתי בניהם. מופיע בערך זאב (רכב).
Matte Black Aston Martin Rapide S – Front.jpg
בר מבט מלפנים על אסטון מרטין ראפיד S בצבע שחור מט. צולמה בקרבת שדרות רוטשילד בתל אביב. מופיע בערך אסטון מרטין ראפיד שכתבתי במסגרת המיזם.
Matte Black Aston Martin Rapide S – Rear.jpg
בר מבט מאחור על אסטון מרטין ראפיד S בצבע שחור מט. צולמה בקרבת שדרות רוטשילד בתל אביב. מופיע בערך אסטון מרטין ראפיד שכתבתי במסגרת המיזם.
Bentley TURBO-R ZR03 – Front.jpg
בר מבט מלפנים על בנטלי טורבו R שצולמה בבת־ים, היחידה במדינת ישראל. מופיע בערך בנטלי טורבו R שכתבתי במסגרת המיזם.
Bentley TURBO-R ZR03 – Back.jpg
בר מבט מאחור על בנטלי טורבו R שצולמה בבת־ים, היחידה במדינת ישראל. מופיע בערך בנטלי טורבו R שכתבתי במסגרת המיזם.
Black Chevrolet Corvette C8.jpg
בר מבט מלפנים על הדור השמיני של שברולט קורבט, צולם בבת ים. מופיע בערך שברולט קורבט שכתבתי ב־2015.
Black Chevrolet Corvette C8 From The Back.jpg
בר מבט מאחור על הדור השמיני של שברולט קורבט, צולם בבת ים. מופיע בערך שברולט קורבט שכתבתי ב־2015.
Car accident in Bat Yam.jpg
בר רכב אשר התנגש בעץ דקל, צולם בבת ים. מופיע בערך תאונת דרכים.
Chevrolet Trailblazer.jpg
בר שברולט טריילבלייזר במבחן, צולם בבת ים. מופיע בערך שברולט טריילבלייזר (קרוסאובר).
Black Lambo.jpg
בר מבט מאחור על למבורגיני הורקאן שחורה, צולם בחולון. מופיע בערך למבורגיני הורקאן שכתבתי ב־2015.
A vehicle of the Animal Operators Section of the Israel Police.jpg
בר רכב של יחידת הכלבנים המשטרתית, צולם בכביש 4. מופיע בערך משטרת ישראל.
Polenta, the Signature dish of The Chef's Restaurant Machneyuda (cropped).jpg
בר פולנטה של אסף גרניט, מנת הדגל של מחניודה (צולם שם). מופיע בערכים פולנטה ומחניודה.
Wurstelprater at Night.jpg
בר אורותיו הצבעוניים של פארק השעשועים "וורסטפראטר" שבפארק פראטר ברובע לאופולדשטאדט, וינה, אוסטריה. מופיע בערך פראטר.
WienerRiesenrad.jpg
בר גלגל הענק "וינר ריזנראד" שבפארק השעשועים "וורסטפראטר", פראטר, לאופולדשטאדט, וינה, אוסטריה. מופיע בערך וינר ריזנראד.
The butterfly keeper.jpg
בר ידי אישה מגוננות על מורפו כחול. צולם בחוות הפרפרים הקיסרית של וינה, אוסטריה. מופיע בערך צבעוניות מבנית.
MariaTheresien Platz.jpg
בר המונומט של מריה תרזה בכיכר על שמה בווינה, אוסטריה. מופיע בערך כיכר מריה תרזה אשר כתבתי במסגרת המיזם.
EgyptianLotus.jpg
בר נימפאה כחולה שמורת עין אפק, תצלום נדיר של צמח אשר כמעט ונכחד מהשמורה. מופיע בערך שמורת עין אפק.
Parthenos Sylvia.jpg
בר Parthenos sylvia פרפר ממשפחת הנימפתיים המכונה "קליפר". צולם בחוות הפרפרים הקיסרית של וינה, אוסטריה. מופיע בערך נימפיתיים.
Floating Living Room.jpg
בר אורח החיים בספינת מגורים יכול להידמות לזה שבמבנה מגורים סטנדרטי, עם הקצאת מקום לסלון, ואף גידול חיות מחמד. מופיע בערך סירת מגורים שכתבתי במסגרת המיזם.
Mulberry In Israel.jpg
בר תות עץ בראשון לציון. מופיע בערך תות (עץ).
Construction in Israel.jpg
בר בניית גורדי שחקים בתל אביב. מופיע בערך בנייה מתועשת.
Abu Gosh New Mosque.jpg
בר המסגד הצ'צ'ני באבו גוש. מופיע בערך מסגד אחמד חאג'י קדירוב באבו גוש.
Croissant In Austria.jpg
בר קוראסון בדרך הגשה מודרנית בווינה. מקור הקוראסון הוא ב-Kipferl האוסטרי. מופיע בערך המטבח האוסטרי.
IsraeliBreakfast.jpg
בר ארוחת בוקר ישראלית כוללת לרוב חביתה, גבינות, סלט ומיץ סחוט. מופיע בערך ארוחת בוקר וארוחת בוקר ישראלית.
Police escort of the alternate prime minister and defense minister Benny Gantz.jpg
בר בני גנץ מאובטח. מופיע בערך ליווי משטרתי.
Alley in Ein Kerem.jpg
בר סמטה טיפוסית בשכונת עין כרם. מופיע בערך עין כרם.
Building in Ein Kerem.jpg
בר פריחת חוטמית בצבעים שונים על וברקע בנייה טיפוסית בשכונת עין כרם. מופיע בערכים חוטמית ועין כרם.
Bustan in Ein Kerem.jpg
בר גזיבו וגן נאה ב"בית העתיק בעין כרם" אשר בבעלות המשוררת שושנה קרבסי. מופיע בערך בוסתן.
Breakfast with Orange Juice.jpg
בר מנה ראשונה טיפוסית בישראל. מופיע בערך מתאבן.
Valley of Hinnom 2021.jpg
בר נופיה היפים של ירושלים המוארת. מופיע בערך גיא בן הינום.
Aviv Geffen 2021 (2).jpg
בר אביב גפן בהופעה. מופיע בערך אביב גפן.
Vegan Burger in Kvish90.jpg
בר צ'יזבורגר טבעוני ב"כביש 90". מופיע בערך המבורגר צמחוני.
Dream Island – Hamei Yoav.jpg
בר בריכת "דרים איילנד". מופיע בערך חמי יואב.
Breakfast Buffet.jpg
בר בופה ארוחת בוקר. מופיע בערך מזנון (ארוחה).
Burger in Kvish90.jpg
בר המבורגר ב"כביש 90" בתוספת ביצת־עין וצ'יפס בצד. מופיע בערך המבורגר.
Insalata caprese in Israel.jpg
בר סלט קפרזה. מופיע בערך המטבח האיטלקי.
Ice-Cubes.jpg
בר קוביות קרח לקירור משקה. מופיע בערכים: קובייה, קרח וקוביית קרח.
Heart-Shaped Cake.jpg
בר עוגת מון שרי של "רולדין": עוגת מוס שוקולד מריר וביסקוויט שוקולד בצורת לב, בציפוי גלאסז' של דובדבני אמרנה ועיטורי עלי זהב. מופיע בערכים: יום ולנטיין, לב (סמל), מוס, חומר הזגה, עלי זהב (חומר), רולדין ומוס שוקולד
ContinentalBreakfast.jpg
בר ארוחת בוקר קונטיננטלית הכוללת חביתה, ירקות, לחמניות וגבינות. מופיע בערך ארוחת בוקר קונטיננטלית
Clouds Of Mount Hermon.jpg
בר עננים בגבהים שונים, מעל ומתחת לפסגת הר החרמון. מופיע בערך ענן.
Peace Plane.jpg
בר "מטוס השלום" של ישראייר בנמל התעופה בן גוריון. מופיע בערכים ישראייר ויחסי איחוד האמירויות הערביות–ישראל.
Knafeh.jpg
בר כנאפה יפואית עם גלידת עיזים בטעם וניל ופיסטוק. מופיע בערך כנאפה.
Druze Knafeh.jpg
בר כנאפה דרוזית בדלית אל-כרמל לצד עוואמה. מופיע בערך כנאפה.


Mediterranean Sea from Rosh HaNikra.jpg
בר הגדה המזרחית של הים התיכון כפי שנראית מראש הנקרה. מופיע בערך הים התיכון.


Tel Aviv Medical Center.jpg
בר מופיע בערך בית החולים איכילוב מואר בצבעי דגל אוקראינה בזמן מלחמת רוסיה-אוקראינה. המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.


The Rakia Mission.jpg
בר מרכז השליטה של משימת רקיע. מופיע בערך משימת רקיע.


The Lobby of Herods Tel Aviv.jpg
בר לובי המלון הרודס תל אביב. מופיע בערך מלונות הרודס.


The View of Herods Tel Aviv.jpg
בר נוף המלון הרודס תל אביב. מופיע בערך מלונות הרודס.Amphitheatre of BatYam.jpg
בר האמפיתיאטרון של בת ים. מופיע בערך בת ים.
Sunset in Bat Yam.jpg
בר שקיעה בחוף בת-ים. מופיע בערך חופי ישראל.
Customize Nike Air Force One.jpg
בר נייק איירפורס 1 בעיצוב אישי. מופיע בערך סניקרס (נעליים).
ShaharHason.jpg
בר שחר חסון בהופעה. מופיע בערך שחר חסון.
Wines of Israel.jpg
בר טעימות בייקב בגליל. מופיע בערך יין בארץ ישראל.
Austrian coffee and desserts.jpg
בר קייזרשמרן, לצד אפל שטרודל, איינשפנר ושוקולטה בקפה לנדמן. מופיע בערכים קייזרשמרן והמטבח האוסטרי.
Winter Lights.jpg
בר השתקפות האורות על המים בגן הבוטני בירושלים. מופיע בערך החזרה (אופטיקה) והגנים הבוטניים האוניברסיטאיים בירושלים.


Winter Lights Festival.jpg
בר פסטיבל "Winter Lights" בגנים הבוטניים האוניברסיטאיים בירושלים. מופיע בערך פסטיבל.


Ein Karem Fog.jpg
בר מבט מעל הערפל בהרי ירושלים. מופיע בערך ערפל.
Ein Sapir Spring.jpg
בר עין ספיר. מופיע בערך אבן ספיר.
KobiMachat.jpg
בר קובי מחט. מופיע בערך קובי מחט. התמונה הקודמת היתה מלפני 15 שנה (שנת 2007).
Rinat Gabay.jpg
בר רינת גבאי. מופיע בערך רינת גבאי.
Hili Tropper.jpg
בר חילי טרופר. מופיע בערך חילי טרופר.
AvivGeffen.jpg
בר אביב גפן בהופעה. מופיע בערך אביב גפן.
Kiryat–HaYovel.jpg
בר הנוף משכונת קריית יובל מזרחה. מופיע בערך קריית יובל.
SiberianHusky.jpg
בר כלב מסוג האסקי סיבירי בעת השקיעה בחוף בת ים. מופיע בערכים האסקי סיבירי ויום הכלב הבין-לאומי]].
SunlightInIsrael.jpg
בר חדירת קרני אור מבעד לעננים בחוף בת-ים. מופיע בערך אור.
NOM Gaming Arena.jpg
בר מרכז גיימינג בקניון ארנה הרצליה. מופיע בערכים: קניון ארנה הרצליה ומשחק וידאו.
Adidas shoes in ultraviolet light.jpg
בר נעלי אדידס באור אולטרה סגול. מופיע בערך על-סגול.
Frozen Tree at Mount Hermon.jpg
בר עץ קפוא במעלה אתר החרמון. מופיע בערך הר חרמון.
Mount Hermon View.jpg
בר הנוף מהר החרמון. מופיע בערך הר חרמון.
HotelSacher.jpg
בר החנות בכניסה למלון זאכר. מופיע בערך מלון זאכר.


RisottoInIsrael.jpg
בר ריזוטו פטריות וגבינות מעוטר בנבטי חמניה. מופיע בערכים ריזוטו ונבט.


Sachertorte and Apple Strudel at Hotel Sacher.jpg
בר זאכרטורט ושטרודל תפוחים במלון זאכר, וינה. מופיע בערכים זאכרטורטה ומלון זאכר.


Sake in Israel.jpg
בר סאקה בכלי ייעודי. מופיע בערך סאקה.


SalmonDish.jpg
בר סלמון מבושל בליווי עגבניות ופלפלים. מופיע בערך אלתית.


Golden Jackal in the Streets of Bat Yam.jpg
בר תן זהוב משוטט ברחובות בת ים. מופיע בערך תן זהוב.
AppleStrudel.jpg
בר שטרודל תפוחים בליווי גלידת וניל במלון זאכר. מופיע בערך שטרודל.


Making Mofletta.jpg
בר הכנת מופלטה מופיע בערך מופלטה.


Maroccan Fish.jpg
בר דג אמנון בסגנון מרוקאי


Einspänner Kaffee.jpg
בר איינשפנר הוא חלק מתרבות בתי הקפה הווינאים. מופיע בערך איינשפנר שכתבתי במסגרת המיזם.


HeißeSchokolade.jpg
בר שוקולטה בקפה לנדמן. מופיע בערך שוקולטה.


Heiße Schokolade and Einspänner.jpg
בר שוקולטה ואיינשפנר בקפה לנדמן, מעוטרים בשכבה נכבדת של קצפת. מופיע בערך קצפת.


St. Francis of Assisi Church, Vienna.jpg
בר כנסיית פרנציסקוס הקדוש מאסיזי. מופיע בערך כנסיית פרנציסקוס הקדוש מאסיזי שכתבתי במסגרת המיזם.
Front View of Secession Hall.jpg
בר הכניסה לבית הזצסיון הווינאי. מופיע בערך הזצסיון הווינאי.
Tel Aviv Beach at the Donaukanal in Vienna.jpg
בר "חוף תל-אביב", מחווה וינאית לתל-אביב בה פוזר על גדת הדנובה חול ים וכיסאות חוף תוצרת "כתר פלסטיק". מופיע בערכים: תל אביב, חוף ים וכתר מוצרים לבית ולגינה
Monument to Johann Strauß II.jpg
בר מונומנט יוהאן שטראוס (הבן) בשטאדטפארק, וינה. מופיע בערך אדמונד פון הלמר.
Roofs of St. Stephen's Cathedral, Vienna.jpg
בר הפסיפס בקתדרלת סטפנוס הקדוש. מופיע בערך קתדרלת סטפנוס הקדוש.
Schönbrunn-Palace.jpg
בר גלורייטה, מבנה העמודים שבגני הארמון. מופיע בערך ארמון שנברון.
Spider-Web.jpg
בר עכביש מטפס על קוריו. מופיע בערך קורי עכביש


DogTraining.jpg
בר אילוף גור קאנה קורסו. מופיע בערך אילוף כלבים


Israeli hedgehog.jpg
בר קיפוד בגינה ציבורית בישראל. מופיע בערך קיפודיים


Black Cane Corso Watches Water Garden.jpg
בר קאנה קורסו צופה בדגים בבריכת נוי. מופיע בערכים: גידול דגי נוי ובריכת נוי.


Cane Corso Making Mess.jpg
בר כלב מבלגן ריפוד של כרית. מופיע בערך בלגן.


Hadag Nahash.jpg
בר הופעה של הדג נחש. מופיע בערך הדג נחש.


Ole LaRosh.jpg
בר ערוץ הכיבוד בהופעת ההשקה של הסרט "עולה לראש" בסינמה סיטי גלילות. מופיע בערך עולה לראש.


Artwork by Yayoi Kusama.jpg
בר נקודות הפולקה במיצג הדלעת הצהובה של יאיוי קוסמה, מתוך האוסף של סטיב נסימה. מופיע בערך יאיוי קוסמה.


Purple Harley Davidson – Front.jpg
בר הרלי-דייווידסון ראוד קינג משנת 2001. מופיע בערך הרלי-דייווידסון.


Purple Harley Davidson – Back.jpg
בר הרלי-דייווידסון ראוד קינג משנת 2001. מופיע בערך אופנוע.


The Holiday of Holidays festival.jpg
בר סמלי שלושת הדתות האברהמיות: חנוכייה מהיהדות, עץ חג המולד מהנצרות והסהר מהאסלאם. צולם בחג של החגים שבחיפה. מופיע בערך דת.


The Holiday of Holidays festival 2021 (cropped).jpg
בר כיפת מקדש הבאב במרכז הבהאי העולמי בחיפה כפי שנשקפת מכיכר אונסק"ו. מופיע בערכים כיכר אונסק"ו וכיפה (מבנה).


Holiday of Holidays festival 2021.jpg
בר עץ חג המולד בחגיגות החג של החגים בחיפה. מופיע בערכים: עץ חג המולד, חג המולד וחג המולד בישראל.


Adam's Rock.jpg
בר דגל ישראל מתנופף על ראש סלע אדם מופיע בערכים: דגל ישראל וסלע אדם.
Tel Aviv Light Rail.jpg
בר הקו האדום של הרכבת הקלה בהרצה, רחוב הרצל, בת-ים. מופיע בערכים: רכבת קלה, מערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב - הקו האדום, תחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית בישראל, תחבורה בבת ים, בת ים.


Nimrod Lookout.jpg
בר הנוף ממצפה נמרוד. מופיע בערכים: ראש פינה ומצפה נמרוד.


View from Dan Panorama Hotel, Haifa.jpg
בר הנוף הנשקף ממלון דן פנורמה שברובע הכרמל. מופיע בערכים: מגדלי פנורמה ורובעי חיפה וכרמל (רובע).


Delonix regia in Bat Yam.jpg
בר עצי צאלון נאה בבת ים. מופיע בערך צאלון נאה.


Sunlight reflections from water.jpg
בר השתקפות אור השמש על פני החול והים. מופיע בערך השמש.


Reflections of clouds on wet sand.jpg
בר השתקפות העננים על פני חול הים. מופיע בערכים: ענן, חול וחוף.


Sunset In Bat Yam.jpg
בר שקיעה כתומה בחוף בת ים. מופיע בערך כתום.


Traffic congestion in Israel.jpg
בר פקק תנועה בטיילת בת-ים. מופיע בערך עומס תנועה.


Ha'atzmaut Boulevard.jpg
בר שדרות העצמאות בבת-ים. מופיע בערך שדרה (רחוב).


Twilights of Bat Yam.jpg
בר דמדומים בגן העיר על שם מנחם בגין בבת-ים. מופיע בערכים: דמדומים ומנחם בגין.


Light Pollution of Glare.jpg
בר דמדומים בגן העיר על שם מנחם בגין בבת-ים. מופיע בערכים: סינוור וזיהום אור.


Bat Yam.jpg
בר רחובות בת ים. מופיע בערך בת ים.
Birds in flight at Hula Nature Reserve.jpg
בר נדידת ציפורים מעל אגמון החולה. מופיע בערך נדידת ציפורים.


Chamomiles.jpg
בר מרבד של קחוון הגליל בהרי נפתלי. מופיע בערך קחוון.
Memorial to the victims of 2010 Mount Carmel fire on mount Carmel.jpg
בר [‏[האנדרטה לזכר הנספים באסון השרפה בכרמל]].
Memorial to the victims of 2010 Mount Carmel fire on mount Carmel 2.jpg
בר [‏[האנדרטה לזכר הנספים באסון השרפה בכרמל]].
Sisi Museum at Hofburg.jpg
בר הכניסה ל"מוזיאון סיסי" בהופבורג, וינה. מופיע בערך אליזבת, נסיכת בוואריה.


Sphinxes in the gardens of the Belvedere.jpg
בר ספינקס צרפתי בארמון בלוודר, וינה, אוסטריה. מופיע בערכים ספינקס וארמון בלוודר (וינה).


Hofburg and Facade of the neue Burg.jpg
בר הטירה החדשה בארמון הופבורג. מופיע בערך הופבורג.


Donauturm at Night.jpg
בר מגדל הדנובה מואר בלילה. מופיע בערך מגדל הדנובה שכתבתי במסגרת המיזם וכן בערך אוסטריה.


Water reflection of Karlskirche.jpg
בר השתקפות של קארלסקירכה. מופיע בערך קארלסקירכה שכתבתי במסגרת המיזם, וכן בערכים: קארלו בורומאו, קרל השישי, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, יוהאן ברנהרד פישר פון ארלך, אדריכלות הבארוק היסטוריה של אדריכלות המערב, אוסטריה ועמוד טראיאנוס.


Bratislava View.jpg
בר רחוב בברטיסלאבה ממנו נשקפת טירת ברטיסלאבה וכנסיית סטפן הקדוש. מופיע בערך ברטיסלאבה.


Slovak National Theater.jpg
בר התיאטרון הלאומי הסלובקי. מופיע בערך ברטיסלאבה.


Blue Church of Bratislava 2.jpg
בר הכנסייה הכחולה. מופיע בערך הכנסייה הכחולה שכתבתי במסגרת המיזם.


Blue Church of Bratislava.jpg
בר הכנסייה הכחולה. מופיע בערך הכנסייה הכחולה שכתבתי במסגרת המיזם.


Inside the Blue Church of Bratislava.jpg
בר הכנסייה הכחולה. מופיע בערך הכנסייה הכחולה שכתבתי במסגרת המיזם.


Inside the Blue Church of Bratislava.jpg
בר תַּכְשִׁיטִית זוֹהֶרֶת בעין חרדלית, נחל כזיב, ישראל. מופיע בערכים תכשיטיתיים ושפיראים.


Ein Hardalit – Kziv stream.jpg
בר עין חרדלית שבנחל כזיב, הגליל המערבי. מופיע בערך הגליל המערבי.


Ein Hardalit.jpg
בר עין חרדלית שבנחל כזיב, הגליל המערבי. מופיע בערך נחל כזיב.


Rock balancing in Ein Hardalit.jpg
בר איזון אבנים בעין חרדלית שבנחל כזיב, הגליל המערבי. מופיע בערך איזון אבנים.


Super Dvora Mark III (No.jpg
בר סופר־דבורה סימן 3 של חיל הים הישראלי עוגנת במרינה. מופיע בערכים: חיל הים, כלי שיט של חיל הים הישראלי, דבורה (כלי שיט), פלגה 916 ומרינה הרצליה.
Knesiat ha'sechel at barby.jpg
ארז האורז כנסיית השכל בהופעה בבארבי. מופיע בערך כנסיית השכל

האיור הטוב[עריכת קוד מקור]

עריכה

קישור לתמונה שם היוצר תיאור והערות


Baltic Pipe - HEB2.jpg
Crocodile2020 תרגום לעברית של מפת צינור הגז הבלטי, על בסיס מפה עיוורת ממפות ויקימדיה ותוכנת פוטושופ. המפה מופיעה בערך הצינור הבלטי.
Botswana neighbors.jpg
Crocodile2020 תרגום לעברית של מפת דרום יבשת אפריקה ומיקומה של בוטסואנה ביחס לשכנותיה, על בסיס מפה עיוורת LocationBotswana.svg ממפות ויקימדיה ותוכנת פוטושופ. המפה מופיעה בערך גאוגרפיה של בוטסואנה.
Buildings in the desert by Zaha Hadid high resolution.png
Matankic הדמיה אדריכלית שנוצרה בעזרת הבינה המלאכותית DALL-E, תוך התבססות על סגנונה הדה-קונסטרוקטיביסטי של האדריכלית זהא חדיד.
מופיע בערכים הדמיה אדריכלית, אמנות מבוססת בינה מלאכותית יוצרת, DALL-E.

הערה1:
התמונה נוצרה בידי DALL-E באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic. לאחר קבלת התמונה ביצעתי בה תיקונים מסוימים. נקיתי רעשים, תיקנתי קצוות לא ברורים בעזרת תוכנת טיפלול התמונות GIMP, כך שהושקעה עבודה מצידי ביצירת התוצר המוגמר.
הערה2 (לגבי כל התמונות שנוצרו ב-AI):
יצירת תמונות בעזרת תוכנות בינה מלאכותית אינה דבר של מה בכך. התוצאה אינה מיידית. ככה למשל לגבי התמונה של ההאקר למטה. הייתי צריך לברור מבין תמונות רבות שיצרתי, מתוך תיאורים מילוליים מאוד מסוימים את התמונה הרצויה, וממנה להמשיך להוראות נוספות שנתתי לבינה המלאכותית, עד לקבלת תוצאה שהייתה קרובה מספיק למה שראיתי בעיני רוחי. לאחר שמתקבלת התמונה נדרשת גם עבודה מסוימת בתוכנת פוטושופ לצורך הסרה ותיקון של פרטים איתם מתקשה מאוד הבינה המלאכותית.
Cyborg blue neon background.png
Matankic הדמיה של סייבורג, אדם עם מרכיבים רובוטיים. מופיע בערך סייבורג.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Dystopian cyberpunk city.png
Matankic עיר סייברפאנק עתידנית בעלת מוטיבים דיסטופיים כפי שמשתקפת ביצירות רבות מופיע בערכים סייברפאנק, דיסטופיה.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Spaceship deep in space.png
Matankic איור של חללית. מופיע בערך מד"ב.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Spaceship entering portal to another part in the universe.png
Matankic איור של חללית עוברת דרך פורטל מלאכותי למקום אחר ביקום. מופיע בערך חור תולעת.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Flying car.png
Matankic מכוניות מעופפת הן דוגמה לטכנולוגיה עתידנית אשר מתקשרת לשגרת היום יום. הדמיה בתכנת מחשב. מופיע בערך מד"ב.
נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
הערה: בכל וויקישיתוף לא מצאתי איור אחד של מכונית מעופפת (שהיא לא מטוס במסווה).
Drow elf.png
Matankic איור אלף אפל. עורו כהה ושערו לבן עד כסוף. מופיע בערך אלף אפל.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Pot of gold at the end of a rainbow.png
Matankic זהב מוחבא על ידי הלפרקון בקצה הקשת בענן, לפי המיתולוגיה האירית. מופיע בערכים קשת בענן, לפרקון.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Wizard conjure a portal.png
Matankic איור של מכשף מזוקן בעל מצנפת מחודדת וגלימה מבצע מעשה כשפים, מוטיב החוזר ביצירות רבות. מופיע בערך כישוף.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Mysterious monk covered in red cloak.png
Matankic המסתורין מעורר שאלות בקוראים ובצופים. איור בעזרת תכנת מחשב של אדם מצבע פעילות פולחנית באווירה אפופת מסתורין. מופיע בערך: מסתורין (סוגה).

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Violinist concentrated.png
Matankic כנר מרוכז בעת הנגינה. קשב הוא אחד הביטוים של חווית הזרימה. מופיע בערכים: מוזיקה#היבטים פסיכולוגיים, קשב, זרימה (פסיכולוגיה).

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה מסיבית בפוטושופ.
Stallion rearing.png
Matankic סוס שחור מתרומם על רגליו האחוריות. מופיע בערכים: סוס, שחור לבן, שחור.

נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה מסיבית בפוטושופ.
Sting frodo sword fan art.png
Matankic הדמיה של החרב "עוקץ" זוהרת בכחול בנוכחות אורקים. מופיע בערכים: בילבו בגינס, פרודו בגינס.
נוצר בעזרת DALL-E על ידי תיאורים מילוליים שלי, ועריכה בפוטושופ.
Red lightsaber luming the foggy dark.png
Matankic חרב אור אדומה מאירה בתוך האפלה. תמונה נוצרה בעזרת הבינה המלאכותית DALL-E. מופיע בערכים חרב אור, מלחמת הכוכבים, סית'.
נוצר באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic, ולאחר מכן עריכה רבה בתוכנת טפלול תמונות (פוטושופ).
Annonymos hacker mask hooded.png
Matankic האקר. מוטיב האנונימיות מתבטא חזותית באדם מכוסה ברדס, לעיתים עוטה מסכה אשר אינה מסגירה פרט על זהותו. תמונה נוצרה בעזרת הבינה המלאכותית DALL-E. מופיע בערכים האקר, אנונימיות.
נוצר באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic, ולאחר מכן עריכה בתוכנת טפלול תמונות (פוטושופ).

(מי שסקרן לראות מי מסתתר מאחורי המסכה w:c:File:Annonymos hacker mask hooded (unmasked).png)
Ducklings and kittens play super cute high resulotion.png
Matankic גור חתולים וברווזונים. תמונה אשר נוצרה בידי הבינה המלאכותית DALL-E.
מופיע בערך חמידות.
נוצר באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic.
Evil knight helmet with holes for eyes by Caspar David Friedrich matte painting trending on artstation HQ.png
Matankic 'אביר אפל' כפי שמתבטא ביצירות פנטזיה אפית. דמות מסתורית, מעוררת אימה, וחסרת סממנים הרלדיים.
מופיע בערכים אביר, פנטזיה אפית.

הערה: התמונה נוצרה בעזרת Stable Diffusion (אנ') (בינה מלאכתות בקוד פתוח), באמצעות תיאורים מילוליים של משתמש:Matankic. פה נעשתה הרבה עבודה מצידי עד לקבלת התוצר המוגמר. גם כן, נוספו לכך תיקונים ושיפורים שהוספתי באמצעות GIMP.